Zmluva o vykonávaní a organizovaní školenia s klauzulou o neobchádzaní

Alternatívny názov: Dohoda o neobchádzaní

Popis: Ponúkame vzor zmluvy o vykonávaní a organizovaní školenia, ktorá v sebe obsahuje aj klauzulu o neobchádzaní, kde sa strany dohodnú o tom, že si nebudú žiadnym spôsobom zatajovať informácie.

vložené: 24.augusta 2010 14:12
zobrazené: 9572

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Zmluva o vykonávaní a organizovaní školenia a inštruktážnej činnosti
s klauzulou o neobchádzaní

uzavretá v zmysle ust. § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka
medzi týmito zmluvnými stranami:

1.Organizátor:
ABC a.s.
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
IČO: 12 345 678
Zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.,
oddiel Sro, vložka č. 12345/A
Zastúpená: Ing. Jánom Vážnym, konateľom
Bankové spojenie: Tatra Banka, a.s.
číslo účtu: 123456789/1100
(ďalej len „organizátor“)

a
2.Objednávateľ:
XYZ a.s.
Prievozská 25
852 02 Bratislava
IČO: 98 765 432
Zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.,
oddiel Sro, vložka č. 9876/B
zastúpená: Ing. Miroslavom Pekným, konateľom
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu: 9876543210/0900
(ďalej len „objednávateľ“)
Zmluvné strany sa dohodli, že vzájomné vzťahy pri organizovaní zabezpečenia inštruktážnej činnosti upravia nepomenovanou zmluvou podľa ust. § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka s nasledovným znením:

Čl. I.
Predmet zmluvy

1.
Objednávateľ na základe tejto zmluvy objednáva u organizátora zorganizovanie a zabezpečenie vykonania inštruktážnej činnosti spočívajúcej v prednáškach a školeniach o základných zásadách marketingu a psychológií predaja (ďalej len „školenie“) a organizátor sa zaväzuje zorganizovať a vykonať pre objednávateľa za odmenu školenie.

2.
Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť organizátorovi za uskutočnenie a zorganizovanie školenia odmenu špecifikovanú podľa čl. IV tejto zmluvy.

3.
Zmluvné strany sa dohodli, že témou školenia je: Marketing a psychológia predaja

4.
Zmluvné strany sa dohodli, že miesto konania školenia je: sídlo spoločnosti XYZ, a.s., Prievozská 25, 852 02 Bratislava.

Čl. II.
Práva a povinnosti organizátora

1.
Organizátor sa zaväzuje vykonávať a zorganizovať školenie s vynaložením odbornej starostlivosti a v rozsahu požadovanom objednávateľom.

2.
Organizátor je povinný dbať pri vykonávaní a organizovaní školenia na pokyny objednávateľa a pred uskutočnením školenia sa dôkladne oboznámiť s predmetom podnikania a s činnosťou objednávateľa tak, aby získal potrebné vedomosti a znalosti z odboru objednávateľa za účelom poskytnutia a zorganizovania kvalifikovaného školenia.

3.
Organizátor sa zaväzuje, že ceny zorganizovania školenia uvedené v čl. IV ods. 4. a 5. ponechá v platnosti počas celého kalendárneho roku 2010 a tieto nebude počas uvedeného obdobia meniť.

4.
Organizátor sa zaväzuje pri poskytovaní a zorganizovaní školenia aktívne spolupracovať s objednávateľom a upozorniť ho na zrejmú nevhodnosť jeho pokynov pri vedení školenia.

5.
Organizátor je oprávnený odmietnuť vykonanie a zorganizovanie školenia, pokiaľ objednávateľ ani na požiadanie neposkytne organizátorovi potrebné podklady, informácie a potrebnú súčinnosť. V tomto prípade platí primerane čl. IV ods. 4 tejto zmluvy.

6.
Organizátor je oprávnený požadovať od objednávateľa ďalšie, dodatočné informácie alebo pokyny, ktoré považuje za potrebné, a ktoré mu objednávateľ včas neposkytol.

Čl. III.
Povinnosti objednávateľa

1.
Objednávateľ je povinný poskytnúť organizátorovi za účelom efektívneho a odborného výkonu a zorganizovania školenia na svoje náklady vecné prostriedky a vhodné priestory nevyhnutné na splnenie predmetu zmluvy, predovšetkým Flip chart s papiermi, dataprojektor a plátno, prípadne ďalšie prostriedky, o ktoré organizátor požiada.

2.
Objednávateľ je zároveň povinný zabezpečiť na svoje náklady organizátorovi i účastníkom školenia stravovanie počas trvania školenia.

3.
Objednávateľ školenia sa zaväzuje aktívne spolupracovať s organizátorom a poskytnúť mu primeranú súčinnosť a potrebné informácie pri oboznámení sa s činnosťou a predmetom podnikania objednávateľa.

4.
Objednávateľ je povinný poskytnúť organizátorovi pravdivé informácie týkajúce sa jeho činnosti a nesmie zamlčať žiadne informácie, dôležité pre odborné a efektívne vedenie školenia.

5.
Objednávateľ sa zaväzuje, že nebude vyhotovovať z priebehu školenia z prednášok organizátora žiadne audio alebo video záznamy. Objednávateľ je zároveň povinný zabezpečiť, aby účastníci školenia v priebehu školenia nevyhotovovali z prednášok organizátora žiadne audio alebo video záznamy. V prípade porušenia tejto povinnosti, zaväzuje sa objednávateľ zaplatiť organizátorovi zmluvnú pokutu vo výške 3 320,- EUR.

Čl. IV.
Cena školenia

1.
Základná cena školenia je 2 400 EUR (slovom dvetisíc štyristo euro) bez DPH na deň.

2.
Objednávateľ berie na vedomie, že základná cena školenia podľa ods. 1 tohto článku ako aj všetky ostatné ceny uvedené v tomto článku nezahŕňajú stravu, príp. občerstvenie.

3.
Objednávateľ je povinný uhradiť zálohu ceny školenia vo výške 50% v lehote 30 dní pre dňom začatia školenia, a to v hotovosti alebo na účet organizátora vedený v Tatra Banke, a.s., č. ú.: 123456789/1100. V prípade, že termín školenia je stanovený na skorší deň, než 30 dní od podpisu tejto zmluvy, je záloha splatná v deň podpisu tejto zmluvy.

4.
V prípade, že sa školenie neuskutoční zavinením objednávateľa, zaplatená záloha mu nebude vrátená a prepadá v prospech organizátora.

5.
V prípade, že sa školenie neuskutoční zavinením organizátora, zaplatená záloha bude vrátená v celej výške objednávateľovi a to v lehote 3 dní odo dňa uplynutia plánovaného termínu školenia.

6.
Minimálna cena školenia je stanovená pre 19 osôb a platí aj v prípade, že sa školenia zúčastní menej ako 19 osôb.

7.
Doplatenie ceny školenia bude realizované v deň konania školenia v hotovosti k rukám organizátora.

Čl. V.
Trvanie zmluvy

1.
Táto zmluva je uzavretá na dobu určitú, t.j. na dobu zorganizovania jedného školenia v termíne: 01.10.2010 do 10.10.2010 a nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami a uhradením zálohy podľa čl. IV ods. 3 tejto zmluvy, pričom sa jedná o kumulatívne podmienky platnosti a účinnosti tejto zmluvy, ktoré musia byť splnené.

2.
V prípade nesplnenia jednej z podmienok podľa prechádzajúceho odseku sa má za to, že zmluva nebola platne a účinne uzavretá a nevyplývajú z nej pre zmluvné strany žiadne práva a povinnosti.

3.
Túto zmluvu sú oprávnené vypovedať obidve zmluvné strany s tým, že výpovedná lehota je 30 dni a začína plynúť dňom doručenia výpovede druhej zmluvnej strane. V prípade vypovedania tejto zmluvy platia na vrátenie zálohy ustanovenia čl. IV. ods. 4 a 5. V prípade vypovedania zmluvy sa má za to, že osoba, ktorá vypovie zmluvu je osoba, ktorej zavinením sa neuskutoční školenie. Pre doručovanie písomností je rozhodujúca adresa uvedená v záhlaví tejto zmluvy, pokiaľ zmluvné strany neoznámia zmenu. Za doručenie výpovede sa považuje aj jej neprevzatie v odbernej lehote, napriek doručovaniu písomnosti na aktuálnu adresu účastníka zmluvy.

Čl. VI.
Klauzula o neobchádzaní

1.
Zmluvné strany si dojednávajú, že v priebehu ich vzájomnej spolupráce nebudú mať medzi sebou žiadne utajované informácie týkajúce sa akýmkoľvek spôsobom činnosti podľa tejto zmluvy.

2.
Zmluvné strany konštatujú, že je v ich spoločnom a najlepšom záujme obmedziť použitie a uvoľnenie, alebo iné sprístupnenie metód školenia a jeho priebehu podľa tejto zmluvy tretím osobám.

VII.
Záverečné ustanovenia

1.
Akékoľvek zmeny tejto zmluvy môžu byť vykonané len po vzájomnej písomnej dohode zmluvných strán vo forme písomných dodatkov.

2.
Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory vzniknuté v súvislosti s touto zmluvou, resp. v súvislosti s plnením tejto zmluvy budú riešiť predovšetkým mimosúdnou cestou.

3.
V prípade, že sa zmluvné strany v prípade sporu nedohodnú, bude na riešenie sporu vecne a miestne príslušný súd Slovenskej republiky.

4.
Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po jednom obsahovo zhodnom vyhotovení.

5.
Právne vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto zmluvy a touto zmluvou bližšie neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými platnými predpismi Slovenskej republiky.

6.
Je dojednané, že v prípade, ak jedna alebo viac častí tejto zmluvy budú z akéhokoľvek dôvodu uznané za neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné, táto skutočnosť v žiadnom prípade neovplyvní platnosť ostatných častí tejto zmluvy a jej účastníci budú považovať neplatnú alebo nevykonateľnú časť zmluvy za takú, akoby v zmluve nebola nikdy obsiahnutá.

7.
Zmluvné strany vyhlasujú, že ich vôľa je slobodná, vážna a bez omylu, zmluvu neuzavreli v tiesni a ani za nápadne nevýhodných podmienok, pričom na znak súhlasu s obsahom zmluvy pripájajú svoj vlastnoručný podpis.

V Bratislave, dňa 20.08.2010

Ing. Ján Vážny
ABC a.s.
organizátor
Ing. Miroslav Pekný
XYZ a.s.
objednávateľ

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa