Zmluva o poskytovaní technickej služby

Alternatívny názov: Dohoda o technickej údržbe, servise a oprave zariadení

Popis: Vyberte si vzor zmluvy o poskytovaní technickej služby medzi dodávateľom a odberateľom o tom, že firma poskytuje údržbu, servis, opravy a iné technické služby inému subjektu.

vložené: 30.augusta 2010 09:14
zobrazené: 9464

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Zmluva o poskytovaní technickej služby

Článok 1
Zmluvné strany

Odberateľ:
ABC a.s.
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
IČO: 12 345 678
Zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I.
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s.
Číslo účtu: 123456789/0900
Zastúpená: Ing. Ján Vážny, konateľ
Dodávateľ:
XYZ a.s.
Prievozská 25
852 02 Bratislava
IČO: 98 765 432
Číslo licencie (473/2005 Z.z.): 12345A/2
Zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I.
Bankové spojenie: VÚB Banka a.s.
Číslo účtu: 987654321/0200
Zastúpená: Ing. Miroslav Pekný, konateľ
Táto zmluva sa uzatvára v súlade s Obchodným zákonníkom č. 513/1991 Z. z. v znení jeho zmien a dodatkov, v súlade so zákonom č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti v znení zmien a dodatkov a vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 634/2005, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o súkromnej bezpečnosti.

Článok 2
Úvodné ustanovenia

1.
Dodávateľ je prevádzkovateľom technickej služby podľa § 7 ods. 1 zákona č. 473/2005 Z. z. o súkromnej bezpečnosti.

2.
Odberateľ požaduje poskytnutie služieb v súlade s licenciou dodávateľa podľa zákona č. 473/2005 Z. z.

Článok 3
Predmet zmluvy

1.
Zmluvné strany sa dohodli uzatvoriť túto zmluvu, ktorej účelom je poskytovanie technických služieb podľa § 7 ods. 1 zákona o súkromnej bezpečnosti v rozsahu montáž, údržba a servis zabezpečovacích systémov, poplachových systémov a systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí.

Článok 4
Realizácia

1.
Realizácia sa uskutoční na základe písomnej objednávky odberateľa.

2.
Odberateľ je povinný vopred v primeranom rozsahu oboznámiť dodávateľa s objektom, jeho pôdorysmi a s režimom na objekte.

3.
Odberateľ presne stanoví, v ktorých častiach objektu požaduje realizáciu.

4.
Akékoľvek požiadavky je odberateľ povinný vysloviť ešte pred uzatvorením tejto zmluvy.


a)
Miesto realizácie
Názov: spoločnosť ABC a.s.
Adresa: Nábrežná 14
841 01 Bratislava

b)
Čas realizácie
1. Termín realizácie bude uvedený v písomnej objednávke.
2. Odberateľ vytvorí primerané podmienky, ktoré umožnia realizáciu dodávky riadne a včas, v opačnom prípade dodávateľ nezodpovedá za dodržanie dohodnutého termínu realizácie.
3. Nesplnenie z objektívnych vonkajších príčin (tzv. vyššej moci) nebude pokladané za porušenie tejto zmluvy.

Článok 5
Cena

1.
Cena za realizáciu sa určí po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán.

2.
Pred započatím realizácie odberateľ uhradí dodávateľovi zálohu vo výške 30 % z dohodnutej ceny.

Článok 6
Montáž a obsluha

1.
Dodávateľ uskutoční realizáciu v súlade s platnými technickými normami.

2.
Namontovaním jednotlivých prvkov zariadenia do objektu prechádza na odberateľa nebezpečenstvo škody na veci.

3.
Pred uvedením zariadenia do skúšobnej prevádzky odberateľ určí osobu, ktorá bude zodpovedná za obsluhu zariadenia.

4.
Dodávateľ vykoná zaškolenie osoby zodpovednej za obsluhu zariadenia.

5.
Odberateľ skontroluje aspoň raz za mesiac funkčnosť systému.

6.
Odberateľ ani tretia osoba nesmie zasahovať do zariadenia alebo jeho nastavenia nad rámec postupov uvedených v príslušnom užívateľskom návode.

7.
Odberateľ je povinný utajiť pred tretími osobami informácie o technickom riešení zariadenia, spôsobe jeho vypnutia a prenose poplachovej správy.

Článok 7
Záručný servis

1.
Záručná doba je 24 mesiacov. Záruka sa vzťahuje výlučne na funkčnosť dodaného zariadenia.

2.
Nároky zo záruky sú vylúčené, ak:
a) zariadenie bolo použité spôsobom, ktorý je v rozpore s postupmi uvedenými v dodanom užívateľskom návode,
b) porucha bola zapríčinená neodbornou manipuláciou alebo neodbornou opravou,
c) porucha bola spôsobená úmyselným poškodením zo strany odberateľa alebo tretej osoby,
d) porucha bola vyvolaná vplyvmi mimo rámca stanovených technických podmienok (prepätie zo siete, úder blesku, pôsobenie vody a pod.),
e) na zariadení bol vykonaný servisný zásah odberateľom alebo treťou osobou,
f) na zariadení boli odstránené, pozmenené alebo znečitateľnené identifikačné štítky alebo nálepky dodávateľa, výrobcu alebo distribútora.

3.
Vznik poruchy v záručnej dobe je odberateľ povinný bez zbytočného odkladu oznámiť dodávateľovi a uviesť, ako sa porucha prejavuje.

4.
Dodávateľ uskutoční bezplatnú opravu zariadenia v súlade s platnými predpismi.

5.
Bez súhlasu dodávateľa si nemôže nároky zo záruky voči nemu uplatňovať iná osoba než odberateľ zariadenia.

6.
V prípade odstránenia, pozmenenia alebo znečitateľnenia identifikačných štítkov alebo nálepiek dodávateľa, výrobcu alebo distribútora je dodávateľ oprávnený odmietnuť vykonanie akéhokoľvek ďalšieho servisu.

Článok 8
Montážne elektronické uzamknutie

1.
Montážne elektronické uzamknutie zariadenia je úkon, ktorý chráni pred neoprávnenými zmenami jeho nastavenia.

2.
Dodávateľ má právo počas platnosti tejto zmluvy vykonať montážne elektronické uzamknutie.

3.
Ak má odberateľ voči dodávateľovi vyrovnané všetky záväzky, dodávateľ je povinný po ukončení platnosti tejto zmluvy na požiadanie odberateľa bezodplatne umožniť zmenu nastavenia zariadenia – zrušením uzamknutia alebo poskytnutím montážneho kódu.

Článok 9
Úhrady faktúr

1.
Úhrada za realizáciu sa uskutoční na základe faktúry vystavenej dodávateľom bezprostredne po ukončení realizácie.

2.
Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa jej vystavenia.

3.
Odberateľ sa zaväzuje uhradiť fakturovanú sumu v stanovenom termíne.

4.
V prípade, že odberateľ neuhradí fakturovanú sumu v lehote splatnosti, dodávateľ je oprávnený uplatniť si voči nemu právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

5.
Zaplatením celej fakturovanej sumy sa dané zariadenie stáva vlastníctvom odberateľa.

Článok 10
Zánik zmluvy

1.
Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť sa automaticky ukončí uplynutím záručnej doby.

2.
Platnosť zmluvy je možné predčasne ukončiť písomnou dohodou zmluvných strán.

3.
Každá zo zmluvných strán je oprávnená túto zmluvu písomne vypovedať. Zmluva zaniká doručením písomnej výpovede druhej zmluvnej strane.

4.
Zmluvné strany sú povinné do 30 dní od zániku záväzkového vzťahu vysporiadať vzájomné práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy.

5.
Ustanovenia tejto zmluvy týkajúce sa nárokov na zaplatenie zmluvnej pokuty a úrokov z omeškania ostávajú zachované aj v prípade zrušenia tejto zmluvy niektorou zo zmluvných strán.

Článok 11
Záverečné ustanovenia

1.
Na vzťahy touto zmluvou neupravené sa primerane použijú ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov SR.

2.
Túto zmluvu je možné meniť len písomnými dodatkami podpísanými oboma zmluvnými stranami.

3.
Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po ich podpise obdrží každá zmluvná strana po jednom rovnopise.

4.
Osoby podpisujúce túto zmluvu v mene zmluvných strán vyhlasujú, že sú plne spôsobilé a oprávnené podpísať túto zmluvu a neexistuje žiadne obmedzenie alebo zákaz, na základe ktorého by boli tieto osoby obmedzené podpísať túto zmluvu a zaviazať zmluvné strany k povinnostiam vyplývajúcim z tejto zmluvy.

5.
Zmluvné strany túto zmluvu uzatvorili v súlade so zákonom č. 473/2005 Z.z. a prehlasujú, že zmluva nebola uzatvorená v tiesni, zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.

V Bratislave, dňa 25.08.2010

Ing. Ján Vážny, ABC a.s.
odberateľ
Ing. Miroslav Pekný, a.s.
dodávateľ

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa