Zmluva o zriadení záložného práva

Alternatívny názov: Zmluva o záložnom práve

Popis: Stiahnite si vzor zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti.

vložené: 17.augusta 2011 10:18
zobrazené: 10352

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Zmluva o zriadení záložného práva
podľa § 151 písm. b Občianskeho zákonníka

Záložný veriteľ:
Štátny fond rozvoja bývania
Lamačská cesta 8
833 04 Bratislava 37
IČO: 31 749 542
zastúpený: Ing. Miroslavom Kašubom, riaditeľom ŠFRB,
ktorého zastupuje podľa poverenia JUDr. František Chamula a JUDr. Ľubomíra
Gállová
Záložca:
Obec .................
v zastúpení:
so sídlom:
IČO:
DIČ:
bankové spojenie:
č. ú.:
Zmluvné strany sa dohodli na uzavretí zmluvy o zriadení záložného práva na základe zmluvy č. ......... za nasledovných podmienok.

I.

Predmetom tejto zmluvy je zriadenie záložného práva na nehnuteľnosti vedené na liste vlastníctva č. ........ katastrálne územie ........... , Správa katastra ............. a to:
1. bytového domu číslo súpisné ....... postaveného na parc. č. ......... ,
2. parc. č. ......... , zast. plochy a nádvoria o výmere ......... m2
/parc. reg. „C“ evid. na katastrálnej mape/.

I.1. Záložca je povinný v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka § 151 ma odst.3 zabezpečiť po celý čas trvania záložného práva postavenie prednostného veriteľa.
I.2. Bez vopred udeleného písomného súhlasu nesmie záložca predmet záložného práva zaťažiť inými ťarchami, scudziť, zriadiť záložné právo v prospech iných subjektov a pod.
I.3. Záložca berie na vedomie, že poskytnutý úver bol z prostriedkov štátneho rozpočtu SR a veriteľ aj záložca majú povinnosť dodržiavať ustanovenia zákona NR SR 523 / 04 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení noviel, zákon NR SR 278/93 Z.z. v znení noviel o správe majetku štátu.

II.

Hodnota nehnuteľností podľa */konečnej faktúry /daňový doklad/, prípadne podľa znaleckého posudku č. ........... vypracovaného súdnym znalcom ..................... je .................... ,- Eur, slovom ..................... Eur.
*/nehodiace sa neuvádzať

III.

Podľa zmluvy ............ veriteľ poskytol záložcovi úver vo výške ....................... ,- Eur, a nenávratný príspevok vo výške ....................... ,- Eur. Podľa článku VII. zmluvy je hodnota záložného práva zriadená na rozsah 1,5 násobku poskytnutého úveru t. j. ...................... ,- Eur, slovom ............................. Eur.
III.1 Záložné právo vzniká povolením vkladu záložného práva v prospech veriteľa príslušnou Správou katastra.

IV.

Pre prípad, ak záložca sa dostane do omeškania so zaplatením najmenej 3 splátok bez toho, aby vopred upovedomil záložného veriteľa, sa zmluvné strany dohodli, že záložný veriteľ umožní v dodatočnej lehote 30. kalendárnych dní od termínu poslednej splátky na základe výzvy vyrovnať dlžnú sumu.
IV.1 V takom prípade sa nebudú uplatňovať žiadne sankcie.
IV.2 V prípade ak v tejto dohodnutej lehote - písomná výzva - nebude dlžná suma vyrovnaná má záložný veriteľ právo uplatniť realizáciu záložného práva na uspokojenie svojich práv a nárokov.
IV.3. Pri uplatnení realizácie záložného práva veriteľ si bude počínať tak, aby nevznikla zbytočná škoda na majetku povinného záložcu. Veriteľ má právo na úhradu účelne vynaložených nákladov spojených s realizáciou záložného práva.
IV.4. Záložca týmto splnomocňuje veriteľa, aby pri splnení podmienok na realizáciu záložného práva odpredajom nehnuteľnosti tak konal v jeho mene a na jeho účet.
IV.5. Realizáciou záložného práva v prospech veriteľa nevznikajú veriteľovi žiadne povinnosti voči akýmkoľvek tretím osobám ku ktorým bol zaviazaný záložca na základe akýchkoľvek právnych úkonov.
IV.6. Záložca je povinný po dobu trvania záložného práva zabezpečiť, aby záložný veriteľ mal v evidencii územne príslušnej správy katastra na. základe záložnej zmluvy postavenie prednostného veriteľa v súlade s ustanovením § 151 ma odst.3 Občianskeho zákonníka


V.

V prípade výkonu záložného práva odpredajom predmetu zálohu záložný dlžník sa zaväzuje poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť k odpredaju zálohu tak, aby boli uspokojené oprávnené záujmy záložného veriteľa a súčasne aby boli chránené aj tie oprávnené záujmy záložcu, ktoré by mohli byť nevhodným postupom poškodené.

VI.

V prípade realizácie záložného práva veriteľ bude postupovať v súlade s platnou legislatívou. Cena pre uplatnenie záložného práva je stanovená rozdielom medzi poskytnutým úverom + sankcia + ušlý úrok ako je dohodnuté vo vyššie uvedenej úverovej zmluve a odpočítajú sa uhradené splátky.
VI.1 Záložný veriteľ nesmie zverejniť tie skutočnosti, ktoré tvoria ekonomické a prevádzkové tajomstvo.

VII.

V prípade odpredaja predmetu zálohu sa v prvom rade uspokojí pohľadávka záložného veriteľa a zostávajúci rozdiel medzi príjmom z predaja a uvedenou pohľadávkou po odpočítaní všetkých ekonomických oprávnených nákladov, správnych poplatkov, dane z prevodu nehnuteľnosti, v termíne do 15 dní po obdržaní na svoj účet záložný veriteľ poukáže záložcovi.

VIII.

Záložný veriteľ sa zaväzuje, že v prípade realizácie záložného práva formou odpredaja bude postupovať starostlivosťou riadneho hospodára a to tak, aby čo najmenej poškodil záujmy záložcu.
VIII.1. Záložca je povinný bez zbytočného odkladu, najviac však do 5 pracovných dní oznámiť veriteľovi všetky skutočnosti, ktoré majú vzťah k predmetu zmluvy. Predovšetkým ak by nadobudlo právoplatnosť exekučné záložné právo, práva poisťovní, účelových fondov a pod.

IX.

Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak by došlo k zmene v osobe záložcu, alebo by došlo k rozdeleniu na viacero samostatných subjektov, záložca je povinný v takom prípade najneskôr pri podaní návrhu na zápis zmien písomne o tom informovať záložného veriteľa.
IX.1 Záložca je povinný oznámiť,. ktorý subjekt v prípade rozdelenia, zmeny foriem, alebo iné právne nástupníctvo prevzal záväzok zo zmluvy č. ................ .
IX.2 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak bude záložný veriteľ nútený uplatniť realizáciu záložného práva akoukoľvek formou a nebude určený subjekt, ktorý prevzal záväzok z uvedenej zmluvy, záložný veriteľ má právo uplatniť svoj nárok voči ktorémukoľvek nástupníckemu subjektu.

X.

Záložca dáva do zálohy nehnuteľnosti vo svojom vlastníctve uvedené v Čl. I tejto zmluvy a zriaďuje k nim záložné právo veriteľa, ktorý toto právo prijíma.
Zmluvné strany prehlasujú, že potrebný právny úkon urobili slobodne, vážne, bez nátlaku a bez toho, aby pre niektorú zo strán vznikla zvlášť nevýhodná situácia. Zmluve porozumeli, prečítali si ju a na znak súhlasu túto podpisujú.

XI.

Účinky tejto zmluvy nastúpia povolením vkladu do katastra nehnuteľností vedeného Správou katastra ...................... . Súčasne prehlasujú, že sú svojimi zmluvnými prejavmi viazané do právoplatnosti rozhodnutia, ktorým je účinnosť záložnej zmluvy podmienená.
XI.1 Záložný veriteľ splnomocňuje záložcu k podaniu návrhu na vklad záložného práva na Správe katastra ...................... .
Poplatky spojené so zriadením záložného práva znáša záložca. Táto zmluva je vyhotovená v 6 exemplároch.


V Bratislave dňa .........................


V ............................. dňa ......................................................................
záložný veriteľ
......................................................
záložca

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa