Zmluva o poskytnutí účtovníckych služieb

Alternatívny názov: Dohoda o poskytovaní služieb v oblasti účtovníctva a poradenstva

Popis: Nájdite si vzor zmluvy o poskytnutí účtovníckych služieb medzi objednávateľom a poskytovateľom, ktorej predmetom je poskytovanie účtovníctva a poradenstva za dohodnutú odmenu.

vložené: 23.augusta 2010 15:39
zobrazené: 16003

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Zmluva o poskytnutí účtovníckych služieb

číslo 12/2010
podľa § 269 ods. 2 Obch. Z.
uzavretá medzi týmito zmluvnými stranami:

1.Objednávateľ:
ABC a.s.
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
IČO: 12 345 678
Zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I., oddiel: 123, vložka č. 123/A
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s.
Číslo účtu: 123456789/0900
Zastúpená: Ing. Ján Vážny, konateľ spoločnosti

a
2.Poskytovateľ:
XYZ a.s.
Prievozská 25
852 02 Bratislava
IČO: 98 765 432
Zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I., oddiel: 987, vložka č. 987/B
Bankové spojenie: VÚB Banka a.s.
Číslo účtu: 987654321/0200
Zastúpená: Ing. Miroslavom Pekným, konateľ spoločnosti
Článok I.
Predmet zmluvy

1.
Touto zmluvou sa poskytovateľ zaväzuje pre objednávateľa poskytovať po celú dobu trvania tejto zmluvy účtovnícke služby a poradenstvo v oblasti účtovníctva spôsobom a formou v súlade s touto zmluvou a právnymi predpismi.

2.
Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať objednávateľovi osobné konzultácie k aktuálnym problémom z oblasti účtovníctva podľa vzájomnej dohody a potrieb objednávateľa.

Článok II.
Odmena za účtovnícke služby a platobné podmienky

1.
Za vyššie uvedenú poradenskú činnosť sa zmluvné strany dohodli na odmene v prospech poskytovateľa:
5,– EUR (slovom päť eur) za 1 hodinu účtovných služieb

2.
Odmena bude objednávateľom platená na základe faktúry vystavenej poskytovateľom vždy za obdobie 3 mesiacov podľa zoznamu poskytnutých účtovníckych služieb, ktorá bude splatná do 14 dní od jej doručenia objednávateľovi.

3.
Neoddeliteľnou súčasťou faktúry vystavenej poskytovateľom je zoznam poskytnutých účtovníckych služieb s uvedenými dátumami ich konania a potvrdením objednávateľa o poskytnutých službách podpisom osoby, ktorej boli služby poskytnuté.

4.
Odmena bude objednávateľom platená prevodným príkazom v prospech účtu obstarávateľa.

5.
V cene je zahrnuté:
o Účtovnícke služby a poradenská činnosť pri vystavovaní a spracovaní daňových dokladov,
o poradenská činnosť pri uzatváraní zmlúv z hľadiska ich správnosti z pohľadu zákona o účtovníctve, zákona o DPH a zákona o dani z príjmu,
o poradenská činnosť pri prácach spojených s inventarizáciou hmotného majetku a účtovnou závierkou.

Článok III.
Trvanie zmluvy

1.
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť od 01. 09. 2010. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31. 12. 2011.

2.
Zmluva môže byť vypovedaná počas trvania zo strany objednávateľa aj poskytovateľa, a to písomným oznámením o ukončení zmluvy dva týždne vopred.

Článok IV.
Všeobecné ustanovenia

1.
Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť poskytovateľovi odmenu v súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy.

2.
Poskytovateľ sa zaväzuje plniť predmet tejto zmluvy.

Článok V.
Záverečné ustanovenia

1.
Práva a povinnosti zmluvných strán, vyplývajúce z tejto zmluvy, a v tejto zmluve bližšie neupravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.

2.
Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach. Každá zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie.

3.
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami.

V Bratislave, dňa 20.08.2010

Ing. Ján Vážny
ABC a.s.
objednávateľ
Ing. Miroslav Pekný
XYZ a.s.
poskytovateľ

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa