Zmluva o ubytovaní

Alternatívny názov: Zmluva o poskytnutí ubytovacích služieb

Popis: Nájdite vzor zmluvy o ubytovaní, v ktorej sa objednávateľ a ubytovateľ dohodnú na všetkých základných ustanoveniach týkajúcich sa ubytovania.

vložené: 14.septembra 2010 11:05
zobrazené: 13976

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Zmluva o ubytovaní

Objednávateľ:
Lukáš Múdry
Jarná 89, 896 66 Bratislava
r. č.: 123456/8969
Ubytovateľ:
Peter Silný
Nábrežná 45, 789 66 Bratislava
IČO: 123 45 67 89
Vec: Zmluva o ubytovaní

Čl. 1

1.1
Ubytovateľ je výlučným vlastníkom motelu Sladký sen na Romanovej ulici č. 15, 896 66 Bratislava.

Čl.2

2.1
Ubytovateľ sa zaväzuje poskytnúť objednávateľovi ubytovanie a ďalej popísané služby na prechodné obdobie od 1.9.2010 do 1.4.2011.

2.2
Medzi služby poskytované ubytovateľom k objednanému ubytovaniu patrí každodenné upratovanie izieb a výmena uterákov a v prípade potreby doplnenie zásob toaletného papiera, mydla a šampónu.

2.3.
Ubytovateľ poskytne objednávateľovi za vyššie uvedeným účelom k užívaniu prízemnú bytovú jednotku č. 5 s výmerou 200 m2 s obvyklým príslušenstvom a sociálnym zariadením.

Čl.3

3.1
Cena za ubytovacie služby je zmluvná. V tomto prípade sa účastníci dohodli na sume 20,-EUR za každý deň. Túto sumu nesmie objednávateľ platiť spätne.

Čl.4

4.1
Ubytovateľ je povinný odovzdať objednávateľovi bytovú jednotku v bezchybnom stave a pripravenú k okamžitému užívaniu a ďalej zaistiť nerušené používanie práv objednávateľa, ktoré sú spojené s jeho ubytovaním.

Čl.5

5.1
Objednávateľ je povinný užívať prenajaté priestory sám a výhradne na osobné účely, nesmie uskutočňovať žiadne zmeny bez súhlasu ubytovateľa a prípadného ďalšieho užívateľa.

5.2
Vyššie dohodnuté ustanovenie nemá vplyv vo vzťahu k právu objednávateľa a ubytovaného na možnosť prijímania návštev.

5.3
Objednávateľ je povinný riadiť sa ubytovacím poriadkom, domovým poriadkom a v prípade potreby aj požiarnou poplachovou smernicou. Tieto dokumenty tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy a ubytovateľ prehlasuje, že s nimi detailne objednávateľa oboznámil a všetko mu vysvetlil.

5.4
Objednávateľ súhlasí s vyššie uvedeným prehlásením ubytovateľa v plnom rozsahu.

Čl. 6

6.1
Účastníci si zmluvu prečítali, s jej obsahom súhlasia, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

V Bratislave, dňa 14.augusta 2010

......................
Lukáš Múdry
......................
Peter Silný

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa