Zmluva o úvere

Alternatívny názov: Úverová zmluva

Popis: Ste dlžník alebo veriteľ? Stiahnite si vzor úverovej zmluvy zadarmo.

vložené: 17.augusta 2011 15:36
zobrazené: 20478

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Zmluva o úvere
uzatvorená v zmysle ust. § 497 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

medzi

1. Veriteľom:
..................banka, a. s., so sídlom 831 01 Bratislava, Tajomná 11
pobočka Bratislava – vidiek
IČO: 87654321
DIČ: 0987654321
zastúpená ........................ (ďalej ako „veriteľ“)
a

2. Dlžníkom:
ABC, a. s., so sídlom 831 01 Bratislava, Noskovičova 158/213
IČO: 12345678
DIČ: 1234567890
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, oddiel Sa,
vložka č. ...........................
oprávnený konať v mene spoločnosti:
Mgr. Mariana Mikulčíková – členka predstavenstva
(ďalej ako „dlžník“).
I.

Touto zmluvou sa veriteľ zaväzuje, že poskytne dlžníkovi peňažné prostriedky v sume špecifikovanej v bode 2.1 tejto zmluvy v lehotách špecifikovaných v bode 2.2 tejto zmluvy a dlžník sa zaväzuje poskytnuté peňažné prostriedky vrátiť v lehote uvedenej v bode 3.1 tejto zmluvy a zaplatiť z nich úroky špecifikované v bode 3.2 tejto zmluvy.

II.

2.1 Veriteľ sa zaväzuje poskytnúť dlžníkovi peňažné prostriedky v sume 500 000 Eur, slovom päťstotisíc eur.
2.2. Veriteľ sa zaväzuje poskytnúť dlžníkovi peňažné prostriedky špecifikované v bode 2.1 nasledovným spôsobom:
a) 50 000 Eur, slovom päťdesiattisíc eur, pri podpise tejto zmluvy o úvere,
b) 200 000 Eur, slovom dvestotisíc eur, do troch dní po právoplatnosti rozhodnutia Správy katastra Bratislava o povolení vkladu záložného práva na spoluvlastnícky podiel dlžníka k nehnuteľnosti vedenej Katastrálnym úradom Bratislava, Správa katastra Bratislava pre mesto Bratislava, k. ú. Chrenová, na LV č. XX67 ako parc. č. XXX, druh pozemku zastavané plochy, o výmere 500 m2,
c) 250 000 Eur, slovom dvestopäťdesiattisíc eur, do šiestich mesiacov po právoplatnosti rozhodnutia Správy katastra Bratislava o povolení vkladu záložného práva na spoluvlastnícky podiel dlžníka k nehnuteľnosti špecifikovanej v bode 2.2 písm. b).
2.3. Zmluvné strany sa dohodli, že veriteľ v súlade s bodom 2.2 prevedie peňažné prostriedky na účet dlžníka vedený vo ..........., a. s., č. ú. ................. .

III.

3.1 Dlžník sa zaväzuje, že poskytnuté peňažné prostriedky špecifikované v čl. II tejto zmluvy vráti veriteľovi v nasledovných splátkach spolu s úrokom špecifikovaným v bode 3.2 tejto zmluvy, a to všetko na účet veriteľa vedený vo........, a. s., č. ú. ....................:
do ....................... sumu ........................ s úrokom vo výške ....................
do ....................... sumu ........................ s úrokom vo výške ....................
do ....................... sumu ........................ s úrokom vo výške ....................
do ....................... sumu ........................ s úrokom vo výške ....................
do ....................... sumu ........................ s úrokom vo výške ....................
3.2 Dlžník sa zaväzuje zaplatiť úrok z poskytnutých peňažných prostriedkov vo výške 10 % p. a. (ročne), a to vždy spolu so splátkou vo výške špecifikovanej v bode 3.1.

IV.

4.1 Dlžník sa zaväzuje, že najneskôr do 30 dní odo dňa podpisu tejto zmluvy poskytne zabezpečenie pohľadávky veriteľa z tejto zmluvy uzatvorením zmluvy o zriadení záložného práva k spoluvlastníckemu podielu dlžníka na nehnuteľnosť vedenú Katastrálnym úradom Bratislava, Správa katastra Bratislava pre mesto Bratislava, k. ú. Chrenová, na LV č. XX67 ako parc. č. XXX, druh pozemku zastavané plochy, o výmere 500 m2.
4.2 Dlžník berie na vedomie, že veriteľ poskytne zostávajúcu časť peňažných prostriedkov podľa bodu 2.2 písm. b) a c) tejto zmluvy až po právoplatnosti rozhodnutia Správy katastra Bratislava o povolení vkladu záložného práva na spoluvlastnícky podiel dlžníka k nehnuteľnosti špecifikovanej v bode 4.1 tejto zmluvy.

V.

5.1 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami.
5.2 Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom rovnopise pre každú zo zmluvných strán.
5.3 Ak niektoré z ustanovení tejto zmluvy je alebo sa stane neplatným či neúčinným, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v tomto prípade zaväzujú dohodou nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým platným a účinným ustanovením, ktoré najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu neplatného alebo neúčinného ustanovenia.
5.4 Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a prehlasujú, že ich prejavy vôle sú slobodné, vážne, zrozumiteľné a určité, čo svojimi vlastnoručnými podpismi na nej podpisujú.


V Bratislava dňa 1. februára 2011.............. banka, a. s.
meno zastupujúcej osoby
(veriteľ)
ABC, a. s.
Mgr. Mariana Mikulčíková – členka predstavenstva
(dlžník)

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa