Dohoda o vyrovnaní formou splátkového kalendára

Alternatívny názov: Dohoda o splátkovom kalendári

Popis: Máte voči veriteľovi dlh a nemáte prostriedky na jeho splatenie? Dohoda o vyrovnaní formou splátkového kalendára umožňuje dlžníkovi, aby dlh vyplácal splátkami, ktoré si dohodne s veriteľom.

vložené: 16.júna 2010 16:50
zobrazené: 25734

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Veriteľ:
Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č.: 123456/7890

(ďalej len ,,veriteľ“)

a
Dlžník:
Miroslav Pekný
Prievozská 25
852 02 Bratislava
r.č.: 987654/3210

(ďalej len ,,dlžník“)
uzatvárajú túto
Dohodu o vyrovnaní formou splátkového kalendára

Čl. 1

1.1
Z dôvodu nezaplatenia kúpnej ceny v zmluvnom termíne viď čl. 2 odst. 3, nižšie uvedenej zmluvy veriteľ od tejto zmluvy odstúpil a vyzval dlžníka, aby uhradil zmluvnú pokutu vo výške 2 900,- EUR.

1.2
Dlžník však zmluvnú pokutu odmieta uhradiť s odôvodnením, že veriteľ nemá právo po ňom zmluvnú pokutu vyžadovať.

1.3
Spor, ktorý vznikol medzi veriteľom a dlžníkom sa dohodli vyriešiť mimosúdnou cestou a to nasledovne.

Čl. 2

2.1
Strany sa dohodli na úhrade zmluvnej pokuty uvedenej v Čl. 1 odst. 1 tejto zmluvy formou splátkového kalendára.

Čl. 3

3.1
Dlžník sa zaväzuje veriteľovi, že zaplatí svoj dlh a to 2 900,- EUR (slovom dvetisícdeväťsto EUR) formou splátok v prospech účtu určeného veriteľom č. účtu: 123456789/1234 a to nasledujúcim spôsobom:

1. splátka vo výši 290,- EUR v deň podpisu tejto dohody
2. splátka vo výši 290,- EUR najneskôr do 30.6.2010
3. splátka vo výši 290,- EUR najneskôr do 30.7.2010
4. splátka vo výši 290,- EUR najneskôr do 30.8.2010
5. splátka vo výši 290,- EUR najneskôr do 30.9.2010
6. splátka vo výši 290,- EUR najneskôr do 30.10.2010
7. splátka vo výši 290,- EUR najneskôr do 30.11.2010
8. splátka vo výši 290,- EUR najneskôr do 30.12.2010
9. splátka vo výši 290,- EUR najneskôr do 30.1.2011
10. splátka vo výši 290,- EUR najneskôr do 30.2.2011

3.2
V prípade, že dlžník nebude môcť uhradiť splátku v určený termín, okamžite to písomnou formou nahlási veriteľovi a bude stanovený nový termín splátky, tým sa nemenia ostatné termíny splátok.

3.3
Pokiaľ sa bude opakovať žiadosť dlžníka o posnutie splátky, veriteľ môže po dlžníkovi s okamžitou platnosťou požadovať úhradu celého dlhu do 30 dní odo dňa žiadosti dlžníka.

Čl. 4

4.1
Zmluvné strany prehlasujú, že touto dohodou sú medzi nimi upravené všetky práva a povinnosti.

4.2
Zmluvné strany prehlasujú, že po uhradení dlhu v Čl. 1 odst.1, nebude mať dlžník voči veriteľovi žiadne povinnosti a veriteľ sa nebude domáhať žiadnych iných práv.

Čl. 5

5.1
Zmluvné strany prehlasujú, že si túto dohodu prečítali a celkom jej porozumeli a to potvrdzujú svojimi podpismi. Svojimi podpismi potvrdzujú tiež to, že zmluvy podpísali dobrovoľne, bez akéhokoľvek nátlaku a na základe slobodnej vôle.

5.2
Pokiaľ by akýmkoľvek spôsobom dlžník neplnil povinnosti voči veriteľovi, tak veriteľ sa svojho práva môže domáhať súdnou cestou.

V Bratislave, dňa 20.05.2010

Ján Vážny
veriteľ
Miroslav Pekný
dlžník

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa