Generálna plná moc

Alternatívny názov: Udelenie generálnej plnej moci

Popis: Generálna plná moc oprávňuje k zastúpeniu splnomocniteľa vo všetkých právnych úkonoch bez časového obmedzenia. Využite jednoduchý vzor a stiahnite si ho zdarma.

vložené: 17.marca 2014 16:03
zobrazené: 52400

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Generálna plná moc

Podpísaný:
Rodné číslo:
Číslo OP:
Bytom:
Ján Vážny
123456/7890
SA123456
Nábrežná 14, 841 01 Bratislava
(ďalej „splnomocniteľ“)

s p l n o m o c ň u j e m

Meno a priezvisko:
Rodné číslo:
Číslo OP:
Bytom:
Miroslava Pekného
987654/3210
AB987654
Prievozská 25, 825 02 Bratislava
(ďalej „splnomocnenec“)

na všetky právne úkony.

Splnomocnenec Miroslav Pekný nar. 18.10.1978 je oprávnený v mojom mene podpisovať listiny, podávať vysvetlenia, činiť vyhlásenia rôzneho druhu voči fyzickým osobám, právnickým osobám, orgánom štátnej správy a samosprávy, ako aj voči peňažným ústavom.
Je oprávnený nakladať s finančnými prostriedkami nachádzajúcimi sa na účtoch v peňažných ústavoch vedených na moje meno, zastupovať ma pred špecializovanými orgánmi štátnej správy a zastupovať ma v súdnych sporoch, ako aj na dopravných inšpektorátoch.
Taktiež je oprávnený preberať peňažné i nepeňažné poštové zásielky, doporučené listové zásielky adresované mojej osobe, zásielky do vlastných rúk, ako aj iné zásielky na finančné prostriedky doručované šekmi poštou. Ďalej je oprávnený v mojom mene podávať a preberať žiadosť o výpis alebo odpis z registra trestov.

Som si vedomý, že v zmysle obsahu tejto generálnej plnej moci je splnomocnenec Miroslav Pekný, nar. 18.10.1978 oprávnený vykonať akýkoľvek právny úkon, ktorý nie je v rozpore s právnym poriadkom.

Táto generálna plná moc nemá obmedzenú dobu platnosti.

V Bratislave dňa 17.2.2014

................................
vlastnoručný podpis splnomocniteľa

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa