Dohoda o mlčanlivosti a ochrane dôverných informácií

Alternatívny názov: Dohoda o zachovaní mlčanlivosti

Popis: Dohodou o mlčanlivosti sa obe zúčastnené strany zaväzujú udržať mlčanlivosť a zabezpečiť ochranu dôverných informácií.

vložené: 6.júla 2011 16:37
zobrazené: 22508

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Dohoda o mlčanlivosti a ochrane dôverných informácií

s účinnosťou odo dňa ................................

uzatvárajú


ABC a. s.
Noskovičova 158/213
831 01 Bratislava

a


XY a. s.
Muškátová 13
902 01 Pezinok

túto dohodu o mlčanlivosti a ochrane dôverných informácií, a to v súvislosti so zámerom uzavrieť Zmluvu o dielo (ďalej len „zmluva“).


Strany sa dohodli, že v súlade s ust. § 271 Obchodného zákonníka v platnom znení si navzájom poskytnú informácie. Všetky informácie, ktoré neboli už niektorou zo strán zverejnené, alebo nie sú všeobecne známe, sa považujú za dôverné.

Strana, ktorej sa tieto informácie poskytli, bude:
a) zaobchádzať s informáciami ako prísne dôvernými a podnikne všetky opatrenia, aby sa zachoval ich štatút ako dôverné,
b) používať a aplikovať informácie výlučne pre účely súvisiace s rokovaním o uzavretí zmluvy,
c) pristupovať k informáciám tak, aby v žiadnom prípade neboli zverejnené ani poskytnuté žiadnej tretej strane a ani aby neboli použité na iný účel ako na rokovanie o uzavretí zmluvy a súvisiace úkony.


Každá zo strán sa pre účely splnenia tohto záväzku zaväzuje dodržať všetky potrebné opatrenia, aby nedošlo k úniku informácií obsiahnutých v obdržaných dokumentoch (papierových i elektronických), najmä aby nedošlo k:

– odovzdaniu informácií tretej osobe,
– zverejneniu informácií,
– rozmnoženiu a rozšíreniu poskytnutých informácií,
– prístupu k informáciám neoprávnenými osobami,
– úniku informácií akýmkoľvek, aj nedbalostným konaním menovaného (prípadne osôb, ktorým umožnil na základe písomného súhlasu objednávateľa k informáciám prístup) a tiež nepoužije takéto informácie inak ako na činnosti súvisiace s uzavieraním zmluvy a následným plnením zmluvy, pokiaľ bude uzavretá.


Akékoľvek vyššie uvedené informácie je možné použiť inak ako pre účely tejto dohody len s predchádzajúcim písomným súhlasom druhej strany. V prípade pochybností o účele použitia informácií sa predpokladá, že je potrebný na ich použitie predmetný súhlas.


Kto poruší uvedené povinnosti, je povinný na náhradu škody, obdobne podľa ustanovení § 373 a nasl. v prípade porušenia uvedeného záväzku mlčanlivosti sa strany dohodli, že strana ktorá záväzok akýmkoľvek spôsobom porušila, je povinná uhradiť druhej zmluvnej strane zmluvnú pokutu vo výške 1 000 000 Sk. (slovom jeden milión slovenských korún).


Vyššie uvedené záväzky trvajú bez ohľadu na to, či bude medzi stranami uzavretá zmluva.

V .........................., dňa ..........................

...............................................
ABC a. s.
...............................................
XY a. s.

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa