Dodatok k darovacej zmluve

Alternatívny názov: Darovacia zmluva - dodatok

Popis: Dodatok k darovacej zmluve je dokument upravujúci zmeny pôvodnej darovacej zmluvy, na ktorých sa dohodli obe strany.

vložené: 6.júla 2011 14:05
zobrazené: 27366

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Dodatok č. 1
k darovacej zmluve č. ...............

Týmto dodatkom č. 1 k darovacej zmluve uzatvorenej dňa ................ medzi darcom ............................. a obdarovaným ................................. sa menia (dopĺňa) nasledovný článok (články) hore uvedenej darovacej zmluvy:

čl. ......
................................................................
................................................................ sa dopĺňa o ..............................
................................................................................................................. .


Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán.

V ......................, dňa ......................

............................................
podpis darcu
............................................
podpis obdarovaného

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa