Návrh na vykonanie záznamu v katastri nehnuteľnosti

Alternatívny názov: Návrh na výmaz vecného bremena doživotného užívania

Popis: Potrebujete zrušiť vecné bremeno doživotného užívania vašej nehnuteľnosti. Potrebné je spísať návrh adresovaný na príslušný kataster nehnuteľností.

vložené: 7.februára 2013 14:32
zobrazené: 46642

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Správa katastra
adresa

Návrh na vykonanie záznamu v katastri nehnuteľností

Dolupodpísaný/Dolupodpísaní (ak by išlo o viacerých spoluvlastníkov, uvedie sa meno, dátum narodenia, r.č. atď. každého z nich) ......................, nar. ............., r.č. ................, trvalý pobyt ...................., štátny občan SR, (ďalej len „navrhovateľ’).

Som výlučným vlastníkom nehnuteľností vedených na Katastrálnom úrade v ......., Správa katastra ........ v katastrálnom území ........... na liste vlastníctva číslo ........ v časti A: parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape – parc. č. ...... zastavané plochy a nádvoria vo výmere ......., parc. č. ......, záhrady vo výmere ........., stavby: rodinný dom súpisné číslo ..... na parcele číslo .... pod .... vo vlastníctve ....(meno)................ v podiele 1/1.

V časti C: citovaného LV č....... figuruje ako ťarcha – Doživotné právo bývania a užívania v prospech ............................... (r.č. ..............................).

Podľa § 151p ods. 1 Občianskeho zákonníka toto právo zodpovedajúce vecnému bremenu pôsobiace in personam, t. j. patriace výlučne ...................... zaniklo na základ vzájomnej Zmluvy o zániku vecného bremena zo dňa .......... medzi .....................a ........................., ktorú aj predkladám ako prílohu k návrhu.

Vzhľadom k tomu, že mienim vyššie citované nehnuteľnosti vedené na LV č. ....... odpredať (obývať, prenajať),

n a v r h u j e m ,

aby Správa katastra vykonala záznam, ktorým doživotné právo bývania a užívania v prospech ................... (r.č. ................), ktoré zaniklo vzájomnou Zmluvou zo dňa ....... vymaže.

V ........ dňa ..............

Príloha:
Zmluva o zániku vecného bremena
podpis navrhovateľa

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa