Ponuka na využitie predkúpneho práva

Alternatívny názov: Využitie predkúpneho práva

Popis: Vyberte si vzor ponuky, v ktorej predávajúci ponúkne prednostne predmet predaja osobe s predkupným právom, od ktorej predmet predtým kúpil.

vložené: 15.marca 2010 11:31
zobrazené: 37051

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Vážený pán
Ján Vážny
Nábrežná 25
841 01 Bratislava

Ponuka na využitie predkupného práva

Dole podpísaný Miroslav Pekný, trvale bytom Prievozská 12, 841 02 Bratislava, som výlučným vlastníkom pozemku – parcela číslo 123/4 o výmere 500 m2, druh pozemku – trvalé trávnaté porasty, nachádzajúceho sa v katastrálnom území Bratislava Rača, okres Bratislava II, obec Bratislava, zapísané na liste vlastníctva č. 1234 vedeného Katastrálnym úradom v Bratislave, Správou katastra Bratislava Rača. Uvedený pozemok som nadobudol na základe kúpnej zmluvy, ktorú som s Vami ako s predávajúcim uzavrel dňa 12. 01. 2009.

Na základe citovanej zmluvy bolo tiež vo Váš prospech zriadené predkupné právo k tejto nehnuteľnosti. V súčasnosti som sa rozhodol predmetnú nehnuteľnosť predať a mám niekoľko ponúk na jej kúpu. Preto Vám v súlade s ustanoveniami článku IV. uzavretej kúpnej zmluvy predkladám písomnú ponuku na využitie predkupného práva, v ktorej uvádzam najvyššiu ponuku vrátane doby splatnosti kúpnej ceny.

Ak máte záujem o kúpu vyššie špecifikovanej nehnuteľnosti za sumu 10.000,– EUR, rovnajúcu sa najvyššej ponuke, so splatnosťou kúpnej ceny pri podpise kúpnej zmluvy, žiadam Vás, aby ste so mnou do dvoch mesiacov od doručenia tejto ponuky uzavreli kúpnu zmluvu.

Ak v tejto lehote moju ponuku nevyužijete, uzavriem kúpnu zmluvu s pánom Jurajom Nemcom, r. č.: 123456/2589, bytom Budovateľská 8, Bratislava, ktorý najvyššiu ponuku predložil.

V Bratislave 14. 06. 2009

Miroslav Pekný
vlastník


-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa