Zmluva o prenájme stavebného lešenia

Alternatívny názov: Nájomná zmluva na stavebné lešenie

Popis: Ponúkame vám vzor nájomnej zmluvy na stavebné lešenie, v ktorej sú upravené práva a povinnosti oboch zmluvných strán.

vložené: 12.augusta 2010 09:43
zobrazené: 9365

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Zmluva o prenájme stavebného lešenia

uzatvorená podľa ustanovení § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka

Prenajímateľ:
Anton Mladý
Kollárova 14
889 09 Bratislava
IČO:26599745
Nájomca:
Miroslav Pekný
Plátkova 52
852 02 Bratislava
r.č. 520698/9856
1.
Prenajímateľ vyhlasuje, že je podnikateľom zapísaným v živnostenskom registri Obvodného úradu Bratislava č. 123-45678 s oprávnením na prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti.

2.
Predmetom tejto zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností pri prenájme rámového stavebného lešenia (ďalej len „lešenie“).

3.
Prenajímateľ prenecháva za odplatu nájomcovi lešenie, aby ho dočasne v dojednanej dobe užíval a nájomca lešenie za dohodnutých podmienok preberá.

4.
Cena za prenájom sa počíta za každý deň prenájmu vrátane dňa prevzatia lešenia a je vo
výške 10,- EUR/deň.

5.
Lešenie na prenájom je možné si vyzdvihnúť len osobne na adrese prenajímateľa uvedenej v zmluve.

6.
Nájomca je povinný pred prenájmom zložiť u prenajímateľa zábezpeku vo výške 1/3 z ceny lešenia. Prijatie zábezpeky prenajímateľ písomne nájomcovi potvrdí. Po navrátení lešenia prenajímateľovi vráti prenajímateľ zábezpeku nájomcovi v celom rozsahu. Navrátenie zábezpeky nájomca potvrdí svojím podpisom.

7.
Doba prenájmu je 10 týždňov počítaných vrátane dňa prevzatia lešenia.

8.
Prenajímateľ je povinný prenechať lešenie nájomcovi v stave spôsobilom na obvyklé užívanie.

9.
Nájomca je oprávnený užívať lešenie primerane povahe a jeho určeniu. Nájomca nie je oprávnený dať vec ďalej do podnájmu. Nájomca zodpovedá za škodu, ktorú spôsobil na lešení počas trvania doby prenájmu.

10.
Po skončení doby prenájmu je nájomca povinný bezodkladne lešenie vrátiť prenajímateľovi bez vyzvania, ibaže by sa s prenajímateľom dohodli na kúpe lešenia. Za každý deň omeškania s vrátením nástroja je prenajímateľ oprávnený požadovať zmluvnú pokutu vo výške 1,50 EUR.

V Bratislava dňa 01.08.2010

Anton Mladý
prenajímateľ
Miroslav Pekný
nájomca

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa