Zmluva o úschove

Alternatívny názov: Dohoda o uschovaní veci u inej osoby

Popis: Vyberte si vzor zmluvy o úschove, kde si zložiteľ a uschovávateľ dohodnú presné podmienky uschovania danej konkrétnej veci u uschovávateľa na dohodnutý čas.

vložené: 29.júla 2010 09:23
zobrazené: 10000

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Zložiteľ:
Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890
Uschovávateľ:
Miroslav Pekný
Prievozská 25
852 02 Bratislava
r.č. 987654/3210
Zmluva o úschove

Čl. 1

1.1
Zložiteľ týmto predáva uschovávateľovi do úschovy svoj LCD Televízor SONY, typ ABC12, výrobné číslo AB12345, rok výroby 2005. Uschovávateľ tento televízor prijíma dnešným dňom do úschovy a podpisom tejto zmluvy potvrdzuje jeho prevzatie.

Čl. 2

2.1
Zmluvné strany sa dohodli, že cena hore uvedeného LCS Televízora je k dnešnému dňu približne 200,- EUR.

Čl. 3

3.1
Úschova sa dojednáva v dĺžke trvania troch mesiacov, počnúc dňom podpisu tejto zmluvy t.j. 20.07.2010. Najneskôr v posledný deň úschovy si zložiteľ LCD Televízor vyzdvihne v mieste trvalého bydliska uschovávateľa.

Čl. 4

4.1
Uschovávateľ sa zaväzuje uschovanú vec riadne so všetkou starostlivosťou opatrovať a na požiadanie ju kedykoľvek, i pred uplynutím doby úschovy, vydať zložiteľovi v rovnakom stave v akom ju prevzal.

Čl. 5

5.1
Za vyššie uvedenú službu náleží uschovávateľovi odmena vo výške 30,- EUR, táto odmena zahŕňa aj úhradu nákladov na úschovu. Uschovávateľovi bude odmena vyplatená v hotovosti pri podpise tejto zmluvy, čo obe zmluvné strany potvrdzujú svojimi podpismi.

5.2
V prípade, že si zložiteľ vyzdvihne LCD Televízor pred 20.10.2010, tak sa vyššie dohodnutá výška odmeny ďalej nemení.

5.3
V prípade, že si zložiteľ vyzdvihne predmetnú vec neskôr, doplatí uschovávateľovi za každý deň úschovy, po 20.07.2010, 2 Eurá.

Čl. 6

6.1
Účastníci si zmluvu prečítali, s jej obsahom súhlasia, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.

V Bratislave, dňa 20.07.2010

Ján Vážny
zložiteľ
Miroslav Pekný
uschovávateľ

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa