Antidiskriminačná žaloba

Alternatívny názov: Žaloba z dôvodu porušenia zásady rovnakého zaobchádzania

Popis: Antidiskriminačná žaloba, ktorej vzor môžete využiť v prípade, že prišlo k porušeniu zásady o rovnakom zaobchádzaní, teda k diskriminácii.

vložené: 9.augusta 2010 13:39
zobrazené: 9808

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Okresný súd Bratislava I
Záhradnícka 10
812 44 Bratislava

Žalobca:
Dávid Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
narodený 12.3.2000
zákonný zástupca: Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
narodený 15.8.1962
právny zástupca: JUDr. Juraj Nemec
advokát, Mýtna 3, 821 00 Bratislava
Žalovaný:
Miroslav Pekný
riaditeľ základnej školy v Bratislave
Nová 11
821 01 Bratislava
Žaloba z dôvodu porušenia zásady rovnakého zaobchádzania vo vzdelávaní
(Antidiskrikinačná žaloba)

I. Diskriminácia na základnej škole

1.
Na základnej škole v Bratislave na Novej ulici je neúnosná situácia vo vyučovacom procese.

2.
Na základe rozhodnutia riaditeľa musia rómski žiaci navštevovať špeciálne priestory školy. Na rozdiel od nerómskych žiakov nemajú k dispozícii učebnice aj doma a učitelia nemajú na hodinách rovnaký prístup k rómskym žiakom v porovnaní s nerómskymi žiakmi.

3.
Môj syn, Dávid Vážny, ktorý je rómskeho pôvodu, preto nemá rovnaký prístup k vzdelaniu v porovnaní s nerómskymi žiakmi.

4.
Riaditeľ základnej školy Miroslav Pekný, ktorý je zodpovedný za vyššie uvedenú situáciu, preto porušil zásadu rovnakého zaobchádzania vo vzdelávaní.

Dôkaz č. 1
– Výpovede žiakov, rodičov, občianskych aktivistov, učiteľov. Fotodokumentácia situácie.
II. Upozornenie riaditeľa základnej školy

1.
Upozornil som riaditeľa základnej školy Miroslava Pekného, ako osobu zodpovednú za právny stav na základnej škole, že vyššie uvedená situácia predstavuje hrubé porušenie zásady rovnakého zaobchádzania, v dôsledku čoho môj syn Dávid Vážny nedostáva vzdelanie za rovnakých podmienok ako nerómski žiaci.

2.
Riaditeľ ale neuskutočnil žiadne kroky na odstránenie vyššie uvedeného stavu.

Dôkaz č. 2
- Sťažnosť proti diskriminačným pomerom na ZŠ v Bratislave na Novej ulici č. 11 – podaná
2.5.2010 v podateľni ZŠ
III. Porušenia práva žiaka

1.
Zo situácie na základnej škole v Bratislave na Novej ulici č.11 je zrejmé, že môj syn Dávid Vážny je diskriminovaný z dôvodu, že je rómskym žiakom.

2.
Je to jediný spôsob, ktorý vysvetľuje prečo on a ostatní rómski žiaci nemajú zabezpečený adekvátny prístup a priebeh vzdelávania.

3.
V dôsledku nerovnakého zaobchádzania nemá rovnaký prístup k vzdelávaniu ako jeho nerómski spolužiaci. Zo zákona č. 365/2004 o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou („Antidiskriminačný zákon“) vyplýva, že každý má právo na rovnaké zaobchádzanie vo vzdelávaní.

4.
Keďže riaditeľ školy nie je ochotný odstrániť vzniknutú situáciu a dať ju do súladu s platným právom Slovenskej republiky, žiadam, aby súd po preskúmaní celej situácie vyniesol nasledovný

r o z s u d o k :

„Miroslav Pekný, riaditeľ základnej školy v Bratislave na Novej ulici č. 11 porušil zásadu rovnakého zaobchádzania vo vzťahu k Dávidovi Vážnemu, žiakovi základnej školy v Bratislave na Mýtnej ulici č. 11, čím zasiahol do jeho práva na vzdelávanie.
Miroslav Pekný je povinný upustiť od svojho konania a napraviť protiprávny stav na základnej škole a to tak, že zabezpečí, aby Dávid Vážny ako rómsky žiak mal taký istý prístup k vzdelávaniu ako nerómski žiaci základnej školy v Bratislave na Novej ulici – rovnaký prístup do budov základnej školy pre účely vyučovania, požičiavanie školských učebníc domov a prístup učiteľov na vyučovaní v súlade s platnými predpismi na úseku školstva.
Základná škola v Bratislave na Novej ulici č. 11 je povinná nahradiť žalobcovi trovy konania a trovy právneho zastúpenia do 3 dní od právoplatnosti tohto rozsudku.“


V Bratislave dňa 01.08.2010

Prílohy:
• rodný list – dokladujúci rodičovský vzťah J. Vážneho k žiakovi,
• vyššie uvedené dôkazy
• plná moc pre JUDr. Juraja Nemca, Ján Vážny v.z. JUDr. Juraj Nemec, advokát
-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa