Zmluva o prenájme lesnej pôdy medzi pozemkovým spoločenstvom a SZČO

Alternatívny názov: Nájomná zmluva na lesnú pôdu

Popis: Nájdite si vzor zmluvy o prenájme lesnej pôdy, uzatvorenej medzi pozemkovým spoločenstvom a firmou, na poľnohospodárske a lesné účely za dohodnutých podmienok.

vložené: 12.júla 2010 09:25
zobrazené: 8218

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Prenájom lesnej pôdy medzi pozemkovým spoločenstvom a SZČO

Prenajímateľ:
Lesné a pasienkové spoločenstvo urbárnikov
pozemkové spoločenstvo v Kosoríne
966 24 Kosorín 116
IČO: 37958577
Zapísaný: Register pozemkových spoločenstiev Obvodného lesného úradu v Žarnovici Vložka č : R – 0034/ZC
Zastúpený: Miroslav Pekný, predseda spoločenstva
(ďalej len „prenajímateľ“)

a
Nájomca:
ABC a.s.
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
IČO: 123456789
Zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, vložka č. Sro123/A
Zastúpená: Ján Vážny, konateľ
(ďalej len „nájomca“)
uzatvorili podľa ust. § 663 až 684 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v neskoršom znení a podľa ust. § 7 a nasl. zák. č. 504/2003 Z. z. o nájme lesných pozemkov v neskoršom znení túto:

Zmluvu o nájme lesnej pôdy

Článok I.
Predmet zmluvy.

1.
Predmetom zmluvy je nájom lesnej pôdy na poľnohospodársky a lesný účel pri prevádzkovaní podniku.
Pozemky sú definované ako lesné pozemky (LP).

2.
Prenajímateľ je vlastníkom pozemkov, vedených v katastri nehnuteľností Katastrálneho úradu Banská Bystrica, Správa katastra v Žiari nad Hronom, v katastri nehnuteľností pre k. ú. Kosorín, uvedených v prílohe číslo 1., s celkovou výmerou
240 m2, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

3.
Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú doklady, ktoré preukazujú vlastníctvo prenajímateľa k poľnohospodárskej pôde, prenajatej podľa tejto zmluvy (listy vlastníctva, snímka z katastrálnej mapy a pod., ktoré sú zapísané ako prílohy).

4.
Prenajímateľ vyhlasuje, že je oprávnený s predmetom tejto zmluvy nakladať.

Článok II.
Účel nájmu.

1.
Účelom nájmu je lesné pozemky využívať riadnym spôsobom na poľnohospodárske a lesné účely primerane druhu pozemku a v súlade s osobitnými predpismi (napr. Z. č. 326/2005 Z.z. o lesoch, Z. č. 504/2003 Z.z. o nájme pozemkov, Zákon č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy. a iné)

Článok III.
Doba nájmu.

1.
Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 01.7.2010 do 01.07.2014 (na 5 rokov).

2.
Ak prenajímateľ alebo nájomca rok pred uplynutím doby, na ktorú bol nájom dohodnutý, písomne nevyzve druhého účastníka zmluvy na vrátenie a prevzatie pozemku po skončení nájmu, predlžuje sa doba nájmu v súlade s § 8 zákona č. 504/2003 Z. z. o dobu 5 rokov.

Článok IV.
Nájomné a spôsob platenia.

1.
Nájomca sa zaväzuje platiť daň z nehnuteľnosti za lesné pozemky podľa zák. č. 582/2004 Z. z. v neskoršom znení.

2.
Výška nájomného za lesné pozemky sa stanovuje na 80,- € (2 410,- Sk) za 1 ha a kalendárny rok.
Táto suma v sebe zahŕňa aj daň z nehnuteľnosti, ktorú zaplatí nájomca príslušnému úradu.
Výška ročného nájmu za prvú skupinu prenajatých pozemkov je 19 200,-€.

3.
Dohodnuté nájomné za kalendárny rok je splatné najneskoršie do 30.9. nasledujúceho kalendárneho roka.

4.
Nájomné bude uhrádzané v peniazoch.

Článok V.
Podmienky nájmu.

1.
Nájomca je povinný prenajaté poľnohospodárske pozemky užívať na dohodnutý účel a udržiavať ich v riadnom užívateľnom stave.

2.
Nájomca pri využívaní pôdy je povinný dodržiavať základné podmienky ochrany prírody a životného prostredia.

3.
Prenajímateľ sa zaväzuje písomne oboznámiť nájomcu so všetkými bremenami zaťažujúcimi predmet nájmu, ktoré sú mu známe.

4.
Prenajímateľ i nájomca sú povinní bez zbytočného odkladu navzájom si písomne oznámiť všetky zmeny, ku ktorým došlo po uzatvorení nájomnej zmluvy a ktoré sa týkajú ich identifikácie (zmena vlastníctva, bydliska, vstup do likvidácie a pod.)

Článok VI.
Skončenie nájmu.

1.
Nájom končí
a/ podľa čl. III. ods. 2. zmluvy
b/ dohodou účastníkov zmluvy,
c/ odstúpením od zmluvy z dôvodov ustanovených v § 679 Obč. zák.

Článok VII.
Záverečné ustanovenie.

1.
Nájomca sa zaväzuje prenajímateľovi poskytnúť informácie o všetkých príjmoch a výdavkoch hospodárenia v spoločenstve.

2.
Nájomca sa zaväzuje vypracovať stanovy o hospodárení s prenajatou pôdou.

3.
Zmluvu je možné meniť alebo doplniť len so súhlasom oboch účastníkov zmluvy písomným dodatkom.

4.
Prenajímateľ prehlasuje, že pôdu, ktorá je uvedená v tejto zmluve nedal do užívania inej spoločnosti.

5.
Účastníci zmluvy vyhlasujú, že zmluvu uzatvorili slobodne a uvážene, jasne a zrozumiteľne, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, že obsahu zmluvy porozumeli, tento sa zhoduje s ich slobodnou vôľou a preto zmluvu na znak súhlasu vlastnoručne podpísali.

6.
Zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach, z ktorých jedno vyhotovenie dostane prenajímateľ, jedno nájomca a jedno Správa katastra Žiar nad Hronom.

7.
V prípade, že prenajímateľ nadobudne ďalšiu pôdu, ktorú by chcel dať nájomcovi do užívania a predloží dokumenty preukazujúce nadobudnutie vlastníctva, nájomca doplní túto zmluvu dodatkom.

8.
Zmluva nadobúda právoplatnosť podpisom zmluvných strán.

Príloha č. 1
Príloha č. 2
- zosumarizovanie pozemkov
- výpis z registra nového stavu
V Bratislave, dňa 01.07.2010

Miroslav Pekný, predseda spoločenstva
Lesné a pasienkové spoločenstvo urbárnikov
prenajímateľ
Ján Vážny, konateľ
ABC a.s.
nájomca

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa