Návrh na zrušenie trvalého pobytu

Alternatívny názov: Návrh, aby bol občanovi zrušený trvalý pobyt

Popis: Vyberte si vzor návrhu na zrušenie trvalého pobytu, ktorý podáva navrhovateľ ako majiteľ budovy voči občanovi, ktorý si aj napriek odstráneniu stavby doposiaľ trvalý pobyt neodhlásil.

vložené: 14.júna 2010 11:34
zobrazené: 7697

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Návrh na zrušenie trvalého pobytu

Navrhovateľ:
Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890
podáva návrh na zrušenie trvalého pobytu
podľa § 7 ods. 1 písm. g) zákona č. 253/1998 Z.z. v znení neskorších predpisov

občanovi:
Miroslavovi Peknému
Prievozská 25
852 02 Bratislava
r.č. 987654/3210
a žiada ohlasovňu pobytu o zrušenie jeho / ich / trvalého pobytu.

Odôvodnenie návrhu na zrušenie trvalého pobytu:

Navrhovateľ, ako majiteľ budovy, podáva návrh na zrušenie trvalého pobytu občana Miroslava Pekného z dôvodu, že budova, v ktorej sa nachádzal jeho byt zanikla kvôli svojmu havarijnému stavu a občan si do dnešného dňa trvalý pobyt nezrušil sám. Všetky záväzky a povinnosti boli uhradené a finančne vyrovnané.
Na pozemku vzniká nová stavba, ktorá bude slúžiť k obchodným účelom.

Navrhovateľ na podporu zdôvodnenia návrhu na zrušenie predložil tieto dokumenty:

1.
2.
3.
4.
5.
Občiansky preukaz
List vlastníctva budovy alebo jej časti, nie starší ako 3 mesiace
Právoplatné rozhodnutie súdu o zrušení nájomnej zmluvy
Právoplatné rozhodnutie stavebného úradu o odstránení stavby
Dohoda o ukončení nájomného vzťahu a doklad o finančnom vysporiadaní

V Bratislave, dňa 10.06.2010

Ján Vážny
navrhovateľ

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa