Zmluva o poskytovaní sociálnych služieb

Alternatívny názov: Dohoda o poskytnutí sociálnej práce

Popis: Ponúkame Vám vzor zmluvy o poskytovaní sociálnych služieb a práce, ktorou sa poskytovateľ zaväzuje, že bude poskytovať sociálne služby prijímateľovi, ktorý mu bude za ne riadne a včas platiť.

vložené: 6.augusta 2010 11:06
zobrazené: 8604

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby

uzatvorená podľa ustanovenia § 51 Občianskeho zákonníka a § 74 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní

Čl. I
Zmluvné strany

1. Poskytovateľ sociálnej služby:
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb ABC
Prievozská 25
852 02 Bratislava
zastúpený: Miroslav Pekný
IČO: 123456
bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa
číslo účtu: 123456789/0900
(ďalej len „ poskytovateľ “)
2. Prijímateľ sociálnej služby:
Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890

zástupca:
Mária Vážna
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 987654/3210
manželka
(ďalej len „prijímateľ)
Čl. II
Predmet zmluvy

1.
Predmetom tejto zmluvy je poskytovanie sociálnej služby v Domove dôchodcov a sociálnych služieb ABC, Prievozská 25, 852 02 Bratislava za úhradu.

Čl. III
Druh poskytovanej sociálnej služby

1.
Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať sociálnu službu na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie prijímateľa z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu, v zariadení pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby v domove sociálnych služieb.

Čl. IV
Miesto, čas a deň začatia poskytovania sociálnej služby

1.
Poskytovateľ poskytuje sociálnu službu prijímateľovi v Domove dôchodcov a sociálnych služieb ABC v Bratislave, Prievozská 25, 852 02 (ďalej len „ zariadenie“ ) v dvojlôžkovej izbe č. 3, prízemie.

2.
Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať prijímateľovi sociálnu službu v zariadení dňom:
od 01.08.2010 na čas neurčitý.

Čl. V
Vecný rozsah a forma poskytovanej sociálnej služby

1.
Poskytovateľ sa zaväzuje prijímateľovi v zariadení poskytovať tieto služby :

a) odborné činnosti : celodenný zdravotný dozor a starostlivosť
b) obslužné činnosti : celoročná pobytová služba spojená so zabezpečením nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb prijímateľa
c) ďalšie činnosti : preprava a asistencia v rámci prepravy na lekárske vyšetrenia, prevencia sociálneho vylúčenia fyzickej osoby a rodiny a iné s tým súvisiace

2.
Forma sociálnej služby : pobytová - celoročná

Čl. VI
Úhrada za sociálnu službu a spôsob jej určenia

1.
Poskytovateľ určuje prijímateľovi sumu úhrady za sociálnu službu podľa Všeobecne záväzného nariadenia Prešovského samosprávneho kraja č. 11/2006 o spôsobe určenia úhrady a výške úhrady za sociálne služby poskytované na území PSK (ďalej len „VZN PSK“ ) .

2.
Prijímateľ a poskytovateľ sa dohodli na výške ceny 550 € mesačne za poskytovanú sociálnu službu v zariadení.

3.
Suma zahŕňa :
a) suma 100 € mesačne za odborné činnosti - zdravotný dozor a starostlivosť
b) suma 350 € mesačne za obslužné činnosti – cena za stravovanie – 150 €, cena za bývanie - 150 €, cena za iné činnosti (zaopatrenie) - 50 €;
c) suma 50 € mesačne za ďalšie činnosti – napr. preprava k lekárovi a iné

4.
Výšku sumy úhrady za poskytovanú sociálnu službu môže poskytovateľ upravovať s prihliadnutím na skutočne poskytnutý rozsah poskytovanej sociálnej služby a ak sa zmenili skutočnosti rozhodujúce na určenie úhrady za sociálnu službu. Výška sumy úhrady sa upravuje aj pri zmene VZN PSK.

5.
Podrobný rozpis výpočtu s prihliadnutím na stupeň bezvládnosti ( neskôr podľa stupňa odkázanosti ...) je uvedený vo výpočtovom liste, ktorý tvorí prílohu tejto zmluvy .

6.
Prijímateľ je povinný platiť úhradu za poskytovanú sociálnu službu podľa svojho príjmu a majetku.

7.
Ak prijímateľovi sociálnej služby nevznikne povinnosť platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť a táto povinnosť nevznikne ani rodičom alebo deťom a prijímateľ sociálnej služby zomrie, nezaplatená úhrada za sociálnu službu alebo jej časť je pohľadávka poskytovateľa sociálnej služby, ktorá sa uplatňuje v konaní o dedičstve.

8.
Poskytovateľ sociálnej služby nesmie podmieniť uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby peňažným plnením alebo nepeňažným plnením.

Čl. VII
Spôsob platenia za poskytovanú sociálnu službu

Prijímateľ sa zaväzuje platiť poskytovateľovi úhradu za poskytovanú sociálnu službu, najneskôr do 20. dňa kalendárneho mesiaca prevodom z účtu.

Čl. VIII
Povinnosti poskytovateľa

1.
Poskytovateľ je povinný poskytovať prijímateľovi sociálnu službu na odbornej úrovni.

2.
Poskytovateľ je povinný prihliadať na individuálne potreby prijímateľa.

3.
Poskytovateľ je povinný aktivizovať prijímateľa sociálnej služby podľa jeho schopností a možností.

4.
Poskytovateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré sa dozvedel v súvislosti s poskytovaním sociálnej služby o prijímateľovi.

Čl. IX
Práva a povinnosti prijímateľa

1.
Prijímateľ má právo na kvalitné poskytovanie sociálnej služby.

2.
Prijímateľ sociálnej služby má právo na utvorenie podmienok na zabezpečenie osobného, telefonického, písomného alebo elektronického kontaktu s osobou, ktorú si sám určí, najmä na účel ochrany jeho práv a právom chránených záujmov, nadväzovania a udržiavania sociálnych väzieb s rodinou a komunitou a udržiavania partnerských vzťahov.

3.
Prijímateľ sociálnej služby má právo na nenarušovanie svojho osobného priestoru okrem situácie, ktorá neznesie odklad a vstup je nevyhnutný na ochranu života, zdravia alebo majetku, ochranu práv a slobôd iných fyzických osôb alebo ochranu majetku zariadenia.

4.
Prijímateľ sociálnej služby má právo podieľať sa na určovaní životných podmienok v tomto zariadení prostredníctvom zvolených zástupcov prijímateľov za podmienok určených poskytovateľom sociálnej služby.

5.
Prijímateľ má právo na náhradu škody spôsobenej poskytovateľom pri poskytovaní sociálnej služby alebo v priamej súvislosti s ňou.

6.
Prijímateľ vyhlasuje, že nezamlčal žiadne vážne skutočnosti súvisiace s jeho telesným alebo duševný zdravím, prípadne sociálnou situáciou, ktoré by mohli mať vplyv na poskytovanie sociálnej služby v zariadení.

7.
Prijímateľ sa zaväzuje platiť úhradu za poskytovanú sociálnu službu v určenej výške a termíne.

8.
Prijímateľ je povinný uzatvoriť dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej služby ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce na určenie úhrady za sociálnu službu, resp. po nadobudnutí účinnosti nového všeobecne záväzného nariadenia o výške úhrady za sociálne služby na území PSK.

Čl. X
Osobitné ustanovenia

1.
Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú od 01.08.2010.

2.
Zmluvný vzťah pred uplynutím dohodnutej doby je možné skončiť písomnou dohodou zmluvných strán alebo jednostranným vypovedaním zmluvy. Výpoveď musí byť písomná a musí byť doručená druhej strane.

3.
Prijímateľ môže jednostranne vypovedať zmluvu kedykoľvek bez uvedenia dôvodu. Výpovedná lehota je 30 dní a začína plynúť dňom doručenia výpovede.

4.
Poskytovateľ môže jednostranne vypovedať zmluvu z týchto dôvodov :
a) prijímateľ hrubo porušuje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy najmä tým, že hrubo porušuje dobré mravy, ktoré narúšajú občianske spolužitie, alebo nezaplatí dohodnutú úhradu za poskytovanú sociálnu službu, a ak ide o poskytovanie celoročnej pobytovej sociálnej služby najmä tým, že nezaplatí dohodnutú úhradu za sociálnu službu za čas dlhší ako tri mesiace alebo platí len časť dohodnutej úhrady a dlžná suma presiahne trojnásobok dohodnutej mesačnej úhrady
b) prevádzka zariadenia je podstatne obmedzená alebo je zmenený účel poskytovanej sociálnej služby tak, že zotrvanie na zmluve o poskytovaní sociálnej služby by pre poskytovateľa znamenalo zrejmú nevýhodu,
c) prijímateľ neuzatvorí dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej služby ak sa zmenili skutočnosti rozhodujúce na určenie úhrady za sociálnu službu,
d) vyšší územný celok rozhodne o zániku odkázanosti prijímateľa na sociálnu službu.

5.
Výpovedná lehota je 30 dní a začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede.

6.
Zmluvné strany sú povinné sa vzájomne bezodkladne informovať o všetkých skutočnostiach, ktoré by mohli ovplyvniť plnenie tejto zmluvy.

Čl. XI
Záverečné ustanovenia

1.
Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto zmluvy musia byť vo forme očíslovaných písomných dodatkov.

2.
Právne vzťahy výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/191 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

3.
Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých tri sú určené pre
poskytovateľa a jeden pre prijímateľa sociálnej služby.

4.
Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.

5.
Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzatvorili na základe ich slobodnej vôle, zmluva nebola uzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu zmluvu podpisujú.

V Bratislave, dňa 20.07.2010

Ján Vážny
prijímateľ

Mária Vážna
zástupca prijímateľa
Miroslav Pekný
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb ABC
poskytovateľ
-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa