Zmluva o prenájme budovy

Alternatívny názov: Nájom budov

Popis: Vyberte si vzor zmluvy o prenájme budovy, kde prenajímateľ poskytne nájomcovi budovu na prenájom za presne dohodnutých podmienok.

vložené: 6.júla 2010 09:25
zobrazené: 9432

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Zmluva o prenájme budovy

1. Zmluvné strany

Prenajímateľ:
ABC a.s.
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
IČO: 12345678
V zastúpení: Ján Vážny
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s.
Číslo účtu: 123456789/0900
Nájomca:
XYZ a.s.
Prievozská 25
852 02 Bratislava
IČO: 987654321
V zastúpení: Miroslav Pekný
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s.
Číslo účtu: 987654321/0900
Prenajímateľ a nájomca uzatvárajú medzi sebou v zmysle ustanovení § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení túto
Zmluvu o nájme budovy (ďalej len „zmluva“).

2. Predmet zmluvy

2.1
Na základe Zmluvy Prenajímateľ prenajíma Nájomcovi budovu v rozsahu, spôsobom a za podmienok ďalej dohodnutých Zmluvou,

2.2
Prenajímateľ ďalej prenajíma Nájomcovi voľné priestory v rozsahu, spôsobom a za podmienok ďalej dohodnutých Zmluvou.

3. Predmet nájmu

3.1
Prenajímateľ je výlučným vlastníkom budovy nachádzajúcej sa na Mýtnej ulici 10, 821 01 Bratislava postavenej na parcele č. 12345/1, ktorá je vedená Katastrálnym úradom v Bratislave, Správa katastra Bratislava, na LV č. 123, pre katastrálne územie Bratislava I. Staré Mesto (ďalej len „budova“).

3.2
Prenajímateľ prenajíma Nájomcovi budovu na Mýtnej ulici, ktorá sa v ďalšom texte označuje výrazom Predmet nájmu.

3.3
Prenajímateľ vyhlasuje, že na Predmete nájmu neviaznu žiadne ťarchy, záložné práva, predkupné práva, vecné bremená a iné práva tretích osôb, ktoré by mohli akýmkoľvek spôsobom rušiť alebo obmedziť užívanie predmetu nájmu Nájomcom v súlade s touto zmluvou.

4. Účel nájmu

4.1
Prenajímateľ prenajíma Nájomcovi budovu za účelom zriadenia kancelárskych a skladových priestorov v rámci jeho podnikateľskej činnosti.

5. Výška nájomného

5.1
Prenajímateľ prenajíma Nájomcovi Predmet nájmu za 1 500,- EUR.

5.2
Nájomné je splatné raz ročne v hotovosti alebo bezhotovostným prevodom na bankový účet.

6. Doba nájmu

6.1
Nájomný pomer založený Zmluvou sa uzatvára na dobu neurčitú.

6.2
Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť okamihom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.

6.3
Nájomný vzťah založený Zmluvou sa končí:
6.3.1 po vzájomnej dohode uzavretej v písomnej forme
6.3.2 písomnou výpoveďou zo strany Prenajímateľa bez uvedenia dôvodu,
6.3.3 písomnou výpoveďou zo strany Nájomcu bez uvedenia dôvodu.

6.4
Výpovedná lehota v prípade uvedenom pod bodom 6.3.2. Zmluvy je 6 (šesť) mesiacov a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede druhej zmluvnej strane. Účinky doručenia výpovede sú splnené aj vtedy, ak príjemca výpovede si túto nevyzdvihol v odbernej lehote, alebo jej prevzatie bezdôvodne odmietol.

6.5
Výpovedná lehota v prípade uvedenom pod bodom 6.3.3. Zmluvy je 3 (tri) mesiace a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede druhej zmluvnej strane. Účinky doručenia výpovede sú splnené aj vtedy, ak príjemca výpovede si túto nevyzdvihol v odbernej lehote, alebo jej prevzatie bezdôvodne odmietol.

7. Údržba a využívanie predmetu nájmu

7.1
Nájomca je oprávnený využívať predmet nájmu a zabezpečovať potrebné zariadenia nevyhnutné na uskutočnenie svojich aktivít. Nájomca si zachováva vlastníctvo všetkých zariadení inštalovaných a umiestnených v budove.

7.2
Nájomca je povinný umiestňovať v budove iba zariadenia v zmysle bodu 7.1 Zmluvy v dobrom technickom stave a v takomto stave ich udržiavať počas celého trvania nájomného vzťahu. Nájomca zodpovedá Prenajímateľovi za škodu preukázateľne spôsobenú Nájomcom na majetku Prenajímateľa.

7.3
Nájomca zodpovedá za škody spôsobené na majetku Prenajímateľa preukázateľným nepriaznivým pôsobením zariadenia na majetok Prenajímateľa.

7.4
Prenajímateľ zodpovedá Nájomcovi za škodu na zariadení, ktorú spôsobil sám alebo osoby, ktorým umožnil prístup do Predmetu nájmu.

7.5
Drobné opravy a náklady na bežnú údržbu spojené s využívaním predmetu nájmu idú na ťarchu Nájomcu.

7.6
Nájomca je oprávnený dať budovu do podnájmu tretej osobe.

8. Predmet nájmu

8.1
Prenajímateľ sa zaväzuje zabezpečiť Nájomcovi voľný prístup k Predmetu nájmu 24 hodín denne po celý rok vrátane sobôt, nedieľ a sviatkov.

8.2
Nájomca dodá Prenajímateľovi zoznam osôb majúcich oprávnenie na prístup k Predmetu nájmu.

9. Práva a povinnosti zmluvných strán

9.1
Prenajímateľ je povinný odovzdať Predmet nájmu v stave spôsobilom na dohodnuté užívanie a v tomto stave ho udržiavať. Inak zodpovedá za škodu, ktorá nesplnením jeho povinnosti Nájomcovi vznikla.

9.2
Prenajímateľ je povinný zachovať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach vzťahujúcich sa Zmluve, predmetu nájmu, ako aj k objektu budovy.

9.3
Nájomca zodpovedá Prenajímateľovi za všetku škodu, ktorú preukázateľne spôsobil sám, prípadne jeho zamestnanci alebo obchodní partneri v súvislosti s jeho podnikateľskou činnosťou.

9.4
Nájomca je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť Prenajímateľovi potrebu opráv a umožniť vykonanie týchto a iných nevyhnutných opráv. Inak zodpovedá za všetku škodu, ktorá nesplnením týchto povinností vznikla.

9.5
Nájomca je povinný prenajatému majetku venovať primeranú starostlivosť, predchádzať nežiadúcemu poškodeniu, resp. zničeniu a využívať ho v rámci zákonných predpisov.

9.6
V prípade skončenia nájomného vzťahu založeného Zmluvou je Nájomca povinný vrátiť Predmet nájmu v stave, v akom ho prevzal, a to s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie.

9.7
Nájomca vykoná demontáž a odvoz zariadení a predmetov, ktoré umiestnil v Predmete nájmu, ktoré tvorili neoddeliteľnú časť jeho podnikania, na vlastné náklady a v lehote jedného mesiaca počnúc dňom skončenia nájomného vzťahu, iba ak sa zmluvné strany nedohodli inak. V prípade, že Nájomca si nesplní svoju povinnosť demontáže a odvozu v lehote dohodnutej zmluvnými stranami, prenajímateľ môže dať demontovať zariadenia Nájomcu a zabezpečiť na náklady Nájomcu ich úschovu.

9.8
Prenajímateľ je povinný zabezpečiť poskytnutie jednofázovej elektrickej prípojky – štandardná zásuvka 220 V.

9.9
Prenajímateľ je povinný ohlásiť Nájomcovi potrebu vykonania údržby energetického zariadenia, prípadne iných zásahov majúcich vzťah k predmetu nájmu, pri ktorom je možné očakávať odstávku dodávky elektrickej energie, a to minimálne 14 dní vopred, cestou bežného styku. V mimoriadnych prípadoch operatívne.

9.10
Prenajímateľ nie je zodpovedný za škody, ktoré vzniknú Nájomcovi v prípade prerušenia dodávky elektrickej energie, ak Prenajímateľ toto prerušenie nespôsobil.

9.11
Prenajímateľ je povinný zdržať sa akéhokoľvek konania, ktorým by rušil Nájomcu vo výkone jeho práv určených Zmluvou.

10. Záverečné ustanovenia

10.1
Vzťahy zmluvných strán založené Zmluvou, ak ich Zmluva výslovne neupravuje, sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka v platnom znení a ostatných platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

10.2
Ak Zmluva neustanovuje inak, všetky nároky vyplývajúce zo Zmluvy musia byť voči druhej strane uplatnené písomne, a to doporučeným listom alebo odovzdané osobne. V prípade poštového styku sa za deň uplatnenia nároku považuje deň doručenia doporučeného listu poštovým úradom na adresu uvedenú na tejto Zmluve, a v prípade, že v budúcnosti dôjde k zmene adresy zmluvnej strany, tak na adresu zmluvnej strany uvedenú v danom čase v príslušnom obchodnom registri. Účinky doručenia písomných podaní sú na účely Zmluvy splnené aj vtedy, ak príjemca príslušného podania si toto nevyzdvihol v odbernej lehote, alebo jeho prevzatie bezdôvodne odmietol.

10.3
Akékoľvek zmeny a doplnky Zmluvy musia mať písomnú formu a musia byť podpísané oboma zmluvnými stranami.

10.4
Zmluva je vyhotovená v 2 (dvoch) rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží po podpise Zmluvy 1 (jeden) rovnopis.

10.5
Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť okamihom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.

10.6
Zmluvné strany si Zmluvu prečítali, všetky jej ustanovenia sú im jasné a zrozumiteľné, pričom vyjadrujú ich slobodnú a vážnu vôľu zbavenú akýchkoľvek omylov, na dôkaz čoho pripájajú svoje podpisy.

V Bratislave, dňa 01.07.2010

Ján Vážny
ABC a.s.
prenajímateľ
Miroslav Pekný
XYZ a.s.
nájomca

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa