Zmluva o pôžičke

Alternatívny názov: Dohoda o vypožičaní peňazí

Popis: Vzor zmluvy, podľa ktorej veriteľ požičia dlžníkovi dohodnutú hotovosť, a ten mu ju vráti podľa dohodnutých podmienok. Zmluva o pôžičke na stiahnutie.

vložené: 2.apríla 2014 11:47
zobrazené: 30667

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Zmluva o pôžičke

(podľa § 657 a nasl. Občianskeho zákonníka)

Veriteľ:
.................. [meno a priezvisko]
.................. [dátum narodenia]
.................. [bydlisko]
.................. [občianstvo]
(ďalej len "veriteľ")

Dlžník:
.................. [meno a priezvisko]
.................. [dátum narodenia]
.................. [bydlisko]
.................. [občianstvo]
(ďalej len "dlžník")
(ďalej spolu aj ako "zmluvné strany")

čl. I.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy o pôžičke je požičanie peňazí vo výške: ……….......[tu uveďte výšku požičanej sumy]…………………. dlžníkovi veriteľom za podmienok uvedených v tejto zmluve.

čl. II.
Spôsob poskytnutia peňazí

Pôžička vo výške uvedenej v článku I. tejto zmluvy bola poskytnutá dlžníkovi ……[tu uveďte, či peniaze boli poskytnuté vopred alebo budú zaslané na účet, prípadne či ich dostal dlžník v hotovosti]…………. Dlžník prehlasuje a svojim podpisom potvrdzuje prevzatie sumy uvedenej v článku I. tejto zmluvy. [túto vetu tu nechajte, pokiaľ boli alebo budú peniaze odovzdané pri podpise zmluvy]

čl. III.
Zmluvný úrok

Zmluvné strany sa dohodli, že dlžník zaplatí veriteľovi za poskytnutie pôžičky odmenu (úrok) vo výške .....[uveďte výšku úroku sumou] ..... Celkový dlh, ktorý dlžník vráti veriteľovi v lehote splatnosti podľa článku IV. tejto zmluvy bude …[€]……………… (slovom: ……[suma slovom]…………)

čl. IV.
Vrátenie dlhu

1. Zmluvné strany sa dohodli, že dlžník vráti veriteľovi dlh …[tu uveďte, či dlžník splatí dlh v splátkach alebo jednorazovo]………..
V prípade, ak dlžník bude splácať dlh v splátkach, zmluvné strany sa dohodli, že ak sa dlžník omešká čo i len s jednou splátkou, stáva sa splatným celý dlh. [túto vetu tu nechajte, pokiaľ bude dlžník vracať dlh v splátkach]
2. Zmluvné strany sa dohodli, že dlžník vráti dlh veriteľovi ……[tu napíšte, či vráti dlh v hotovosti, alebo prevodom na účet a číslo účtu veriteľa]………………..

čl. V.
Omeškanie dlžníka

Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak sa dlžník dostane do omeškania so zaplatením dlhu, dlžník sa zaväzuje uhradiť veriteľovi zákonný úrok z omeškania podľa zákona č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a to odo dňa nasledujúceho po dni splatnosti dlhu až do úplného zaplatenia.

čl. VI.
Záverečné ustanovenia

1.
Táto zmluva bola vyhotovená v 2 rovnopisoch, pre každého z účastníkov. Každý z účastníkov si vzal po jednom vyhotovení zmluvy. Túto zmluvu o pôžičke je možné meniť iba písomným číslovaným dodatkom podpísaným oboma zmluvnými stranami.

2.
Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy budú riešené v rozhodcovskom konaní (písomne a zrýchlenou formou) rozhodcom: JUDr. Milan Ficek, advokát (číslo licencie SAK 5144), so sídlom: Žilinská 14, 81105 Bratislava (www.rsba.sk) ustanoveným podľa § 8 ods. 1 zákona č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní. Rozhodcovské konanie bude vedené v súlade s právnymi predpismi platnými na území SR a pravidiel zverejnených v Obchodnom vestníku č. 21/2017 pod O000050. Účastníci sa podrobia rozhodcovskému konaniu a rozhodnutiu. Rozhodca je povinný rozhodovať nestranne a nezaujato a zachovávať mlčanlivosť.

3.
Dlžník a veriteľ potvrdzujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu ju podpisujú. Obe zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu uzatvorili slobodne a vážne.

V……[miesto podpisu].................., dňa...[dátum podpisu]....

podpis dlžníka
podpis veriteľa

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa