Stanovy záujmového združenia právnických osôb

Alternatívny názov: Stanovy občianskeho združenia

Popis: Ponúkame vám vzor stanov záujmového združenia právnických osôb, v ktorých sú upresnené práva a povinnosti členov,orgány,predmet činnosti združenia, členstvo a pod.

vložené: 16.augusta 2010 14:57
zobrazené: 6446

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Stanovy záujmového združenia právnických osôb

Článok 1

1.1.
Názov združenia je Lepšie lekárne.

1.2.
Združenie je záujmovým združením právnických osôb založeným podľa ust. § 20f a nasl. Občianskeho zákonníka. Združenie je právnickou osobou.

1.3.
Sídlom združenia je Romanova 16, 896 26 Bratislava.

Článok 2
Predmet činnosti združenia

2.1.
Predmetom činnosti združenia je obhajovanie záujmov verejných lekární v systéme zdravotníctva, presadzovanie kontinuálneho zlepšovania kvality poskytovania lekárenskej starostlivosti vo verejných lekárňach, zabezpečovanie a koordinácia odborných stanovísk a postojov k poskytovaniu lekárenskej starostlivosti v systéme zdravotníctva SR, výmena informácií a skúseností medzi členmi a nečlenmi združenia, zastupovanie členov združenia na národnej a medzinárodnej úrovni, zvyšovanie odbornosti zamestnancov verejných lekární.


Článok 3
Členstvo v združení

3.1.
Zakladajúcimi členmi združenia sú ABC, s.r.o., XYZ, s.r.o., ABA, s.r.o., ktorí súhlasia s predmetom činnosti združenia.


3.2.
O prijatí za člena združenia rozhoduje valné zhromaždenie.


3.3.
Členstvo vzniká dňom zápisu do zoznamu členov združenia na základe prihlášky o členstvo v združení, písomného súhlasu so stanovami združenia a zaplatenia členského príspevku.

3.4.
Členstvo v združení zanikne:
a) vystúpením s účinnosťou odo dňa písomného oznámenia o vystúpení valnému zhromaždeniu
b) vylúčením z dôvodov porušovania stanov združenia, konania proti záujmom združenia alebo z dôvodu poškodzovania dobrého mena združenia
c) zánikom člena ako právnickej osoby
d) zánikom združenia


Článok 4
Práva a povinnosti členov združenia

4.1.
Práva a povinnosti člena združenia vykonáva predseda združenia alebo ním poverený zástupca.

4.2.
Člen združenia má právo hlavne:
a) podieľať sa na plnení úloh predmetu činnosti združenia
b) voliť a byť volený do orgánov združenia
c) byť informovaný o rozhodnutiach orgánov združenia
d) dávať podnety a návrhy orgánov združenia
e) zúčastňovať sa na zasadnutiach najvyššieho orgánu združenia – valné zhromaždenie s jedným hlasom rozhodujúcim
f) zúčastňovať sa na zasadnutiach orgánov združenia, podávať návrhy týkajúce sa jeho úloh a organizácie
g) upozorňovať orgány združenia na nedostatky a dávať podnety na ďalšiu činnosť


4.3.
Člen združenia je povinný hlavne:
a) dodržiavať stanovy združenia a aktívne sa podieľať na plnení úloh združenia
b) plniť uznesenia orgánov združenia
c) platiť členské príspevky v určenej výške a termíne
d) podieľať sa na činnosti orgánov združenia, do ktorých bo člen zvolený
e) dodržiavať všeobecné zásady podnikateľskej a profesionálnej etiky.


4.4.
Členské príspevky sú členovia povinní uhrádzať ročne vo výške určenej rozhodnutím najvyššieho orgánu združenia.

Článok 5
Orgány združenia

5.1.
Orgánmi združenia sú:

a) Valné zhromaždenie
b) Správna rada
. c) Predseda
d) Dozorná rada


5.2.
Združenie podľa potreby vytvára svoje pracovné komisie a pracovné skupiny. O ich zložení, cieľoch a úlohách rozhoduje výkonný orgán združenia.

Článok 6
Valné zhromaždenie

6.1.
Valné zhromaždenie členov združenia je jeho najvyšším orgánom a je utvorené zo všetkých členov združenia.

6.2.
Valné zhromaždenie najmä:
a) schvaľuje stanovy združenia, ich zmeny a doplnky,
b) volí a odvoláva členov Správnej rady,
c) volí a odvoláva členov Dozornej rady,
d) schvaľuje plán činnosti a výročnú správu,
e) schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení združenia,
f) schvaľuje správu o činnosti združenia,
g) rozhoduje o zrušení združenia a určuje orgán zodpovedný za majetkové vysporiadanie pri zrušení združenia.

6.3.
Valné zhromaždenie zvoláva Správna rada podľa potreby, najmenej raz do roka.

6.4.
Valné zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných členov.


6.5.
Valné zhromaždenie združenia je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov.

Článok 7
Správna rada


7.1.
Správna rada je výkonným orgánom združenia, ktorá je za svoju činnosť zodpovedná Valnému zhromaždeniu združenia. Riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami Valného zhromaždenia.


7.2.
Správna rada má 10 členov. Jej rokovanie zvoláva a riadi predseda, ktorý je volený členmi Správnej rady združenia. Správna rada je uznášaniaschopná, ak je prítomná na zasadnutí nadpolovičná väčšina jej členov. Správna rada rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných členov.


7.3.
Správna rada najmä:
a) riadi a zabezpečuje činnosť združenia
b) zvoláva a obsahovo pripravuje rokovania Valného zhromaždenia
c) vypracováva plán činnosti združenia, správu o činnosti, návrh rozpočtu a správu o hospodárení združenia
d) rozhoduje o prijatí a vylúčení člena združenia
e) rozhoduje o zrušení združenia, ak sa Valné zhromaždenie združenia nezíde do troch mesiacov, aby rozhodlo o zrušení združenia
f) pokiaľ rozhodne o zrušení združenia s likvidáciou menuje likvidátora.


7.4.
Správna rada združenia môže na zabezpečenie svojej činnosti:
a) zriadiť sekretariát
b) ustanovovať sekretára, resp. tajomníka. Tento nie je členom Správnej rady.

Článok 8
Predseda

8.1.
Štatutárnym orgánom združenia je predseda, ktorý zastupuje združenie navonok.

8.2.
Predseda zvoláva a riadi zasadnutia Správnej rady.

Článok 9
Dozorná rada

9.1.
Dozorná rada je kontrolný orgán združenia, ktorý za svoju činnosť zodpovedá Valnému zhromaždeniu združenia.

9.2.
Členstvo v Dozornej rade je nezlučiteľné s členstvom v Správnej rade združenia.

9.3.
Dozorná rada má 8 členov, ktorí spomedzi seba volia predsedu. Dozorná rada sa schádza jedenkrát ročne. Jej rokovanie zvoláva a riadi predseda.


9.4.
Dozorná rada je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Rozhodnutia prijíma nadpolovičná väčšina prítomných členov.

9.5.
Dozorná rada najmä:
a) kontroluje hospodárenie združenia
b) upozorňuje Správnu radu na nedostatky a navrhuje riešenia na ich odstránenie
c) kontroluje dodržiavanie stanov združenia


Článok 10
Hospodárenie združenia

10.1.
Združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom. Hospodárenie uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu. Za hospodárenie zodpovedá Správna rada združenia.

10.2.
Zdrojmi majetku sú:
a) členské príspevky
b) dary
c) výnosy majetku

10.3.
Všetky finančné prostriedky vložené a poskytnuté v prospech združenia, ako aj hnuteľné a nehnuteľné veci sú majetkom združenia.

10.4.
Združenia zodpovedá za nesplnenie svojich povinnosti celým svojim majetkom.

10.5.
Finančné prostriedky združenia možno použiť výlučne na realizáciu predmetu činnosti združenia. Združenia zostavuje jednoduchý ročný rozpočet, vedie účtovníctvo o príjmoch a výdavkoch a uskutočňuje ročnú závierku o výsledkoch hospodárenia.

10.6.
Združenie je oprávnené vykonávať aj podnikateľskú činnosť, avšak len v rozsahu predmetu svojej činnosti a na základe oprávnenia na výkon tejto činnosti. Zisk z podnikateľskej činnosti musí byť po zdanení v celom rozsahu použitý na predmet činnosti združenia, okrem výdavkov na správu združenia. Zisk z podnikateľskej činnosti združenia nesmie byť použitý v prospech členov združenia, členov jeho orgánov ani jeho zamestnancov.

Článok 11
Zrušenie združenia

11.1.
Združenie sa zrušuje dobrovoľným rozpustením, zlúčením s inými organizáciami alebo právoplatným rozhodnutím súdu o jeho zrušení.


11.2.
Pri zrušení združenia je nutné vykonať likvidáciu, ak majetok združenia neprechádza na právneho nástupcu. Likvidáciu vykoná likvidátor menovaný Správnou radou.


11.3.
Združenia zaniká výmazom z registra združení vedeného registrovým úradom.

Článok 12
Záverečné ustanovenia

12.1.
Tieto stanovy nadobúdajú platnosť dňom registrácie združenia a tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy o založení záujmového združenia právnických osôb.

12.2.
Zmeny a doplnky týchto stanov je možné prijať písomne po schválení uznesením valného zhromaždenia združenia.


V Bratislave, dňa 16.8.2010

Za ABC, s.r.o.
..............................................
Mgr. Anton Mladý
Za XYZ, s.r.o.
..............................................
Mgr. Anna Belasá
Za ABA, s.r.o.
..............................................
Mgr. Peter Pekný
-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa