Zmluva o výkone osobnej asistencie

Alternatívny názov: Zmluva pre pracovného asistenta

Popis: Zíde sa Vám Zmluva o výkone osobnej asistencie, v ktorej sú dohodnuté podmienky osobnej asistencie medzi zdravotne postihnutou osobou a jej asistentom? Stiahnite si praktický vzor a využite pre svoje potreby.

vložené: 18.marca 2011 10:14
zobrazené: 11537

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Zmluva o výkone osobnej asistencie
uzatvorená podľa Občianskeho zákonníka medzi:

1. Fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím:

Meno a priezvisko: Ján Vážny
Bydlisko: Nábrežná 14, 841 01 Bratislava
Rodné číslo: 123456/7890

a

2. Osobným asistentom:

Meno a priezvisko: Miroslav Pekný
Bydlisko: Prievozská 25, 852 02 Bratislava
Dátum narodenia: 11.02.1970

I.
Predmet zmluvy
Druh vykonávaných činností a rozsah hodín

Predmetom zmluvy je vykonávanie činností osobnej asistencie podľa zákona číslo 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s účinnosťou od 1.1.2009, uvedených v prílohe č. 4 tohto zákona.

1) Druh vykonávaných činností:

Vykonávanie rôznych druhov činností osobnej asistencie uvedených v platnom posudku ÚPSVaR v Bratislave zo dňa 10.08.2010.

(príprava jedla, podávanie jedla, podávanie liekov, nakupovanie, pomoc pri domácich prácach, starostlivosť o pomôcku , písanie, pomoc pri akútnom ochorení, pomoc počas dovolenky, preprava alebo premiestňovanie pri pracovných aktivitách, vzdelávacích aktivitách, občianskych aktivitách, rodinných aktivitách a voľnočasových aktivitách)

2) Rozsah hodín osobnej asistencie:

Počet hodín osobnej asistencie v mesiaci si určuje užívateľ podľa dohody s osobným asistentom.
Maximálny rozsah hodín osobnej asistencie je: xxxx hodín ročne.

(Druhá možnosť: V rozsahu minimálne 140 hodín mesačne. Počet hodín treba do zmluvy uviesť v prípade, že asistent chce, aby za neho dôchodkové poistné platil štát, pričom 140 hodín mesačne môže odpracovať aj u viacerých užívateľov, a tak si hodiny „poskladať“).

3) Výkon osobnej asistencie:

Osobný asistent bude vykonávať osobnú asistenciu podľa potrieb fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a rozsah odpracovaných hodín sa uvedie mesačne vo výkaze o odpracovaných hodinách osobnej asistencie.

II.
Miesto výkonu osobnej asistencie

1) Podľa dohody fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím s osobným asistentom v byte aj mimo bytu a mimo miesta bydliska.

III.
Doba trvania zmluvy

1) Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú:

od 31.03.2011 do 31.12.2011


2) Záväzky zo zmluvy zanikajú:

a/ uplynutím doby na ktorú bola uzavretá
b/ odstúpením od zmluvy podľa čl. VII.
c/ dohodou zmluvných strán

IV.
Práva a povinnosti osobného asistenta.

1) Osobný asistent je povinný vykonávať činnosti osobnej asistencie podľa pokynov fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.

2) Osobný asistent je povinný zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré sa dozvedel pri výkone osobnej asistencie.

3) Osobný asistent je povinný platiť z odmeny za výkon osobnej asistencie daň z príjmu (§ 7 ods. 2 písm. b/ zákona č. 286/92 Zb. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov).

V.
Práva a povinnosti fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím

1) Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím je povinná oboznámiť osobného asistenta so spôsobom vykonávania činností osobnej asistencie, vrátane manipulácie s pomôckami a pomocnými zariadeniami.

2) Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím je povinná vypracovávať mesačne výkaz o odpracovaných hodinách osobnej asistencie a predložiť ho osobnému asistentovi na podpis.

3) Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím je povinná vyplácať osobnému asistentovi odmenu za odpracované hodiny mesačne.

4) Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím je povinná predložiť príslušnému úradu potvrdenie o vyplatených odmenách osobnému asistentovi za každý kalendárny mesiac po vyplatení odmeny osobnému asistentovi, najneskôr do piateho dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca.

VI.
Odmena a spôsob jej vyplácania

1) Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím sa zaväzuje vyplácať osobnému asistentovi odmenu podľa platného zákona č.447/2008 Z.z. najneskôr do 21. dňa v mesiaci, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom bola osobná asistencia vykonaná.

2) Odmena osobnému asistentovi sa vypláca podľa dohody :
a)v hotovosti proti podpisu
b) na osobný účet osobného asistenta

3) Odmena za jednu odpracovanú hodinu osobnej asistencie nesmie byť nižšia ako je uvedená v zákone. Odmena sa vypláca v eurách.

VII.
Dôvody odstúpenia od zmluvy

1) Ak došlo k porušeniu záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy, môžu zmluvné strany odstúpiť od zmluvy najskôr do jedného mesiaca odo dňa, kedy došlo k porušeniu.

2) Účastníci zmluvy môžu odstúpiť od tejto zmluvy najskôr do jedného mesiaca od jej vypovedania, a to aj bez udania dôvodu.

3) Účastníci zmluvy sú oprávnení odstúpiť od tejto zmluvy okamžite, ak niektorý z nich ohrozuje psychické alebo fyzické zdravie druhého účastníka alebo poškodzuje jeho majetkové práva, alebo ak osobný asistent porušil záväzok mlčanlivosti uvedený v článku IV. tejto zmluvy.

VIII.
Záverečné ustanovenia

1) Zmluva bola vyhotovená v troch exemplároch, pričom každá zo zmluvných strán dostane jeden exemplár a fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím odovzdá jeden exemplár na príslušný úrad.

2) Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka. Zmeny v skutočnostiach uvedené v tejto zmluve sa doplňujú dodatkom k zmluve.

3) Zmluvné strany tejto zmluvy sa oboznámili s jej obsahom a prehlasujú, že sa zhoduje s prejavom ich vôle, túto zmluvu schválili a vlastnoručne podpísali.Bratislava, dňa 18.03.2011

Miroslav Pekný
osobný asistent
Ján Vážny
FO s ťažkým zdravotným postihnutím

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa