Zmluva o výtvarné dielo

Alternatívny názov: Zmluva o vytvorení a používaní diela

Popis: Nájdite si vzor zmluvy o výtvarné dielo, kde sa ilustrátor a vydavateľstvo dohodnú na vytvorení a používaní výtvarného diela za presných zmluvných podmienok.

vložené: 11.augusta 2010 14:24
zobrazené: 6090

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Zmluva o výtvarné dielo

uzavretá podľa ust. § 39 a § 47 zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve
a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) medzi zmluvnými stranami

Vydavateľstvo:
ABC a.s.
Prievozská 25
852 02 Bratislava
IČO: 12 345 678
Zastúpené: Miroslav Pekný
(ďalej len "používateľ")

a
Ilustrátor:
Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890
(ďalej len "autor")
Článok I
Vymedzenie pojmov

1.
Dielom sa na účely tejto zmluvy rozumie výtvarné dielo -10 ilustrácií k rozprávkam "Pavol Dobšinský", v knižnej publikácii "Slovenské národné rozprávky", ktorých autorom je Pavol Dobšinský.

2.
Licenciou sa na účely tejto zmluvy rozumiem oprávnenie dielo používať v rozsahu a za podmienok ďalej upravených v tejto zmluve.

Článok II
Predmet zmluvy

1.
Autor sa zaväzuje pre používateľa vytvoriť dielo definované v čl. I ods. 1 do 31.12.2010 a najneskôr v tento deň ho odovzdať v sídle používateľa štatutárnemu zástupcovi používateľa, tzn. Pánovi Miroslavovi Peknému z ABC a.s. O odovzdaní a prevzatí originálu diela sa spíše zápisnica, ktorú podpíšu obe zmluvné strany. Súčasťou zápisnice bude obrazová príloha obsahujúca fotokópie diel.

2.
Odovzdaním diela štatutárnemu zástupcovi používateľa vlastnícke právo k originálu diela neprechádza na používateľa. Používateľ sa zaväzuje do 14 dní odo dňa vydania knižnej publikácie “Slovenské národné rozprávky“, originály diela vrátiť autorovi.

3.
Autor udeľuje používateľovi nevýhradnú licenciu na použitie diela, ktoré je definované v čl. I tejto zmluvy, a to za podmienok ďalej uvedených v tejto zmluve.

4.
Používateľ sa zaväzuje uhradiť autorskú odmenu za vytvorenie diela a autorskú odmenu za udelenie licencie na používanie diela.

Článok III
Licencia

1.
Autor udeľuje používateľovi nevýhradnú licenciu na vyhotovenie rozmnožením diela v knižnej publikácii „Slovenské národné rozprávky“, ktorej predajná cena je cca 10,- EUR a ich verejné rozširovanie (príp. bližšie : paperback / tvrdá väzba) a to v tomto rozsahu:

Kvantitatívny rozsah: 1000 kusov knižných publikácií
Časový rozsah: do 31.12.2011
Územný rozsah: na území Slovenskej republiky

2.
Používateľ sa zaväzuje dielo používať spôsobom neznižujúcim jeho hodnotu.

Článok IV
Autorská odmena

1.
Používateľ sa zaväzuje uhradiť odmenu za vytvorenie diela podľa čl. II tejto zmluvy vo výške : 1 000,- EUR(slovom jeden tisíc EUR), ktorá je splatná na základe faktúry vystavenej autorom, a to najneskôr do 14 dní odo dňa prevzatia originálu diela používateľom.

2.
Používateľ sa zaväzuje uhradiť odmenu za udelenie licencie podľa čl. III tejto zmluvy vo výške: 700,- EUR (slovom sedemsto EUR), ktorá je splatná na základe faktúry vystavenej autorom, a to najneskôr do 14 dní odo dňa prevzatia originálu diela používateľom.

3.
Ak autorská odmena podľa odsekov 1 a 2 tohto článku nebude používateľom uhradená v dobe jej splatnosti, používateľ sa zaväzuje zaplatiť úroky z omeškania vo výške 0,1 % z dlžnej sumy za každý, čo i len začatý deň omeškania.

4.
Používateľ sa zaväzuje odviesť povinný príspevok FVU v zmysle ust § 5 zákona č. 13/1993 Z.z. o umeleckých fondoch v platnom znení vo výške 2% z autorskej odmeny definovanej v čl. IV ods 1 a 2.

Článok IV
Ďalšie ustanovenia

1.
Používateľ sa zaväzuje na vhodnom a obvyklom mieste, v tiráži, uviesť nasledujúcu copyrightovú doložku: illustrations@..., 2010

2.
Používateľ sa zaväzuje autorovi písomne oznámiť dátum vydania predmetnej knižnej publikácie do 14 dní po jej vydaní.

3.
Používateľ sa zaväzuje do 14 dní odo dňa vydania predmetnej knižnej publikácie autorovi bezodplatne zaslať autorské výtlačky v počte 10 kusov knižnej publikácie.

Článok IV
Záverečné ustanovenia

1.
Táto zmluva sa uzatvára v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno obdrží autor a druhé používateľ. Na akékoľvek odmeny a doplnky tejto zmluvy sa vyžaduje písomná forma.

2.
Ak nie je v tejto zmluve výslovne uvedené inak, vzťahy zmluvných strán sa riadia ustanoveniami zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) a Občianskeho zákonníka v platnom znení.

3.
Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu všetkými zmluvnými stranami.

4.
Zmluvné strany vyhlasujú, že ustanoveniam zmluvy porozumeli a na znak svojho súhlasu ju podpisujú.

V Bratislave, dňa 10.08.2010

Miroslav Pekný, ABC a.s.
vydavateľstvo
Ján Vážny
ilustrátor

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa