Odvolanie plnej moci

Alternatívny názov: Odvolanie plnomocenstva

Popis: Udelili ste niekomu plnú moc a chcete ju zrušiť? Využite vzor odvolania plnej moci a plnomocenstvo tým zrušíte. Dôležité je doručiť ho nielen splnomocnencovi, ale aj orgánu, ktorého sa právny úkon týka.

vložené: 4.marca 2015 11:12
zobrazené: 35218

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Odvolanie plnej moci
podľa § 33b Občianskeho zákonníka

JUDr. Miroslav Pekný
Prievozská 25
852 02 Bratislava

Odvolanie plnomocenstva

Ja, dolu podpísaný Ján Vážny, trvale bytom Nábrežná 14, 841 01 Bratislava, r.č.: 750312/1234, ako splnomocniteľ,

týmto odvolávam v plnom rozsahu plnomocenstvo zo dňa 10.10.2014,

ktorým som Vás, JUDr. Miroslava Pekného, bytom Prievozská 25, 852 02 Bratislava, r.č.: 740517/9876, splnomocnil ako splnomocnenca na vykonanie právnych úkonov:
........................................................................ .V Bratislave, dňa 20.2.2015

Ján Vážny
splnomocniteľ

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa