Dohoda o spoločnom vlastníctve, správe a užívaní

Alternatívny názov: Zmluva o spoločnom vlastníctve a užívaní veci

Popis: Pri vzniku spoluvlastníckeho práva musí byť zrejmé, že vlastnícky podiel nadobúda viac subjektov, pričom podiel každého z nich musí byť jasne vyjadrený. Ak nie je podiel vyjadrený, platí zákonná domnienka o rovnosti všetkých podielov. Podiely môžu byť určené dedením, rozhodnutím súdu či dohodou.

vložené: 18.januára 2013 14:54
zobrazené: 10541

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Dohoda o spoločnom vlastníctve, správe a užívaní

Účastníci:

Ján Vážny
Nábrežná 25
841 01 Bratislava
r. č. 123456/7890

a

Miroslav Pekný
Prievozská 2
852 01 Bratislava
r. č. 987654/3210
(ďalej len zmluvné strany)

Článok I.

1.1 Hore menovaní sú na základe kúpnej zmluvy zo dňa 20. 9. 2012, registrovanej Notárskym úradom v Bratislave I. dňa 22. 9. 2012 pod č. reg. MF 280/253, podielovými vlastníkmi výstavného pavilónu (ďalej iba „pavilónu“) v Bratislave na ulici Ivanská cesta 2.

Článok II.

2.1 Na účely tejto Dohody sa ”pavilónom” rozumie výstavný pavilón určený na výstavy súčasného umenia v rámci výstav usporadúvaných v Bratislave, ktorý bol vystavaný v roku 1998 na pozemku s rozlohou 400 metrov štvorcových, číslo parcely 3974.

Článok III.

3.1 Spoluvlastnícky podiel Jána Vážneho tvoria ideálne dve tretiny pavilónu a spoluvlastnícky podiel Miroslava Pekného tvorí ideálnu jednu tretinu pavilónu.

3.2 Spoluvlastnícky podiel k pavilónu jednej zmluvnej strany je možné previesť výlučne len do vlastníctva druhej zmluvnej strany.

3.3 V prípade predaja podľa odseku 2 tohto článku bude cena spoluvlastníckeho podielu dohodnutá najmenej vo výške, ktorá je v danom mieste a čase obvyklá.

Článok IV.

4.1 Zmluvné strany sa dohodli na užívaní spoločného pavilónu nasledovne:

Spoločný pavilón bude spravovať a užívať k výstavnej činnosti výlučne spoluvlastník Ján Vážny. Druhý spoluvlastník s týmto výslovne súhlasí, a preto sám nebude po dobu trvania tejto dohody spoločný pavilón užívať ani do jeho užívania a správy zasahovať.

Druhý spoluvlastník splnomocňuje Jána Vážneho ku všetkým úkonom a k vybavovaniu všetkých záležitostí týkajúcich sa spoločnej reštaurácie. Správa zahrňuje zabezpečovanie všetkých záležitostí týkajúcich sa prevádzky, zásobovania, starostlivosti a úhrady všetkých nákladov pavilónu (platby služieb, energií a pod.).

4.2 Spoluvlastníci sa ďalej dohodli, že všetky náklady spojené s prevádzkou pavilónu, budú hradiť rovným dielom, pričom zisk z toho vyplývajúci si rozdelia takto:
Jánovi Vážnemu, vzhľadom k nesenej zodpovednosti za prevádzku pavilónu, prináleží 60 % zisku, Miroslavovi Peknému potom 40 % zisku. Každý spoluvlastník si podiel na zisku zahrnie do svojho daňového priznania.

Článok V.

5.1 Táto Dohoda sa uzatvára na dobu určitú, a to na dobu 5 rokov odo dňa jej podpísania, bez možnosti výpovede. Obaja spoluvlastníci môžu od tejto dohody odstúpiť pre neplnenie zákonných a zmluvných podmienok a povinností a z dôvodu straty oprávnenia k prevádzkovaniu živnosti, či spôsobilosti k právnym úkonom. Práva a povinnosti z tejto dohody sa vzťahujú na právnych nástupcov spoluvlastníkov

Článok VI.

6.1 Účastníci prehlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a súhlasia s ním, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

V Bratislave dňa 1. 10. 2012

Ján Vážny
Miroslav Pekný

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa