Zmluva o preprave osôb

Alternatívny názov: Prepravná zmluva

Popis: Nájdite zmluvu o preprave osôb, v ktorej sú upravené všetky práva a povinnosti dopravcu a odosielateľa.

vložené: 10.augusta 2010 16:33
zobrazené: 10120

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Zmluva o preprave osôb

(§ 760 a nasl. OZ)

Zmluvné strany:

Dopravca:
Pavel Pekný, nar. 29.4. 1960
bytom Bratislava, Rybárske nábrežie č. 7
(ďalej len dopravca)
a

Cestujúci:
Andrea Silná, nar. 5. 8. 1980
bytom Sabinov, Javorová č. 9
(ďalej len odosielateľ)
I.

Predmet tejto zmluvy tvorí odplatné vykonanie prepravy cestujúceho dopravcom do určeného miesta v stanovenom časovom období.

II.

Dopravca sa touto zmluvou zaväzuje, že dňa 9.9.2010 prepraví cestujúceho z adresy jeho trvalého bydliska na adresu: Bratislava, Trnavská 15.

III.

Dopravca je povinný sa dňa 9.9.2010 o 7.00 hod. dostaviť na adresu trvalého bydliska cestujúceho a prepraviť ho na adresu určenia najneskôr do 9.9. 2010 do 19.00 hod.

IV.

Dohodnutá cena cestovného predstavuje sumu 330 EUR, v sebe zahŕňa aj odplatu za prepravu, naloženie a vyloženie batožiny. Odosielateľ je povinný dohodnutú cenu zaplatiť najneskôr pri podpise tejto zmluvy.
V.
Dopravca je povinný vykonať prepravu s odbornou starostlivosťou a v dohodnutej dobe. Dopravca je povinný starať sa pri preprave najmä o bezpečnosť a pohodlie cestujúceho. Ak má cestujúci batožinu, prepravuje ju dopravca spoločne s ním a pod jeho dohľadom.

VI.

V prípade, ak sa preprava nevykonala včas, vzniká cestujúcemu právo na vrátenie zaplateného cestovného v plnej výške. V prípade, ak sa preprava nevykonala včas z dôvodu, že sa cestujúci nedostaví včas na dohodnuté miesto začiatku prepravy alebo z iného zavineného konania cestujúceho, nevzniká cestujúcemu právo na vrátenie cestovného.

VII.

Obe zmluvné strany svojimi podpismi potvrdzujú, že ich vôľa prejavená v tejto zmluve bola slobodná, vážna a bez omylu. Táto zmluva je vyhotovená vo dvoch exemplároch, pričom každá zo zmluvných strán si ponechá jeden exemplár.

V Bratislave dňa 30. júla 2010-08-10

Pavel Pekný
dopravca
Andrea Silná
odosielateľ

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa