Náhrada škody spôsobená zamestnancom

Alternatívny názov: Žiadosť o úhradu škody, ktorú spôsobil zamestnanec

Popis: Vyberte si vzor žiadosti zamestnávateľa o náhradu škody od zamestnanca za zničenie zariadenia, pričom on túto zodpovednosť odmieta a zamestnávateľ požaduje od súdu vynesenie rozsudku.

vložené: 29.júna 2010 14:46
zobrazené: 5572

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Okresný súd Bratislava I.
Záhradnícka 10
812 44 Bratislava

Žalobca:
ABC a.s.
Prievozská 25
852 02 Bratislava
IČO: 12345678
Žalovaný:
Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890
Náhrada škody spôsobená zamestnancom

Súdny poplatok vo výške 20,- EUR uhradený kolkom.
D v o j m o

Čl. 1

1.1
Žalobca má so žalovaným podpísanú zmluvu o hmotnej zodpovednosti zo dňa 01.05.2005, v ktorej zamestnanec preberá všetku zodpovednosť za tovar v predajni na seba.

Čl. 2

2.1
Dňa 20.06.2010, keď som vošiel do predajne, kde zamestnanec vykonáva svoju prácu, som videl, ako je rozbité zrkadlo pri kabínkach dámskeho oblečenia a na umelej figuríne je ulomená pravá ruka.

2.2
Zamestnanec mi túto škodu nenahlásil napriek tomu, že je v pracovnej zmluve i v zmluve o hmotnej zodpovednosti v Čl. 3 odst. 2 uvedené, že akúkoľvek škodu musí neodkladne nahlásiť svojmu zamestnávateľovi.

2.3
Keď som sa žalovaného opýtal, či chytil páchateľa, ktorý zrkadlo rozbil, tak mi odpovedal, že si nič nevšimol, čomu nemôžem uveriť, pretože taká rana by musela byť veľmi dobre počuť.

Čl. 3

3.1
Po žalovanom požadujem úhradu škody vo výške 400,- EUR, žalovaný poberá mesačný plat vo výške 530,- EUR.

3.2
Žalovaný mi odmieta túto hotovosť vydať s tvrdením, že za túto škodu nemôže a že páchateľ nebol chytení.

Čl. 4

4.1
Keďže žalovaný nemá záujem o mimosúdne vyrovnanie, navrhujem preto vydanie tohto

r o z s u d k u :

Žalovaný je povinný uhradiť žalobcovi čiastku 400,- EUR za zničené zariadenie v obchode a nahradiť mu náklady konania vo výške 20,- EUR, a to všetko do troch dní od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozsudku.

V Bratislave, dňa 25.6.2010

Miroslav Pekný
ABC a.s.
žalobca

Dôkaz:
Pracovná zmluva zo dňa 04.02.2000
Peňažný doklad od nového zrkadla
Peňažný doklad od umelej figuríny
Potvrdenie mzdovej učtárne o zárobku žalovaného
-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa