Zmluva o obstaraní veci

Alternatívny názov: Ostaranie veci druhou osobou za odmenu

Popis: Vyberte si vzor zmluvy o obstaraní veci, v ktorej sa obstarávateľ zaväzuje obstarať objednávateľovi konkrétne dohodnutú vec na základe zmluvných podmienok

vložené: 12.marca 2010 13:16
zobrazené: 6374

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
ZMLUVA O OBSTARANÍ VECI

uzatvorená medzi týmito zmluvnými stranami :

1. Obstarávateľ:
ABC, a. s.
Sídlo : Nábrežná 25,
841 01 Bratislava
Zástupca : Ján Vážny
IČO : 123456/123
Bankové spojenie : 123456789/0900

a
2.Objednávateľ :
Miroslav Pekný
Bydlisko : Prievozská 14
825 02 Bratislava
Rodné číslo : 750612/2589
Číslo OP : SD 123456
Bankové spojenie : 987654321/0900
Článok I.

Predmet zmluvy

1.
Objednávateľ je vlastníkom lesa v katastrálnom území Bratislava Vlčie hrdlo parc. č. 128/63, ktorý je zapísaný na liste vlastníctva č.: 58/2009 vedenom na Katastrálnom úrade v Bratislave .Objednávateľ je povinný zabezpečiť hospodárenie na tomto majetku podľa platného lesného zákona.

2.
Touto zmluvou sa obstarávateľ zaväzuje objednávateľovi zabezpečiť hospodárenie na lesnom majetku, označenom v ods.1 tak, ako to vyplýva z lesného zákona v platnom znení.

Článok II.

1.
Za obstaranie hospodárenia na lesnom majetku sa objednávateľ zaväzuje platiť obstarávateľovi sumu 50 Eur mesačne.

Článok III.

1.
Obstarávateľ je pri obstarávaní povinný dbať na pokyny objednávateľa, odchýliť sa od nich môže iba vtedy, ak je to v záujme objednávateľa nevyhnutné a ak nemôže včas získať jeho súhlas.

Článok IV.

1.
O uzavretí zmluvy vydá obstarávateľ objednávateľovi písomné potvrdenie v zmysle § 734 OZ, v ktorom musí byť uvedený predmet obstarania, cena, doba obstarania a podpis obstarávateľa.

Článok V.

Trvanie zmluvy

1.

2.
Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.

Obidve zmluvné strany môžu zmluvu vypovedať bez uvedenia dôvodu. Výpovedná lehota sú 3 mesiace a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.

Článok VI.

Záverečné ustanovenia

1.2.


3.
Právne vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy a v tejto zmluve bližšie neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

Ako prejav súhlasu s celým obsahom tejto zmluvy potvrdili ju zmluvné strany svojimi podpismi.

Táto zmluva je vyhotovená v 4 vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana dostane 2 vyhotovenia.

V Bratislave dňa 10.03.2010

ABC, a. s.
obstarávateľ
Miroslav Pekný
objednávateľ

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa