Návrh na prehlásenie za mŕtveho

Alternatívny názov: Podanie návrhu na súd, aby bol príbuzný vyhlásený za mŕtveho

Popis: Nájdite si vzor návrhu k okresnému súdu, aby bol príbuzný alebo iná osoba prehlásená za mŕtvu, pretože sú na to dôkazy a je dlhodobo nezvestná.

vložené: 3.novembra 2010 11:01
zobrazené: 7385

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Okresný súd Bratislava I.
Záhradnícka 10
812 44 Bratislava

Navrhovateľ:
Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č.123456/7890
Návrh na prehlásenie za mŕtveho

Súdny poplatok vo výške 33,- EUR uhradený kolkom.
D v o j m o

Čl. 1

1.1
Dňa 15. 07.2010 odišiel môj otec Milan Vážny z domu, kde zanechal list, v ktorom píše, že vzhľadom k rozpadu dlhoročného manželstva s mojom matkou, Máriou Vážnou, rod. Peknou, nar. 14.06.1940, sa rozhodol spáchať samovraždu.

1.2
Okamžite sme všetko oznámili Polícii SR, Okresnému riaditeľstvu Bratislava I. Naše pátranie po otcovi
i pátranie polície bolo bezvýsledné a dodnes nebol, Milan Vážny, nájdený.

Čl. 2

2.1
Vzhľadom k tomu, že je Milan Vážny nezvestný už od 15.07.2010 a vzhľadom k obsahu listu, ktorý nám
zanechal pri svojom odchode z domu, je zrejmé, že už nežije.

Čl. 3

3.1
S ohľadom na hore uvedené navrhujem vydanie tohto

r o z s u d k u :

Milan Vážny, narodený dňa 08.08.1930 v Bratislave, naposledy trvale bytom Prievozská 25, 852 02 Bratislava, sa prehlasuje za mŕtveho. Za dátum jeho úmrtia sa považuje deň 15.07.2010.

V Bratislave dňa 03.11.2010

Ján Vážny
navrhovateľ

Dôkaz:
Kópia listu na rozlúčku zo dňa 15.07.2010
Kópia správy Polície SR zo dňa 15.07.2010
Kópia rozsudku o rozvodovom konaní zo dňa 08.01.2006
-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa