Zmluva o poskytnutí právnej pomoci

Alternatívny názov: Dohoda o poskytnutí právnych služieb

Popis: Vyberte si vzor zmluvy o poskytnutí právnej pomoci, v ktorej sa advokátska spoločnosť zaväzuje, že svojmu klientovi ako firme poskytne právne služby za odmenu za stanovených podmienok

vložené: 23.augusta 2010 14:32
zobrazené: 8119

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Zmluva o poskytnutí právnej pomoci

Advokátska spoločnosť:
Advokat a.s.
Prievozská 25
852 02 Bratislava
IČO: 12 345 678
Bankové spojenie: VÚB a.s.
Číslo účtu: 123456789/0200
Registrovaná na Okresnom súde Bratislava I.
Zastúpená JUDr. Miroslavom Pekným
(ďalej len „advokátska spoločnosť“)

a
Klient:
ABC a.s.
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
IČO: 98 765 432
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s.
Číslo účtu: 987654321/0900
Registrovaná v OR Okresného súdu Bratislava I.,
oddiel Sa, vložka č. 123/A
Zastúpená Ing. Jánom Vážnym
(ďalej len „klient“)
uzatvárajú

podľa zákona NR SR č. 586/2003 Z. z. o advokácii a vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb

zmluvu o poskytovaní právnej pomoci.

Čl. I
Predmet zmluvy

Advokátska spoločnosť poskytne podľa potrieb a pokynov klienta právne poradenstvo a na základe osobitných splnomocnení zabezpečí právne zastupovanie spoločnosti klienta.

Čl. II
Odmena a náhrady

1.
Zmluvné strany sa dohodli podľa § 5 písm. a.) vyhlášky MS SR č. 655/2004 Z. z. o odmenách advokátov za poskytovanie právnych služieb na zmluvnej odmene, a to základnej mesačnej paušálnej odmene za právne poradenstvo vo výške 800,- eur bez DPH (slovom osemsto eur) bez DPH . DPH je 19 %, teda 152,- eur. Konečná suma mesačne s DPH bude 952,- eur (slovom deväťstopäťdesiat Eur). Advokátska spoločnosť je platcom DPH.

2.
V paušálnej odmene je zahrnutá náhrada miestnych cestovných a telekomunikačných výdavkov vynaložených advokátom v súvislosti s poskytovaním právnej pomoci, ako aj náhrada patriaca advokátskej spoločnosti za stratený čas.

3.
Dohodnutá paušálna mesačná odmena je splatná na základe vystavenia faktúry do 10 dní od doručenia.

4.
Odmena podľa ods. 1 tohto článku nepresiahne počas platnosti tejto zmluvy sumu celkom 59 500,- eur bez DPH.

Čl. III
Práva a povinnosti zmluvných strán

1.
Advokátska spoločnosť je povinná:
a.) poskytovať právnu pomoc v dohodnutých termínoch a v súlade s oprávnenými záujmami klienta
b.) zachovať mlčanlivosť o dôverných skutočnostiach týkajúcich sa klienta, s ktorými bol v rámci poskytovania právnej pomoci oboznámený

2.
Klient je povinný:
a.) pravdivo a úplne oboznamovať advokátsku spoločnosť so skutkovým stavom veci
b.) poskytnúť všetky dostupné podkladové materiály
c.) uhrádzať faktúru za poskytovanú právnu pomoc v lehote splatnosti.

3.
Advokátska spoločnosť zodpovedá za škodu spôsobenú klientovi vadným konaním právnej pomoci v zmysle § 26 ods. 1 v nadväznosti na § 15 ods. 1 z. č. 586/2003 Z. z. o advokácii, pričom limit poistného plnenia pre prípad zodpovednosti za škodu má advokátska spoločnosť vo výške 1.500.000,- EUR (slovom jeden milión päťstotisíc eur).

4.
Ostatné práva a povinnosti neupravené v tejto zmluve a vzájomné vzťahy klienta advokátskej spoločnosti vyplývajúce z poskytovania právnej pomoci podľa tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami citovaného zákona o advokácii, ako aj ostatných
zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov.

Čl. IV
Záverečné ustanovenia

1.
Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, s účinnosťou od jej podpisu do 31. decembra 2011.

2.
Túto zmluvu možno ukončiť aj dohodou strán alebo výpoveďou bez uvedenia dôvodu ktoroukoľvek zmluvnou stranou, pričom výpovedná lehota je 1 mesiac a začne plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede druhej zmluvnej strane.

3.
Táto zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, ktoré sú identické. Každá zmluvná strana obdrží dva exempláre.

4.
Akékoľvek zmeny, doplnky alebo dodatky k tejto zmluve môžu byť urobené len v písomnej forme, a to po predchádzajúcom vzájomnom prerokovaní a následnom podpise obidvoch zmluvných strán, čím sa tieto zmeny, doplnky alebo dodatky stávajú nedeliteľnou súčasťou zmluvy.

5.
Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu pred jej podpisom prečítali, že sa oboznámili s jej obsahom, že bola uzavretá po vzájomnom prejednaní, podľa ich pravej a slobodnej vôle, vážne, určite a zrozumiteľne, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok.

V Bratislave, dňa 20.08.2010

JUDr. Miroslav Pekný
Advokat a.s.
Advokátska spoločnosť
Ing. Ján Vážny
ABC a.s.
klient

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa