Zmluva o zániku vecného bremena

Alternatívny názov: Zmluva o doživotnom práve na užívanie predmetu

Popis: Ponúkame vzor zmluvy o zániku vecného bremena, v ktorej sa zmluvné strany dohodnú na práve doživotného užívania danej veci.

vložené: 22.marca 2010 08:41
zobrazené: 15460

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Zmluva o zrušení vecného bremena
(§ 151p ods. 1 OZ)

Ján Vážny
nar. 17. 12. 1971
bytom Nábrežná 25
841 01 Bratislava

ako povinný z vecného bremena

a

Miroslav Pekný
nar. 10. 1. 1973
a manželka Anna Pekná
nar. 5. 11. 1976
obidvaja bytom Nábrežná 23 841 01 Bratislava

ako oprávnení z vecného bremena

uzatvárajú dňa 10. marca 2010 túto
zmluvu o zániku vecného bremena

I.

1.
Zmluvou z 13. 6. 1992 registrovanou na Notárskom úrade v Bratislave pod sp. zn. RI 409/89 došlo medzi povinným Jánom Vážnym ako vlastníkom parc. č. 1412/1 kat. úz. Ružinov, zapísanej na liste vlastníctva č. 278 Správy katastra v Bratislave, a oprávnenými manželmi Miroslavom Pekným a Annou Peknou ako bezpodielovými spoluvlastníkmi parc. č. 1412/2 kat. úz. Ružinov, zapísanej na liste vlastníctva č. 721 Správy katastra v Bratislave, k zriadeniu vecného bremena pozostávajúceho z práva prechodu peši i vozom cez parcelu č. 1412/1 na parcelu č. 1412/2. Vecné bremeno bolo zriadené za náhradu v sume 30 000,- SK (996,- EUR).

II.

2.
So zreteľom na zmenu pomerov, spočívajúcu v zriadení novej miestnej komunikácie (cesty) v blízkosti parcely oprávnených z vecného bremena, vlastníkov parcely č. 1412/2 kat. úz. Ružinov, účastníci zrušujú vecné bremeno zriadené zmluvou pod bodom I.

III.

3.
Povinný z vecného bremena Ján Vážny vyplatil oprávneným Miroslavovi Peknému a Anne Peknej vzájomne dohodnutú náhradu za zrušené vecné bremeno v sume 25 000,- Sk (830,- EUR), a to pri podpísaní tejto zmluvy, čo oprávnení svojím podpisom potvrdzujú.

IV.

4.
K zániku práva zodpovedajúceho vecnému bremenu sa vyžaduje vklad do katastra nehnuteľností. Účastníci s vkladom do katastra na základe tejto zmluvy súhlasia.

V.

5.
Účastníci si zmluvu prečítali, s jej obsahom bez výhrad súhlasia, na znak čoho ju v siedmich vyhotoveniach vlastnoručne podpísali.

V Bratislave 10. marca 2010

Ján Vážny
povinný z vecného bremena
Miroslav Pekný, Anna Pekná
oprávnení z vecného bremena

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa