Zmluva o vedení účtovníctva

Alternatívny názov: Zmluva o výkone účtovníckych služieb

Popis: Ponúkame vzor zmluvy medzi dvomi stranami - odberateľom a dodávateľom o vedení účtovníctva za presne dohodnutých zmluvných podmienok.

vložené: 24.júna 2010 09:04
zobrazené: 26179

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Zmluva o vedení účtovníctva

Odberateľ:
Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
IČO: 987654321
Dodávateľ:
Miroslav Pekný
Prievozská 25
852 02 Bratislava
IČO: 123456789
Čl. I.
Oprávnenie k vedeniu účtovníctva

1.
Dodávateľ je na základe živnostenského listu, ktorého kópia je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako príloha č. 1, oprávnený viesť účtovníctvo.

Čl. II.
Povinnosti dodávateľa

2.1
Dodávateľ sa zaväzuje viesť odberateľovi jednoduché účtovníctvo.

2.2
Pre odberateľa bude:
– mesačne spracúvať účtovné doklady a viesť účtovné knihy a evidenciu;
– vyhotovovať mesačne účtovné závierky a prehľady;
– vyhotovovať mesačne podklady pre daňové priznanie DPH, vrátane jeho vyplnenia;
– spracúvať mesačné mzdy zamestnancov;
– prihlasovať a odhlasovať zamestnancov na sociálne zabezpečenie a zdravotné poistenie;
– viesť personálnu a mzdovú agendu zamestnancov, robiť vyúčtovanie dane z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti, vystavovať zamestnancom potvrdenie o zdaniteľných príjmoch a zrazených zálohách;
– preberať a odovzdávať doklady v mieste sídla odberateľa;
– zúčastňovať sa spolu s odberateľom prípadných daňových kontrol a kontrol Sociálnej poisťovne;
– informovať odberateľa o všetkých zmenách v legislatíve a na jeho žiadosť poskytovať účtovné konzultácie;
– robiť ročnú účtovnú závierku a podklady pre daňové priznanie;

Čl. III.
Cena

3.1
Odberateľ sa za tieto služby zaväzuje zaplatiť:

1. Za vedenie jednoduchého účtovníctva do počítača paušálnu sumu (spracovanie a zaúčtovanie do 100 položiek) 700,- EUR
2. Za každých ďalších 50 položiek 250,- EUR
3. Za mesačné závierky a zostavy 20,- EUR
4. Za ročnú závierku a podklady pre daňové priznanie 33,- EUR
5. Za každú spracovanú mesačnú mzdu, vedenie personálnej a mzdovej agendy 10,- EUR
6. Za hodinu účtovnej konzultácie 7,- EUR

3.2
Dohodnutá cena bude uhradená na základe vystavených faktúr, a to najneskôr v deň splatnosti uvedenom na každej faktúre. V prípade oneskorenej úhrady má dodávateľ právo účtovať zmluvné penále 1 % z dlžnej čiastky za každý deň.

3.3
Dojednaná cena môže byť zmenená na základe obojstrannej dohody pri zmene rozsahu uvedených činností, a to od kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom zmena rozsahu požadovaných činností nastala. Zmena ceny sa dojednáva písomným dodatkom k tejto zmluve.

Čl. IV.
Povinnosti odberateľa

4.1
Odberateľ je povinný poskytnúť dodávateľovi potrebnú súčinnosť, hlavne je povinný odovzdávať včas všetky doklady k zaúčtovaniu do 10. dňa každého kalendárneho mesiaca za predchádzajúci mesiac.

4.2
Odberateľ zodpovedá za vecnú náplň a náležitosti účtovných dokladov a za ich časovú príslušnosť.

4.3
Odberateľ je povinný k 31. 12. urobiť inventúru majetku a záväzkov a za ich stav zodpovedá.
Inventúru peňažných prostriedkov v hotovosti vykoná odberateľ 4x ročne, a to v termínoch 31. 3., 30. 6., 30. 9. a 31. 12.

4.4
Odberateľ je povinný si prevziať doklady k podpisu a odovzdaniu na daňový úrad, Sociálnu poisťovňu a zdravotné poisťovne, ako i podklady pre výplatu miezd tak, aby mohli byť dodržané všetky lehoty pre ich odovzdanie alebo odoslanie a úhradu.

4.5
Odberateľ v plnej miere zodpovedá za splnenie všetkých svojich oznamovacích a registračných povinností.

Čl. V.
Povinnosti dodávateľa

5.1
Je povinný činnosti pre odberateľa vykonávať podľa platných zákonov, hlavne zákona o účtovníctve, osnov pre vedenie účtovníctva, zákona o daniach z príjmov, zákona o DPH a ďalších zákonov, súvisiacich s podnikateľskou činnosťou odberateľa.

5.2
Zodpovedá za správne zaúčtovanie všetkých dokladov, vykonané súčty a akékoľvek účtovné operácie , vrátane odpisov investičného majetku. Je povinný včas upozorniť odberateľa na
vecné nedostatky a nesprávnosti v odovzdaných dokladoch. Také doklady má právo odberateľovi vrátiť na doplnenie alebo opravu nezaúčtované.

5.3
Zodpovedá za včasné vyhotovenie dokladov, výkazov a ďalších dokumentov , ktoré sa zaviazal vykonávať podľa čl. II, ktoré sú viazané zo zákona termínom odovzdania a úhrady a ku ktorým dostal od odberateľa v termíne potrebné podklady.

5.4
Dodávateľ nezodpovedá za oneskorené úhrady alebo chybné platby daní, poistenia a ostatných úhrad podnikateľa.

5.5
Nezodpovedá tiež za výsledky spätne vzhľadom na už vyhotovené výkazy v prípade oneskoreného odovzdania dokladov. Ďalej nenesie zodpovednosť za doklady vrátené späť odberateľovi.

5.6
Dodávateľ sa zaväzuje zachovávať obchodné tajomstvo odberateľa.

Čl. VI.
Sankcie, penále a pokuty

6.1
V prípade penalizácie zo strany DÚ, SSZ a ZP za zavinené nedostatky, za ktoré dodávateľ zodpovedá podľa čl. V tejto zmluvy, uhradí vymerané penále odberateľovi dodávateľ.

6.2
V prípade penalizácie za zavinené nedostatky podľa čl. IV hradí vymerané penále odberateľ.

Čl. VII.
Platnosť zmluvy

7.1
Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú s účinnosťou odo dňa podpísania zmluvy. Možno ju ukončiť vzájomnou dohodou alebo výpoveďou s dvojmesačnou výpovednou lehotou, ktorá začína bežať od 1. dňa mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede.

Čl. VIII.
Odovzdanie dokladov

8.1
V prípade ukončenia zmluvy dodávateľ odovzdá všetky doklady a účtovné výkazy odberateľovi až po vyrovnaní všetkých finančných záväzkov, týkajúcich sa ich zmluvných vzťahov.

Čl. IX.
Záverečné ustanovenia

9.1
Vo veciach touto zmluvou neupravených platia ustanovenia Obchodného zákonníka o mandátnej zmluve (§ 566 a nasl.).

9.2
Táto zmluva je vyhotovená vo dvoch rovnopisoch, z ktorých každá strana dostane jeden.

V Bratislave, dňa 20.05.2010.

Ján Vážny
odberateľ
Miroslav Pekný
dodávateľ


-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa