Zmluva o údržbe a servise

Alternatívny názov: Zmluva o vykonaní údržby a servisných prehliadok

Popis: Nájdite si vzor zmluvy o údržbe a servise ako istú zmluvu o dielo medzi objednávateľom a zhotoviteľom, kde sa dohodnú na vykonaní údržby a servisových prehliadok technického zariadenia

vložené: 25.augusta 2010 11:52
zobrazené: 16488

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Zmluva o údržbe a servise
na odborné prehliadky, skúšky a servis zdvíhacích zariadení

uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a na základe ust. § 3 zák. č. 18/1996 Z.z. o cenách

Objednávateľ:
ABC a.s.
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
IČO: 12 345 678
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s.
Číslo účtu: 123456789/0900
Zastúpený: Ing. Ján Vážny, konateľ spoločnosti
Zodpovedný pracovník: Juraj Nemec
Zhotoviteľ:
XYZ a.s.
Prievozská 25
852 02 Bratislava
IČO: 98 765 432
Bankové spojenie: VÚB Banka a.s.
Číslo účtu: 9876543210/0200
Zastúpený: Ing. Miroslav Pekný, konateľ spoločnosti
Zodpovedný pracovník: Martin Horváth
Článok I.
Predmet zmluvy - komplexný servis

1.1
Zhotoviteľ sa zaväzuje zaisťovať a vykonávať všetky nižšie uvedené činnosti a opatrenia za účelom udržovania technického stavu, vysokej úrovne bezpečnosti a prevádzkyschopnosti vyhradených technických zariadení - zvislých posuvných brán (ďalej len zariadenie) objednávateľom zverených zhotoviteľovi touto zmluvou do servisu.

1.2
Táto zmluva o dielo sa vzťahuje výhradne na tie zariadenia objednávateľa, ktoré sú uvedené v prílohe tejto zmluvy.

1.3
Priebeh pravidelnej preventívnej údržby, odborných prehliadok a odborných skúšok bude zaznamenaný v servisnej knihe vedenej užívateľom zariadenia. Zápis do servisnej knihy potvrdia zástupcovia oboch zmluvných strán.

1.4
Zhotoviteľ v deň podpísania tejto zmluvy predloží objednávateľovi Oprávnenie vydané Inšpektorátom bezpečnosti práce a Odborné a záväzné stanovisko k prevereniu odbornej spôsobilosti vydané Technickou inšpekciou v SR.

Článok II.
Zoznam odborných prehliadok, skúšok a údržieb

2.1
Pravidelná preventívna údržba


2.1.1
Zhotoviteľ bude vykonávať pravidelnú preventívnu údržbu predmetných zariadení podľa vopred
stanoveného programu za účelom zaistenia spoľahlivosti chodu a bezpečnosti prevádzky. Pravidelnú údržbu sa zaväzuje zhotoviteľ vykonávať pravidelne, minimálne však raz za tri mesiace. Pravidelná preventívna údržba zahŕňa:
a) premazanie zariadenia podľa mazacieho plánu výrobcu
b) čistenie vodiacich dráh zariadenia od prevádzkových nečistôt
c) kontrolu funkčnosti motorovej jednotky a motorovej lišty, kontrolu napájania motorovej jednotky, kontrolu funkčnosti elektroniky, kontrolu funkčnosti fotobuniek, kontrolu funkčnosti tlačidlových, kľúčových a diaľkových ovládačov
d) kontrolu nastavenia koncových spínačov, kontrolu funkčnosti deblokovacieho zariadenia, kontrolu funkčnosti pohyblivých spojov a pántov, kontrolu napnutia navíjacích oceľových laniek, kontrolu funkčnosti pružín, kontrolu funkčnosti zabezpečovacieho zariadenia pri poruche pružín, kontrolu funkčnosti uzamykania

2.1.2
Potrebný pomocný materiál, oleje, mazadlá a čistiace prostriedky sú zahrnuté v cene a ich likvidácia zaistená zhotoviteľom v súlade so zákonom o ochrane životného prostredia

2.2
Opravy


2.2.1
Bežné prevádzkové poruchy nahlásené objednávateľom mimo dohodnutých termínov odborných prehliadok alebo skúšok zhotoviteľ odstráni do 2 pracovných dní, alebo na žiadosť objednávateľa do 24 hodín. Ak charakter poruchy, alebo jej odstránenie vyžaduje dodanie špeciálneho náhradného dielu, prejedná zhotoviteľ ďalší termín odstránenia poruchy s poverenou osobou užívateľa.

2.2.2
Opravy prevádzkových porúch mimo dohodnutých termínov pravidelnej preventívnej údržby sú nad rámec paušálnej ceny tejto zmluvy a sú fakturované zvlášť, podľa skutočne vynaložených nákladov zhotoviteľa, pokiaľ nie je dohodnuté v doplňujúcich ustanoveniach tejto zmluvy inak. 24 hodinový servis bude zákazníkovi účtovaný s 200% príplatkom.

2.2.3
Všetky opravy spojené s výmenou náhradných dielov sú vykonávané zhotoviteľom na základe objednávateľom odsúhlasenej písomnej cenovej ponuky na použitý materiál, ku ktorému sa pripočíta počet skutočne odpracovaných hodín (12,-- Eur/hod/1 pracovník).

2.2.4
Na dodané náhradné diely poskytuje zhotoviteľ šesťmesačnú záruku.

2.3
Odborné prehliadky a odborné skúšky

2.3.1
Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť vykonanie pravidelných odborných prehliadok a odborných skúšok zverených zariadení v súlade s vyhláškou č. 74/1996 Z.z. a to v termínoch stanovených touto vyhláškou. Lehoty odborných prehliadok a odborných skúšok sú uvedené v prílohe predmetnej zmluvy, jednotlivo pre každé zariadenie podľa technických podmienok výrobcu.

2.3.2
Vykonať odbornú prehliadku a odbornú skúšku je potrebné minimálne jedenkrát ročne a tiež vždy po oprave spojenej s výmenou niektorého dielu zariadenia.

2.3.3
Vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky zabezpečí zhotoviteľ na základe písomnej objednávky. O vykonaní odbornej prehliadky a odbornej skúšky vypracuje odborný pracovník písomnú správu, ktorej jedno vyhotovenie odovzdá objednávateľovi.

2.4
Odborná asistencia

2.4.1
Overenie osôb určených na obsluhu zariadenia – zaškolenie
Na základe písomnej výzvy objednávateľa zhotoviteľ zabezpečí overenie osôb určených objednávateľom na obsluhu zariadenia, ich riadne zaškolenie a zacvičenie. Toto zaškolenie sa vykoná v najbližšom termíne konania odbornej prehliadky a odbornej skúšky.

2.4.2
Poradenstvo
S výsledkami údržby, odborných prehliadok a odborných skúšok je bezprostredne oboznámená poverená osoba objednávateľa, vrátane návrhu zhotoviteľa na potrebnú opravu alebo modernizáciu zariadení k zaisteniu zlepšenia bezpečnosti a spoľahlivosti prevádzky, prípadne k zlepšeniu technickej úrovne a vyhotovenia.
Zhotoviteľ sa zaväzuje včas informovať objednávateľa o všetkých podstatných zmenách v legislatíve a normách priamo súvisiacich s touto zmluvou.

2.4.3
Doprava zamestnancov
Dopravu zamestnancov a pracovníkov vykonávajúcich údržbu, opravy, odborné prehliadky a skúšky zariadení, ako aj odbornú asistenciu, zabezpečí zhotoviteľ vlastnými vozidlami. Cenu za dopravu stanoví zhotoviteľ na základe skutočných nákladov na dopravu.

Článok III.
Platobné a cenové podmienky

3.1
Cena predmetu zmluvy uvedená v prílohe tejto zmluvy je stanovená dohodou v závislosti na režime vykonávania servisných činností, špecifikovaných v článku I. Predmet zmluvy.

3.2
DPH z ceny predmetu zmluvy sa riadi platným daňovým zákonom t.j. zák.č. 289/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov. Pri zákonnej zmene daňovej sadzby zmluvné strany upravia zmluvu v súlade s touto zmenou.

3.3
Fakturácia je vykonávaná pravidelne štvrťročne, a to do 14 dní po vykonaní servisných činnosti.

3.4
Splatnosť faktúr je do 14 dní od dátumu doručenia objednávateľovi. Pri oneskorenej platbe sa započítava následný úrok z omeškania zmluvná pokuta vo výške 0,1 % z nezaplatenej čiastky denne.

3.5
V prípade oneskorenia plnenia predmetu zmluvy o viac ako 10 dní si objednávateľ za každý ďalší deň omeškania uplatní voči zhotoviteľovi sankciu vo výške 1 % z ceny výkonov.

3.6
V prípade oneskorenej platby o viac ako 30 dní, zhotoviteľ oprávnený pozastaviť výkony vyplývajúce z tejto zmluvy až do splnenia pohľadávky. Upozornenie o pozastavení výkonov zhotoviteľ odošle písomne objednávateľovi najmenej 5 dní pred pozastavením týchto výkonov.

3.7
Zhotoviteľ nepreberá žiadnu zodpovednosť za bezpečnosť prevádzky a akejkoľvek škody, ktorá vznikla objednávateľovi, alebo tretej osobe v dôsledku pozastavenia výkonov zhotoviteľom, alebo odstúpenia od zmluvy zo strany zhotoviteľa.

3.8
Po uhradení všetkých omeškaných platieb objednávateľom, zhotoviteľ automaticky vykoná odbornú prehliadku na predmetných zvisle posuvných zariadeniach. Táto služba bude zhotoviteľom fakturovaná a objednávateľom uhradená nad rámec tejto zmluvy. Zhotoviteľ následne obnoví plnenie výkonov predmetu tejto zmluvy.

3.9
V prípade rastu inflácie sa cena predmetu zmluvy násobí indexom inflácie stanoveným za uplynulý rok Slovenským štatistickým úradom. Toto oficiálne zverejnenie doloží zhotoviteľ.

3.10
Všetky náhradné diely, výkony a dopravné náklady spojené s odstránením prevádzkových porúch podľa bodu 3.3 budú uhradené objednávateľom podľa skutočne vynaložených nákladov.

Článok IV.
Zmluvné podmienky

4.1
Platnosť a účinnosť zmluvy

4.1.1
Zmluva a záväzky z nej vyplývajúce nadobúdajú účinnosť od prvého dňa nasledujúceho mesiaca po podpise zmluvy štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán.

4.1.2
Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.

4.2
Odstúpenie od zmluvy

4.2.1
Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy:
o v prípade zistenia nedodržania termínov, rozsahu a kvality prác v zmluve dohodnutých, spočívajúcich na strane zhotoviteľa, ktoré by bránili bezpečnému užívaniu zvisle posuvných zariadení,
o v dôsledku zmeny vlastníckych vzťahov k predmetným zvisle posuvným zariadeniam.

4.2.2
Zhotoviteľ má právo odstúpiť od zmluvy:
o V prípade, ak zistí zásahy iných osôb na zariadeniach, ktorých servis je predmetom tejto zmluvy
o V prípade, ak zistí pri vykonávaní dohodnutého predmetu plnenia nutnosť vykonania prác bezpečnostného charakteru, ktorých vykonanie objednávateľ odmietne. V tomto prípade zhotoviteľ nezodpovedá za ďalšiu bezpečnosť zariadení.

4.2.3
Objednávateľ i zhotoviteľ má právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodov.

4.2.4
Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom doručenia odstupujúceho prejavu z dôvodu uvedených v bode 4.2.1, resp. 4.2.2 druhej zmluvnej strane.

4.2.5
Odstúpenie od zmluvy je účinné po uplynutí 90 dní od doručenia odstupujúceho prejavu bez uvedenia dôvodu, bod 4.2.3.

4.3
Záručné podmienky

4.3.1
Zhotoviteľ zodpovedá za riadne a včasné plnenie záväzkov, vyplývajúcich z tejto zmluvy.

4.3.2
Objednávateľ má právo na odstránenie vád, alebo úhradu preukázateľných sankcií, udelených mu zo strany štátneho odborného dozoru v dôsledku porušenia zmluvných povinností zhotoviteľa.

4.3.3
Zhotoviteľ nezodpovedá objednávateľovi za škodu alebo ekonomické straty jemu spôsobené treťou osobou alebo vyššou mocou. Za vyššiu moc sa považuje taká vonkajšia okolnosť, ktorú zhotoviteľ nemohol odvrátiť alebo prekonať, ani ju v dobe vzniku predvídať.

4.3.4
Zodpovednosť zhotoviteľa za spôsobenú škodu pri plnení predmetu zmluvy je krytá poistením.

4.3.5
V prípade dodania náhradného dielu bude poskytnutá zhotoviteľom šesťmesačná záruka na tento diel.

4.4
Všeobecné podmienky

4.4.1
Presné termíny plánovaných činností budú telefonicky dojednané vopred so zástupcom objednávateľa.

4.4.2
Prevádzkové poruchy nahlási objednávateľ telefonicky, faxom, písomne na adresu zhotoviteľa, uvedie charakter, prípadne príčinu poruchy a predpokladaný termín odstránenia poruchy za prítomnosti povereného pracovníka objednávateľa.

4.4.3
Objednávateľ je povinný vytvoriť pracovníkom zhotoviteľa podmienky na prevedenie dohodnutého servisného zásahu.

Článok V.
Záverečné ustanovenia

5.1
Zmeny alebo doplnky k tejto zmluve môžu byť len písomné formou dodatku so súhlasom oboch zmluvných strán.

5.2
Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno dostane objednávateľ a jedno zhotoviteľ

5.3
Zmluvné strany prehlasujú, že text tejto zmluvy je obchodným tajomstvom a s jej obsahom nebudú oboznamovať tretiu stranu zaoberajúcu sa rovnakou podnikateľskou činnosťou.

5.4
Obe strany sa zaväzujú navzájom informovať o akýchkoľvek zmenách majúcich vzťah k tejto zmluve.

5.5
Práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto zmluvy. Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a podporne ustanoveniami Občianskeho zákonníka v znení ich zmien a doplnkov, ako aj ďalšími platnými právnymi predpismi.

V Bratislave dňa 20.08.2010

Ing. Ján Vážny
ABC a.s.
objednávateľ
Ing. Miroslav Pekný
XYZ a.s.
zhotoviteľ

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa