Návrh na vymenovanie znalca

Alternatívny názov: Návrh na vymenovanie súdneho znalca

Popis: Nájdite vzor návrhu na vymenovanie súdneho znalca na ocenenie nepeňažného vkladu do spoločnosti.

vložené: 2.septembra 2010 10:57
zobrazené: 3056

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Okresný súd Bratislava 1
Záhradnícka 15
896 66 Bratislava

Navrhovatelia:
ABC, s.r.o.
Nábrežná 15
896 77 Bratislava
Zapísaná v obchodnom registri vedeným Mestským úradom Bratislava 1 v oddiele B, zložka 1589
IČO: 123 456 789
Zastúpená: Alena Pekná
Vec: Návrh na vymenovanie znalca

Čl.1

Pani Anna Veselá sa rozhodla vložiť svoje nehnuteľnosti – budovu č. p. 1 na parcele p. č. 1400, pozemok p. č. 1400 (zastavaná plocha a nádvorie) s výmerou 390 m2 a pozemok p. č. 1400 (ostatná plocha) s výmerou 1 800 m2, zapísaných v Katastrálnom úrade Bratislava 1 na LV č. 20 pre obec Bratislava ako nepeňažný vklad do spoločnosti ABC, s.r.o. v súvislosti so svojím vstupom do tejto spoločnosti a zvýšením jej základného imania nepeňažným vkladom.

S ohľadom na práve uvedenú skutočnosť podávame návrh na vymenovanie znalca na ocenenie týchto nehnuteľností ako nepeňažného vkladu. Navrhujeme, aby týmto znalcom bol menovaný znalecký ústav XYZ, a.s., IČO: 123 456 999, so sídlom 789 62 Bratislava, Námestie slobody 78, ktorý so svojím menovaním súhlasí (pozri priložené prehlásenie z dnešného dňa).



V Bratislave, dňa 2. septembra 2010

...............................
Alena Pekná
Konateľ

Dôkaz:
prehlásenie znaleckého ústavu XYZ, a.s.
výpis z obchodného registra znaleckého ústavu XYZ, s.r.o.
kópia potvrdenia o zápise XYZ, a.s. do zoznamu ústavov kvalifikovaných pre znaleckú činnosť
výpis zo zoznamu ústavov kvalifikovaných pre znaleckú činnosť z internetu
kópia výpisu z obchodného registra ABC, s.r.o.


-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa