Zmluva na výkon externých upratovacích služieb

Alternatívny názov: Dohoda o upratovacích službách

Popis: Ponúkame vzor zmluvy na výkon externých upratovacích služieb medzi objednávateľom a poskytovateľom, kde sa dohodnú na podmienkach upratovania a služieb s tým spojených vo firme objednávateľa.

vložené: 25.augusta 2010 09:54
zobrazené: 13732

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Zmluva na výkon externých upratovacích služieb
uzavretá podľa § 269 ods.2 Obch. zák.

1.Objednávateľ:
ABC a.s.
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
IČO: 12 345 678
Zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sro, vložka číslo: 123/A
Zastúpená: Ing. Ján Vážny, konateľ
2.Poskytovateľ:
XYZ a.s.
Prievozská 25
852 02 Bratislava
IČO: 98 765 432
Zapísaný v ŽR Obvodného úradu Bratislava I., pod číslom 12345.
Zastúpená: Ing. Miroslav Pekný, konateľ
I.
Účel a povaha zmluvy

1.
Táto zmluva sa uzaviera podľa § 269 ods.2 Obch. zák. ako nepomenovaná zmluva.

2.
Účelom tejto zmluvy je upraviť vzájomné vzťahy pri poskytovaní služieb pre objednávateľa na zabezpečenie upratovania v kancelárskych a skladových priestoroch objednávateľa.

3.
Poskytovateľ vykonáva služby spojené s upratovaním na základe predmetu živnosti.

II.
Predmet zmluvy

1.
Predmetom tejto zmluvy výkon služieb spojených s upratovaním kancelárskych a skladovacích priestorov v budove objednávateľa v spoločnosti ABC a.s. na Nábrežnej ulici č. 14 v Bratislave, a to vo všetkých priestoroch.

2.
Poskytovateľ vymedzené priestory upratuje denne v rozsahu, ktorý je uvedený v prílohe tejto zmluvy.
Okrem bežného upratovania 1x za mesiac umýva okná, čistí schodisko, zábradlie a zametá vonkajšiu terasu.

II.

1.
Objednávateľ odovzdá poskytovateľovi všetky priestory a umožní prístup do jednotlivých miestností a spoločných priestorov s tým, že bude mať k dispozícii sadu náhradných kľúčov od jednotlivých miestností a vstupu do budovy.

2.
Poskytovateľ upratovanie spoločných priestorov bude vykonávať v čase od 18. hod. do 19.hod. a jednotlivých kancelárskych a skladovacích priestorov od 19.hod. do 21.hod.

3.
Po skončení prác poskytovateľ zabezpečí, aby v jednotlivých miestnostiach boli zavreté okná, zhasnuté svetlá a riadne uzamknuté miestnosti.

III.

1.
Odmena za vykonávanie dohodnutých prác je dohodnutá nasledovne:
– za bežné upratovanie uvedených priestorov 3,50 EUR/hod. pre každú upratovačku,
– za veľké upratovanie čistenie okien 4,50 EUR/hod.
V hodinovej sadzbe je zahrnutá aj náhrada za čistiace a iné prostriedky používané pri upratovaní.

IV.

1.
Poskytovateľ sa zaväzuje upratovacie práce vykonávať s maximálnou odbornou starostlivosťou a dbať na to, aby nedošlo k poškodeniu majetku objednávateľa.

2.
Poskytovateľ zodpovedá za všetky škody, ku ktorým dôjde v dôsledku jeho činnosti, ako aj zanedbaním povinností po skončení prác (napr. zatečenie miestnosti v dôsledku ponechaných otvorených okien).

3.
Poskytovateľ zabezpečí ochranu údajov o objednávateľovi a zaviaže zamestnancov povinnosťou mlčanlivosti o otázkach, o ktorých sa pri výkone prác dozvedia.

V.
Fakturácia a splatnosť

1.
Poskytovateľ bude účtovať za vykonané služby faktúrou, ktorá musí obsahovať náležitosti daňového dokladu a bude vystavená do piatich dní po skončení mesačného obdobia.

2.
Prílohou faktúry bude podrobný rozpis vykonaných prác poskytovateľom.

3.
Faktúra je splatná do 14 dní od jej doručenia objednávateľovi. Pri omeškaní s platením objednávateľ uhradí úrok z omeškania podľa § 369 Obch. zák.

VI.

1.
Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť spolupôsobenie potrebné na riadny výkon upratovacích prác. V prípade požiadavky na iné práce neupravené touto zmluvou objednávateľ ich oznámi poskytovateľovi najneskôr do troch dní pred ich vykonaním.

2.
Za objednávateľa je zodpovedná osoba pre styk s poskytovateľom Mária Nemcová, zamestnankyňa hospodárskej správy.

VII.

1.
Zmluva sa uzaviera od 01.09.2010 na dobu neurčitú.

2.
Zmluvné strany dohodli výpovednú lehotu dva mesiace, ktorá začína plynúť od 1.dňa mesiaca nasledujúceho po jej doručení.

VIII.

1.
Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá strana dostane po jednom vyhotovení.

2.
Zmluvné strany sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, v plnom rozsahu a bezvýhradne s ním súhlasia a na znak súhlasu je podpisujú.

3.
Nedeliteľnú prílohu zmluvy tvorí podrobný harmonogram upratovacích prác a výpisy zo živnostenského registra a obchodného registra zmluvných strán.

V Bratislave, dňa 20.08.2010.

Ing. Ján Vážny
ABC a.s.
objednávateľ
Ing. Miroslav Pekný
XYZ a.s.
poskytovateľ

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa