Zmluva o vytvorení software

Alternatívny názov: Zmluvná dohoda o vytvorení počítačového programu

Popis: Vyberte si vzor zmluvy, na základe ktorej zhotoviteľ vytvorí objednávateľovi počítačový program na zákazku, podľa dohodnutých podmienok.

vložené: 22.marca 2010 12:34
zobrazené: 8047

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Zmluva o vytvorení softvéru
uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
medzi

Objednávateľom:
Ján Vážny
Nábrežná 25
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890

a
Zhotoviteľom:
ABC, s.r.o.
zastúpeným: Miroslav Pekný
Prievozská 14
852 02 Bratislava
bankové spojenie: 123456789/0900
IČO: 123456789, DIČ:123456789/123
zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu
v Bratislave v odd.123 vo vložke č. 123456/789
I. Predmet zmluvy

1.1
Zhotoviteľ sa zaväzuje na základe špecifikácie požiadaviek objednávateľa, ktoré tvoria prílohu tejto zmluvy vytvoriť pre objednávateľa počítačový program evidencie informácii.

1.2
Program evidencie informácií musí vyhovovať týmto minimálnym požiadavkám objednávateľa:
a) program musí byť použiteľný na osobných počítačoch (PC) s možnosťou rozšírenia na sieťovú prevádzku pre 10 pracovísk,
b) databáza musí umožňovať ukladanie informácií, ich prehliadanie, triedenie, zálohovanie a aktualizáciu,
c) program musí byť použiteľný osobami, ktoré majú priemerné znalosti práce s počítačmi.

1.3
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že do 30 dní od podpísania tejto zmluvy odovzdá objednávateľovi jednoduchú databázu prvotných informácií.

II. Čas plnenia

2.1
Zhotoviteľ sa zaväzuje dokončiť dielo a odovzdať ho objednávateľovi do 60 dní od dňa podpísania tejto zmluvy zmluvnými stranami.

2.2
Súčasťou splnenia záväzku zhotoviteľom je inštalácia zhotoveného programu na počítače objednávateľa, vykonanie skúšok osvedčujúcich prevádzkyschopnosť programu a zaškolenie súvisiace s obsluhou programu.

2.3
Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť tiež stručný návod na použitie programu.

2.4
Dielo sa považuje za odovzdané inštaláciou programu do počítačov objednávateľa.

2.5
O odovzdaní programu sa vyhotoví zápisnica o prevzatí programu, podpísaním ktorej obidvoma zmluvnými stranami vznikne zhotoviteľovi právo na zaplatenie dohodnutej ceny.

III. Cena

3.1
Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi za vykonané dielo podľa tejto zmluvy cenu 1 000,- EUR v dvoch splátkach. Prvá splátka vo výške 300,- EUR sa vyplatí zhotoviteľovi po odovzdaní databázy prvotných informácií. Druhá splátka vo výške 700,- EUR bude vyplatená zhotoviteľovi po podpísaní zápisnice o prevzatí diela.

IV. Záruka

4.1
Zhotoviteľ poskytuje zmluvnú záruku za akosť dodaného software v trvaní 2 rokov od odovzdania diela. V tomto čase zhotoviteľ bude odstraňovať všetky nedostatky programu súvisiace s jeho plnením do 24 hodín po ich nahlásení.

4.2
Ak sa v tomto čase vyskytnú v programe nedostatky, za ktoré objednávateľ nezodpovedá, zhotoviteľ sa zaväzuje tieto nedostatky odstrániť do 10 dní od ich nahlásenia na svoje náklady.

V. Záverečné ustanovenia

5.1
Zhotoviteľ a objednávateľ sa vzájomne zaväzujú, že neposkytnú tretím osobám žiadne informácie o druhej zmluvnej strane, ktoré sa dozvedeli v súvislosti s plnením tejto zmluvy.

5.2
Objednávateľ sa zaväzuje odovzdaný program užívať len pre svoju potrebu, neodovzdať či sprístupniť software tretej osobe bez písomného súhlasu zhotoviteľa, nevykoná na ňom žiadne zmeny a nepovolí jeho kopírovanie a distribúciu. Vytváranie jednotlivých kópii na účely zálohovania dát je povolené.

5.3
Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami.

V Bratislave, dňa 10.03.2010

Ján Vážny
objednávateľ
ABC, s.r.o., Miroslav Pekný
zhotoviteľ

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa