Zmluva o dobrovoľníckej činnosti

Alternatívny názov: Dohoda o dobrovoľníctve

Popis: Ponúkame Vám vzor zmluvy o dobrovoľníctve, ktorá upravuje vzťahy medzi dobrovoľníkom a dobrovoľníckou organizáciou pri vykonávaní činnosti za zmluvne dohodnutých podmienok.

vložené: 2.augusta 2010 11:46
zobrazené: 16885

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti
uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka

Organizácia:
Centrum dobrovoľníctva, o.z.
Ružová 13
874 11 Bratislava
IČO: 12345678
Zastúpená: Miroslavom Pekným, štatutárny zástupca
Dobrovoľník:
Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890
I.
Predmet zmluvy

Zmluva upravuje vzájomné vzťahy medzi Centrom dobrovoľníctva a dobrovoľníkom pri vykonávaní dobrovoľníckej činnosti v Centre dobrovoľníctva, ako aj povinnosti a záväzky oboch zmluvných strán.

II.
Povinnosti Centra dobrovoľníctva

1.
Organizácia je povinná vytvoriť dobrovoľníkovi optimálne podmienky na výkon jeho dobrovoľníckej činnosti.

2.
Organizácia je povinná, ak sa inak nedohodlo, poskytnúť dobrovoľníkovi primerané prostriedky nevyhnutné na splnenie dohodnutej úlohy a nahradiť dobrovoľníkovi potrebné a užitočné náklady vynaložené pri vykonávaní dobrovoľníckej práce.

3.
Organizácia sa zaväzuje poskytnúť dobrovoľníkovi pri vykonávaní jeho práce podporu formou odborného vyškolenia, supervízie a konzultácií pri riešení vzniknutých problémov

4.
Ak dobrovoľník dodrží všetky uvedené podmienky dohody, dostane na konci svojej práce osvedčenie o dobrovoľníckej činnosti.

III.
Povinnosti dobrovoľníka

1.
Dobrovoľník je povinný vykonávať dobrovoľnícku činnosť podľa svojich schopností a znalostí.

2.
Dobrovoľník je povinný pri výkone dobrovoľníckej činnosti dodržiavať interné predpisy organizácie.

3.
Dobrovoľník vykonáva dobrovoľnícku činnosť podľa pokynov koordinátorky Dobrovoľníckeho programu Centra dobrovoľníctva.

4.
Dobrovoľník súhlasí s tým, že informácie o jeho osobe budú poskytnuté pre potreby O. Z. Centrum dobrovoľníctva.

5.
Dobrovoľník je povinný zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré sa dozvedel pri výkone dobrovoľníckej činnosti.

IV.
Záverečné ustanovenia

1.
Právne pomery zúčastnených strán bližšie nešpecifikované v tejto zmluve sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

2.
Zmeny a doplnky zmluvy možno vykonať písomným dodatkom len na základe vzájomnej dohody účastníkov.

3.
Zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, z ktorých 1 obdrží organizácia a 1 dobrovoľník.

4.
Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu štatutárneho zástupcu organizácie a dobrovoľníka. Ktorákoľvek zo zmluvných strán môže zmluvu zrušiť písomnou výpoveďou alebo dohodou obidvoch strán. Výpovedná lehota je tri mesiace.

V Bratislave, dňa 20.07. 2010

Centrum dobrovoľníctva, o.z.
Miroslav Pekný
štatutárny zástupca organizácie
Ján Vážny
dobrovoľník


-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa