Zmluva o poskytnutí služby

Alternatívny názov: Poskytnutie služby na základe zmluvy

Popis: Vyberte si vzor zmluvy o poskytnutí služby, v ktorej si objednávateľ objednáva poskytnutie konkrétnej služby u vybranej firmy alebo jednotlivca ako u poskytovateľa.

vložené: 3.augusta 2010 13:18
zobrazené: 65743

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Zmluva o poskytnutí služby

Objednávateľ:
Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890

a
Poskytovateľ:
ABC a.s.
Prievozská 25
852 02 Bratislava
IČO: 123456789
Zastúpená: Ing. Miroslav Pekný, konateľ
uzavreli túto zmluvu o poskytnutí služby:

1.
Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť odberateľovi jednorazovú službu, spočívajúcu v zabezpečení sťahovacích prác z adresy bývalého bydliska: Mýtna 7, 862 01 Bratislava na novú adresu trvalého bydliska: Nábrežná 14, 841 01 Bratislava, dňa 01.08.2010, od 8. hodiny do času potrebného na vykonanie služby, maximálne však do 16. hodiny.

2.
Poskytovateľ má právo k svojej činnosti súvisiacej s plnením tejto zmluvy prizvať aj ďalšie osoby, ak to k splneniu predmetu zmluvy bude potrebné.

3.
Objednávateľ je povinný poskytovateľovi za poskytnutie služby zaplatiť odmenu vo výške 200,- EUR (slovom dvesto Eur). Odmena je splatná po poskytnutí služby a bude poskytovateľovi vyplatená v hotovosti.

4.
Objednávateľ môže kedykoľvek od zmluvy odstúpiť. V tom prípade nahradí poskytovateľovi všetky náklady a ujmy, ktoré preukázateľne vznikli poskytovateľovi v súvislosti s plnením predmetu zmluvy, v prípade že im poskytovateľ nemohol zabrániť. Tým nie je dotknutý nárok na uplatnenie práv objednávateľa vyplývajúcich z omeškania, nesplnenia alebo nedostatočného splnenia predmetu zmluvy poskytovateľom.

5.
Zmluvné strany – poskytovateľ aj objednávateľ prehlasujú, že obsahu tejto zmluvy porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpísali. Zmluva bude vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana dostane jeden rovnopis.

V Bratislave, dňa 20.07.2010

Ján Vážny
objednávateľ
Ing. Miroslav Pekný, ABC a.s.
poskytovateľ

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa