Zmluva o nájme bytu na podnikateľské účely

Alternatívny názov: Prenájom bytu na podnikanie

Popis: Vyberte si vzor zmluvy o nájme bytu, ktorý prenajímateľ poskytuje nájomcovi na účel podnikania za presných zmluvne dohodnutých podmienok.

vložené: 6.augusta 2010 12:33
zobrazené: 12703

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
ZMLUVA O NÁJME BYTU
(§ 663 a nasl. a – § 718 OZ)

Prenajímateľ:
Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890
(ďalej len „prenajímateľ“)
Nájomca:
Miroslav Pekný
Prievozská 25
852 02 Bratislava
IČO: 123456
(ďalej len „nájomca“)
uzavreli dňa 31. júla 2010 túto

Zmluvu o nájme bytu na podnikateľské účely

Čl. I.

1.
Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do užívania bytové priestory súpisné číslo 86 postavené na parcele č. KN 13/1 – v katastrálnom území Bratislava Staré Mesto, Mýtna ulica, za účelom podnikania. Byt pozostáva z 3 obytných miestností a sociálneho zariadenia. Celková plocha obytných priestorov je 67,25 m2. V dvoch obytných miestnostiach sa nachádzajú parkety, v jednej miestnosti je keramická dlažba.

2.
Nájomca sa so stavom prenajímaných priestorov oboznámil a dňom 30.07.2010 a bez závad ich preberá do svojho užívania.

Čl. II.

1.
Nájomný pomer vzniká dňom 1. augusta 2010 a uzatvára sa na dobu neurčitú.

Čl. III.

1.
Nájomca sa zaväzuje platiť prenajímateľovi ročné nájomné vo výške 600 Eur (šesto eur), a to v splátkach po 50 Eur splatných mesačne, a to vždy k 20. dňu mesiaca k rukám prenajímateľa.

Čl. IV.

1.
Nájomca sa zaväzuje vykonávať v prenajatom byte drobné úpravy súvisiace s jeho užívaním a uhrádzať náklady na jeho údržbu.

2.
Nájomca berie na vedomie právo prenajímateľa na odstúpenie od nájomnej zmluvy, ak napriek jeho písomnej výstrahe bude prenajatý byt užívať, resp. trpieť jeho užívanie takým spôsobom, že prenajímateľovi vzniká škoda alebo mu hrozí značná škoda (§ 679 ods. Veta prvá OZ).

ČL. V.

1.
Po skončení nájmu odovzdá nájomca prenajímateľovi byt v stave, v akom ho prevzal, alebo uvedie byt do pôvodného stavu, s prihliadnutím k obvyklému opotrebeniu. Nájomca nemá právo na náhradný nájom bytu.

2.
Odstúpiť od zmluvy môže ktorákoľvek zo strán, odstupujúca strana je povinná oboznámiť druhú stranu o odstúpení zmluvy 2 mesiace dopredu. Neplatenie finančnej čiastky za užívanie bytu nájomného a inkasa v pravidelných mesačných termínoch je dôvodom k okamžitému zrušeniu zmluvy o nájme bytu.

Čl. VI.

1.
Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.

2.
Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, jeden pre nájomcu a jeden pre prenajímateľa.

3.
Zmluvné strany prehlasujú, že bola spísaná podľa ich skutočnej a slobodnej vôle, s jej obsahom súhlasia, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

V Bratislave, dňa 31.07.2010

Ján Vážny
prenajímateľ
Miroslav Pekný
nájomca

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa