Príkazná zmluva

Alternatívny názov: Dohoda medzi príkazcom a príkazníkom

Popis: Vyberte si vzor príkaznej zmluvy, kde sa príkazník zaväzuje, že pre príkazcu vykoná činnosť, na ktorej sa v zmluve dohodli za stanovených podmienok, pričom nezodpovedá za očakávaný výsledok a nekoná vo vlastnom mene.

vložené: 10.júna 2010 12:38
zobrazené: 58396

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Príkazná zmluva

uzatvorená podľa § 724 a nasledujúcich, Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov

Článok 1
Zmluvné strany

PRÍKAZCA

Futbalový klub:
sídlo klubu:

Štatutárny zástupca:
funkcia:
FC ABC
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
Ján Vážny
manažér klubu
PRÍKAZNÍK

Meno a priezvisko:
r.č.:
adresa:

funkcia:
Miroslav Pekný
123456/78902
Prievozská 25
852 02 Bratislava
rozhodca
Článok 2
Predmet zmluvy

2.1
Predmetom tejto zmluvy je výkon funkcie rozhodcu v majstrovskom futbalovom stretnutí (ďalej len MFS) súťaží riadených VsFZ Bratislava:

medzi FK: FC ABC a FC XYZ
dňa: 15.06.2010
Liga: 6. kolo, 1. ligy, kategórie senior, skupina: A
Miesto konania: Futbalový štadión Pasienky

Článok 3
Práva a povinnosti zmluvných strán

3.1
Príkazník sa zaväzuje, že pre FK osobne vykoná činnosť rozhodcu v MFS uvedenom v čl. 2 tejto zmluvy. Príkazník sa ďalej zaväzuje, že dohodnutú činnosť vykoná podľa svojich najlepších schopností a znalostí a v súlade s platnými pravidlami futbalu a ďalšími futbalovými normami schválenými SFZ a RS VsFZ a záväzných pokynov riadiaceho orgánu.

3.2
Príkazca (FK) sa zaväzuje, že pre príkazníka (rozhodcu) zabezpečí:
a) priestory na prezlečenie s možnosťou uzamykania,
b) zariadenie na osobnú hygienu,
c) ochranu a bezpečnosť počas jeho činnosti na športovom podujatí, až do doby opustenia
územia miesta –obce, kde sa stretnutie odohralo,
d) vyhradí priestor pre jeho motorové vozidlo a na požiadanie príkazníka zabezpečí jeho ochranu
pred poškodením.

3.3
Príkazca sa zaväzuje uhradiť rozhodcovi okamžite po ukončení činnosti dohodnutej v bode 2 tejto zmluvy:
a) paušálnu odmenu, ktorá mu prislúcha podľa RS VsFZ, časť XIX. Hospodárske náležitosti, bod 6
Hospodárske smernice pre rozhodcov a delegátov zväzu, z ktorej vykoná zrážku dane a
odvedie ju príslušnému správcovi dane podľa zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmu.
b) ostatné potrebné a užitočné výdavky vynaložené v súvislosti s dohodnutou činnosťou, ktoré sú
uvedené v RS VsFZ (podľa bodu 3.1 tejto zmluvy).

Článok 4
Záverečné ustanovenia

4.1
Príkazník (R, AR, DZ) súhlasí, aby boli jeho osobné údaje použité pre vnútornú potrebu futbalového
klubu, výhradne na účely evidencie, podľa platných zákonov SR.

4.2
Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť podpísaním oboch zmluvných strán.

4.3
Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky záonník v znení
neskorších predpisov.

4.4
Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluve porozumeli, že k nej neboli donútené pod nátlakom, alebo v
tiesni, čo vyjadrujú svojimi podpismi na dvoch vyhotoveniach zmluvy, z ktorých každá zmluvná strana
obdrží jedno vyhotovenie.

V Bratislave, dňa 03.06.2010

Ján Vážny
príkazca – manažér FC ABC
Miroslav Pekný
príkazník - rozhodca

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Príkazná zmluva uzatvorená podľa ustanovení Občianskeho zákonníka je dohodou medzi príkazcom a príkazníkom. Príkazník sa v nej zaväzuje, že pre príkazcu vykoná činnosť, ktorá je v zmluve presne dohodnutá, na základe stanovených podmienok. Príkazník však v žiadnom prípade nezodpovedá za očakávaný výsledok a ani nekoná vo vlastnom mene. Všetka zodpovednosť za danú úlohu je tak na príkazcovi. Môže ísť napríklad o výkon funkcie rozhodcu v zápase a podobne. Ide teda čisto o výkon, nie o výsledok.
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa