Zmluva o reklame

Alternatívny názov: Dohoda o poskytnutí reklamnej a propagačnej činnosti

Popis: Nájdite si vzor zmluvy, v ktorej jedna strana poskytne druhej reklamnú, propagačnú alebo inzertnú činnosť za dohodnutých podmienok.

vložené: 10.júna 2010 11:31
zobrazené: 26458

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Zmluva o reklame, propagačnej činnosti a inzercii
uzavretá podľa § 269 ods.2 a nasl. Obchodného zákonníka
a zákona č.147/2001 Z.z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zmluvné strany

Zadávateľ reklamy:
ABC, s.r.o.
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
IČO: 123456789
v zastúpení: Ján Vážny, konateľ
Prijímateľ reklamy:
XYZ, s.r.o.
Prievozská 25
852 02 Bratislava
IČO: 987654321
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
č. účtu: 123456789/0900
v zastúpení: Miroslav Pekný, konateľ
uzatvárajú
zmluvu o reklamnej, propagačnej a inzertnej činnosti
za nasledovných podmienok:

Článok 1

1.
Zadávateľ poskytne firme XYZ, s.r.o. sumu 20 000,- EUR, slovom dvadsaťtisíc Eur,
na zabezpečenie reklamy svojej firmy v rámci materiálno-technického vybavenia a rozvoja firmy ABC, s.r.o.

2.
Prijímateľ firma ABC, s.r.o. sa zaväzuje:
a) Zverejniť reklamu firmy v objektoch firmy ABC, s.r.o., na firemnom a športovom oblečení
b) Zabezpečí propagáciu firmy v priestoroch vstupnej haly počas konferencie, uvedie firmu na
banery a tlačové materiály konferencie a podľa možnosti v masovokomunikačných
prostriedkoch.
c) Propagovať firmu /zadávateľa reklamy/ ako sponzora pri finančnom zabezpečení
konferencie.

Článok 2

1.
Zadávateľ uhradí cenu reklamy hotovosťou alebo prevodom na účet firmy XYZ, s.r.o., bankové spojenie v SLSP Bratislava, číslo účtu 123456789/0900, v termíne do 15.06.2010.

2.
Prijímateľ XYZ, s.r.o. prehlasuje, že má oprávnenie získavať finančné prostriedky za
reklamu v zmysle živnostenského listu vydaného: Okresný úrad Bratislava, Odbor
živnostenský a ochrany spotrebiteľa sp. č.: Žo - 12/12345/002/2AB, reg. č. 1234/12 s
platnosťou od 10.11.2007.

3.
Táto Zmluva je vyhotovená dvojmo, pre zadávateľa a pre prijímateľa.

V Bratislave, dňa 20.05.2010

Ján Vážny
ABC, s.r.o.
zadávateľ reklamy
Miroslav Pekný
XYZ, s.r.o.
prijímateľ reklamy

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa