Zmluva o dodávke prác a služieb

Alternatívny názov: Zmluva o poskytnutí služby

Popis: Zmluva, ktorou sa dodávateľ a odberateľ dohodnú na dodávke prác a služieb bližšie popísaných v zmluve. Stiahnite si vzor Zmluvy o dodávke prác a služieb, ktorý obsahuje všetky potrebné náležitosti.

vložené: 17.mája 2012 11:44
zobrazené: 12342

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Zmluva o dodávke prác a služieb

uzavretá v zmysle ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/ 1991 Zb. Obchodný zákonník
v platnom znení (ďalej len ObZ)

Zmluvné strany

Odberateľ:
ABC a.s.
Nábrežná 14, 851 01 Bratislava
IČO: 123456678
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Bratislave I., oddiel: Sa, vložka číslo: 123/A
štatutárny orgán:
Ing. Ján Vážny, predseda predstavenstva
Mgr. Juraj Nemec, člen predstavenstva

(ďalej len ako „odberateľ")
Dodávateľ:
Miroslav Pekný
Prievozská 25, 852 02 Bratislava
IČO: 98765432
DIČ: 1234567890
Zapísaný v Živnostenskom registri Obvodného úradu v Bratislave II, č. reg.: 123-45678

(ďalej len ako „dodávateľ“)
Článok I.
Predmet zmluvy

1.
Touto zmluvou sa dodávateľ zaväzuje v dojednanom rozsahu viesť účtovníctvo v sústave podvojného účtovníctva o stave a pohybe obchodného majetku a záväzkov, čistého obchodného imania, o nákladoch, výnosoch a zisku alebo o strate podniku odberateľa, a to v elektronickej podobne v účtovnom systéme, ktorý spĺňa predpoklady pre riadne vedenie účtovníctva v rámci platnej účtovnej a daňovej legislatívy Slovenskej republiky (ďalej len vedenie účtovníctva) počnúc účtovným obdobím roka 2012.

2.
Dodávateľ je povinný viesť účtovníctvo účtovnej jednotky v rozsahu, ktorý zahŕňa najmä tieto služby:
a) účtovanie jednotlivých účtovných prípadov odberateľa v účtovnom denníku
b) fakturácia, saldokonto
c) evidencia dane z pridanej hodnoty (ďalej aj DPH) a spracovanie daňových priznaní k DPH
d) vedenie evidencie hmotného a nehmotného investičného majetku, výpočet odpisov
e) účtovanie na účtoch hlavnej knihy
f) vedenie úplnej mzdovej agendy zamestnancov odberateľa v trvalom pracovnom pomere, ako aj osôb mimo evidenčného stavu vrátane všetkých príslušných výkazov, prehľadov a hlásení
g) spracovanie podkladov pre výkazníctvo, súvaha a výsledovka (ďalej len „dojednané služby“)
h) vedenie úplnej agendy odmien členov orgánov spoločnosti za výkon ich funkcií na základe zmlúv o výkone funkcie vrátane spracovania a podávania príslušných výkazov, prehľadov, hlásení a vyúčtovaní

3.
Dodávateľ sa zaväzuje zostavovať účtovnú závierku účtovnej jednotky vrátane jej príloh v rozsahu, ktorý zahŕňa najmä:
a) vykazovanie skutočností o účtovných prípadoch v účtovnej závierke
b) spracovanie daňového priznania k dani z príjmov účtovnej jednotky za príslušné obdobie
c) spracovanie inventarizačných záznamov majetku a záväzkov odberateľa (ďalej len „zostavenie účtovnej závierky“)

4.
Dodávateľ v rámci dojednaných služieb podľa ustanovenie ods. 2 písm. f) tohto článku zabezpečí aj výpočet a účtovanie miezd na základe spracovaných a predložených podkladov.

5.
Konzultácie a porady v oblasti ekonomickej a účtovnej problematiky zabezpečuje dodávateľ podľa potreby objednávateľa (ďalej len „konzultácie“)

6.
Dodávateľ sa zaväzuje vypracovávať interné smernice v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

7.
Spracovanie osobitných dokladov a ekonomických podkladov zabezpečí dodávateľ podľa požiadaviek odberateľa.

8.
Odberateľ sa zaväzuje zaplatiť dodávateľovi za činnosti a služby poskytnuté v súlade s predmetom tejto zmluvy podľa ustanovení Článku I, ods. 1 až 7 odplatu vo výške 580,- EUR mesačne. Do takto dohodnutej odmeny je zahrnuté aj služby poskytované dodávateľom podľa Článku II, ods. 9 tejto zmluvy.

9.
Dodávateľ vystaví za činnosti a služby, za ktoré mu vznikol nárok na odplatu faktúru so splatnosťou 14 dní odo dňa jej vystavenia. V prípade omeškania odberateľa s úhradou faktúry má dodávateľ právo na úrok z omeškania vo výške 0,05 EUR z dlžnej sumy, a to za každý kalendárny deň omeškania.

10.
Kde sa v ustanoveniach tejto zmluvy používa účtovná jednotka, rozumie sa tým odberateľ podľa tejto zmluvy.

Článok II
Povinnosti zmluvných strán

1.
Odberateľ je povinný predkladať dodávateľovi v predpísanej a zákonom stanovenej forme nasledovné vstupné podklady:
a) príjmové pokladničné doklady
b) výdavkové pokladničné doklady
c) bankové výpisy
d) prijaté faktúry
e) odoslané faktúry
f) ďalšie podklady týkajúce sa vedenia účtovníctva,
g) mzdové podklady a evidenciu stravných lístkov (ďalej len „doklady“ ).

2.
Odberateľ je povinný doklady podľa predchádzajúceho odseku predkladať dodávateľovi mesačne, najneskôr do 5. dňa nasledujúceho mesiaca.

3.
Odberateľ zodpovedá za úplnosť a správnosť predložených dokladov, ako aj za oprávnenosť súm na nich uvedených. Zodpovednosť dodávateľa za včasnosť predloženia dokladov nie je tým dotknutá.

4.
Dodávateľ sa zaväzuje spracovať všetky vstupné doklady priebežne, a to:
a) saldokonto,
b) mesačné spracovanie DPH a výsledky hospodárenia najneskôr do 25. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca.

5.
Dodávateľ je pri plnení záväzku podľa tejto zmluvy povinný postupovať s odbornou starostlivosťou.

6.
Dodávateľ zodpovedá za správnosť a zákonnosť vedenia účtovníctva a postupov účtovania v sústave podvojného účtovníctva, za správnosť vykázaného hospodárskeho výsledku podľa dokladov na základe ustanovenia Článku II, ods. 1 tejto zmluvy, za správnosť vedenia evidencie daní a zostavenia daňových priznaní.

7.
Dodávateľ sa zaväzuje zachovávať povinnosť mlčanlivosti voči tretím osobám o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri plnení svojho záväzku podľa tejto zmluvy. Právo odberateľa na zachovanie obchodného tajomstva tým nie je dotknuté.

8.
Odberateľ je oprávnený kontrolovať vedenie účtovnej evidencie počas celej doby platnosti tejto zmluvy.

9.
Dodávateľ sa na žiadosť odberateľa zaväzuje zúčastniť daňovej kontroly vykonávanej u odberateľa zamestnancom správcu dane v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov a zaväzuje sa poskytnúť náležitú súčinnosť. Dodávateľ sa ďalej zaväzuje poskytnúť odberateľovi potrebnú súčinnosť pri vyhotovovaní výročnej správy podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Článok III
Osobitné ustanovenia

1.
Dodávateľ zodpovedá za škodu spôsobenú odberateľovi v súvislosti s vedením účtovnej evidencie a poskytovaním iných služieb podľa tejto zmluvy v súlade s ust. § 373 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

2.
Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.

3.
Odberateľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade opakovaného nedodržania stanovených alebo dohodnutých termínov plnenia dodávateľom alebo v prípade nekvalitného plnenia zo strany dodávateľa, ktoré má alebo môže mať za následok spôsobenie značnej škody na majetku odberateľa.

4.
Dodávateľ môže odstúpiť od zmluvy potom, ako odberateľ po písomnej výzve na nápravu doručenej odberateľovi opakovane nedodrží stanovené alebo dohodnuté termíny pre priebežné a rovnomerné predkladanie potrebných dokladov zo strany odberateľa, opakovane neposkytne konzultácie a vysvetlenia zo strany odberateľa potrebné k riadnemu plneniu predmetu zmluvy dodávateľom, alebo že odberateľ vedome predloží nepravdivé alebo nesprávne informácie alebo podklady potrebné pre riadne plnenie zmluvy

5.
V prípade oprávneného odstúpenia dodávateľa alebo odberateľa od zmluvy má dodávateľ alebo odberateľ nárok na náhradu všetkých nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s plnením zmluvy.

6.
Dodávateľ zodpovedá za škodu, ktorú spôsobil porušením resp. zanedbaním povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy.

7.
V prípade nedodržania termínov dohodnutých v tejto zmluvy pre predkladanie potrebných podkladov zo strany odberateľa, sa dohodnuté termíny pre spracovanie podkladov primerane predlžujú.

8.
Zmluvu môže kedykoľvek písomne vypovedať ktorákoľvek zo strán a to aj bez udania dôvodu. Výpovedná lehota je dva mesiace a začína plynúť od prvého dňa mesiaca po mesiaci, v ktorom bola doručená písomná výpoveď druhej zmluvnej strane.

9.
Od účinnosti výpovede podanej dodávateľom je až do uplynutia výpovednej lehoty dodávateľ povinný riadne plniť svoje povinnosti v súlade s predmetom zmluvy uvedenom v Článku I a urobiť opatrenia potrebné na to, aby sa zabránilo vzniku škody bezprostredne hroziacej odberateľovi nedokončením činnosti, ktorá je predmetom záväzku dodávateľa podľa tejto zmluvy.

10.
Od účinnosti výpovede podanej odberateľom je tento povinný zaplatiť dodávateľovi dojednanú odplatu za činnosti a služby, ktoré sú predmetom záväzku dodávateľa, ak mu na odplatu vznikol nárok pred účinnosťou výpovede, alebo v priebehu výpovednej lehoty a to až do dňa ukončenia zmluvy.

11.
Zmluvné strany môžu kedykoľvek ukončiť vzťah založený medzi nimi touto zmluvnou dohodou

12.
Dodávateľ sa zaväzuje v prípade skončenia tejto zmluvy z akéhokoľvek dôvodu protokolárne odovzdať odberateľovi všetky účtovné a iné doklady odberateľa súvisiace s touto zmluvou, a to najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa skončenia tejto zmluvy.

Článok IV
Záverečné ustanovenia

1.
Odberateľ a dodávateľ vyhlasujú, že táto zmluvy vyjadruje ich skutočnú, slobodnú a vážnu vôľu, že nebola uzavretá v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok.

2.
Odberateľ a dodávateľ vyhlasujú, že si zmluvy prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.

3.
Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zo zmluvných strán dostane jedno vyhotovenie.

4.
Na ostatné, v zmluve výslovne neupravené právne vzťahy sa použijú príslušné ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a ostatných relevantných všeobecne záväzných právnych predpisov.

5.
Dopĺňať alebo meniť túto zmluvu je možné len dohodou odberateľa a dodávateľa a iba v písomnej forme

6.
Dodávateľ a odberateľ sa dohodli, že akékoľvek písomnosti týkajúce sa skončenia platnosti tejto zmluvy si budú doručovať na adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy. V prípade, ak druhá zmluvná strana odmietne prevziať alebo neprevezme zásielku do konca odbernej lehoty, posledný deň odbernej lehoty sa považuje za deň doručenia zásielky. Uvedené sa vzťahuje aj na akékoľvek iné písomnosti podľa tejto zmluvy.

7.
Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania odberateľom a dodávateľom.

8.
Ak je alebo sa stane niektoré z ustanovení tejto zmluvy neplatné alebo neúčinné, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v tomto prípade zaväzujú písomnou dohodou nahradiť ustanovenie neplatné alebo neúčinné novým ustanovením platným a účinným, ktoré najviac zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu ustanovenia neplatného alebo neúčinného.

V Bratislave, dňa 01.03.2012

Odberateľ:
Dodávateľ:

Ing. Ján Vážny
predseda predstavenstva ABC a.s.

Mgr. Juraj Nemec
člen predstavenstva ABC a.s.
Miroslav Pekný
živnostník

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa