Dohoda o spoločnom užívaní nehnuteľnosti

Alternatívny názov: Zmluvné spoluužívanie nehnuteľnosti

Popis: Spoločné užívanie nehnuteľnosti na základe dohody a vzor, ktorý môžete využiť ak sa Vás takáto Dohoda o spoločnom užívaní nehnuteľnosti týka.

vložené: 15.marca 2010 10:28
zobrazené: 16125

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Účastníci:
Ján Vážny
Nábrežná 25
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890

Miroslav Pekný
Prievozská 2
852 01 Bratislava
r.č . 987654/3210
Dohoda o užívaní spoločnej veci

Čl. 1

1.1
Hore menovaní sú na základe nájomnej zmluvy zo dňa 20.9.2008, registrovanej Notárskym úradom v Bratislave I. dňa 22.9.2008 pod č. reg. ML 250/125, podielovými nájomníkmi a spoluvlastníkmi všetkého vybavenia, a to každý ½, reštaurácie „Pod kopcom“ (ďalej iba „reštaurácia“ ) v Bratislave na ulici Mierová 56.

Čl. 2

2.1
Hore menovaní spoluvlastníci sa dohodli na ďalšom užívaní spoločnej reštaurácie
takto:

Spoločnú reštauráciu bude spravovať a užívať k pohostinskej činnosti výlučne spoluvlastník Ján Vážny.
Druhý spoluvlastník s týmto výslovne súhlasí, a preto sám nebude po dobru trvania tejto dohody spoločnú reštauráciu užívať ani do jej užívania a správy zasahovať.
Druhý spoluvlastník splnomocňuje Jána Vážneho k všetkým úkonom a k vybavovaniu všetkých záležitostí týkajúcich sa spoločnej reštaurácie.
Správa zahrňuje zabezpečovanie všetkých záležitostí týkajúcich sa prevádzky, zásobovania, starostlivosť o zákazníkov a úhrady všetkých nákladov reštaurácie (platby služieb, energií, zásobovania, atď.).

2.2
Spoluvlastníci sa ďalej dohodli, že všetky náklady, spojené s prevádzkou reštaurácie, budú hradiť rovným dielom, pričom zisk z toho vyplývajúci si rozdelia

takto:

Jánovi Vážnemu , vzhľadom k nesenej zodpovednosti za prevádzku reštaurácie, prináleží 60% zisku, Miroslavovi Peknému potom 40% zisku. Každý spoluvlastník si podiel na zisku zahrnie do svojho daňového priznania.

Čl. 3

3.1
Miroslav Pekný uskutoční do 31. 8. 2010 na svoje náklady opravu vonkajšej terasy s posedením spoločnej reštaurácie a práce s tým súvisiace, a to bez nároku na finančné vyrovnanie zo strany druhého spoluvlastníka.

Čl. 4

4.1
Táto dohoda sa uzatvára na dobu určitú, a to na dobu 3 rokov odo dňa jej podpísania, bez možnosti výpovede. Oba spoluvlastníci môžu od tejto dohody odstúpiť pre neplnenie zákonných a zmluvných podmienok a povinností a z dôvodu straty oprávnenia k prevádzkovaniu živnosti, či spôsobilosti k právnym úkonom. Práva a povinnosti z tejto dohody sa vzťahujú na právnych nástupcov spoluvlastníkov.

Čl. 5

5.1
Účastníci prehlasujú, že si zmluvu prečítali, s jej obsahom súhlasia, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

V Bratislave dňa 10.3. 2010

____________________ Ján Vážny
___________________
Miroslav Pekný

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa