Sťažnosť na porušovanie cenovej disciplíny

Alternatívny názov: Sťažnosť

Popis: Ponúkame vám vzor sťažnosti na porušovanie cenovej disciplíny, v ktorej sťažovateľ uvádza dôvody svojej sťažnosti.

vložené: 25.augusta 2010 11:54
zobrazené: 8777

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Ján Pekný, Dolnozemská 12, 896 66 Bratislava

Okresný úrad Bratislava 1
Záhradnícka 12
896 66 Bratislava

Vec : Sťažnosť na porušovanie cenovej disciplíny

Okresný úrad v Bratislave 1 vydal dňa 1.1.2010 Cenový výmer č. 12/2010, ktorým určil maximálnu cenu tepla, ktoré bolo dodávané aj do môjho bytu. Tento cenový výmer bol
uverejnený vo Finančnom spravodajcovi MF SR číslo 1/2010 , ktorý bol vydaný dňa 5.1.2010. Cenový výmer okresného úradu je všeobecne záväzným právnym predpisom orgánu verejnej správy. Pre vyhlasovanie (uverejňovanie) všeobecne záväzných právnych predpisov orgánov štátnej správy platia pravidlá uzákonené v § 12 zákona č. 1/1993 Z.z. a tiež v článku V. zákona č. 295/1992 Zb. Rozhodnutia okresných úradov o regulácii cien sa musia uverejniť v publikačnom orgáne ministerstva (§ 11 ods.2 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách) a týmto publikačným orgánom bol do 31.12.2002 Finančný spravodajca Ministerstva financií SR. Bez uverejnenia vo FS nemohol nijaký cenový výmer okresného úradu nadobudnúť ani platnosť, ani účinnosť. To zároveň znamená, že nijaký dodávateľ tepla nesmel účtovať domácnostiam, ani iným odberateľom, cenu tepla podľa nového cenového výmeru skôr, ako bol tento cenový výmer uverejnený vo FS. Všeobecný zákaz spätného pôsobenia právnych predpisov (retroaktivity) je obsiahnutý aj v náleze Ústavného súdu vo veci PL.ÚS 36/95, ktorý bol uverejnený v Zbierke zákonov pod číslom 131/1996 Z.z. Zákaz retroaktivity platí nielen pre štátny orgán, ktorý určuje maximálne ceny tepla, ale aj pre dodávateľa tepla a pre toho, kto vyhotovuje vyúčtovanie za služby spojené s užívaním bytu.

V rozpore s uvedeným mi bolo doručené vyúčtovanie, ktoré obsahuje retroaktívnu cenu tepla v položke za kúrenie, aj v položke za dodávku teplej úžitkovej vody. Posledný platný cenový výmer tunajšieho okresného úradu nadobudol účinnosť dňa 5.1.2010, pretože vtedy bol uverejnený vo Finančnom spravodajcovi MF SR číslo 1/2010. Týmto posledným platným cenovým výmerom bola určená maximálna cena tepla 3,-EUR/GJ a táto cena mala byť
správne použitá aj vo vyúčtovaní, ktoré mi bolo doručené.

Účtovaním retroaktívnej ceny tepla došlo ku porušeniu cenovej disciplíny i cenových predpisov (zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách). Odstránenie tohto nezákonného stavu si vyžaduje Váš zásah, pretože zhotoviteľ vyúčtovania nie je ochotný akceptovať ani moje
námietky, ani námietky ďalších, rovnako postihnutých odberateľov tepla a požiadavky na vyhotovenie opravného vyúčtovania odmieta.

Predmetom mojej sťažnosti je predovšetkým upozornenie na porušenie zákazu retroaktivity pri vydávaní hore uvedeného cenového výmeru a zároveň i upozornenie na porušenie cenových predpisov pri vyhotovovaní vyúčtovania. Odmietam retroaktívne
ceny tepla a trvám na vyhotovení opravného vyúčtovania, ktoré nebude obsahovať retroaktívne (nezákonné) ceny tepla. Zároveň Vás týmto žiadam o vykonanie kontroly, predmetom ktorej by malo byť predovšetkým preverenie správnosti vyúčtovanej ceny tepla
v položke za vykurovanie i v položke za dodávku teplej úžitkovej vody.

V Bratislave, dňa 25.augusta 2010

................................
Ján Pekný
(sťažovateľ)

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa