Vznesenie námietky premlčania

Alternatívny názov: Námietka z dôvodu premlčania

Popis: Vyberte si vzor vznesenia námietky premlčania, ktorú podáva žalovaný, pretože žalobca podal svoju žalobu o náhradu škody až po uplynutí príslušnej výpovednej lehoty.

vložené: 10.novembra 2010 14:29
zobrazené: 11555

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Vznesenie námietky premlčania (§ 388 ods. 1 OBZ)

Okresný súd Bratislava I
Záhradnícka 10
812 44 Bratislava

č. k. Ab 001 / 10

Žalobca:
ABC a.s.
Prievozská 25
852 02 Bratislava
IČO: 12345678
Zastúpená: Ing. Ján Vážny
Žalovaný:
XYZ a.s.
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
IČO: 98765432
Zastúpená: Ing. Miroslav Pekný
Vyjadrenie žalovaného k žalobe

1.
V právnej veci žalobcu ABC a.s., Prievozská 25, 852 02 Bratislava proti žalovanému XYZ a.s., Nábrežná 14, 841 01 Bratislava o zaplatenie 500 000 Eur s príslušenstvom, ktorá je vedená pred Okresným súdom Bratislava I pod sp. zn. Ab 001 / 10 žalovaný podáva nasledujúce vyjadrenie:


Žalovaný sa stotožňuje so žalovaným v tom, že podľa zmluvy o preprave veci (§ 610 a nasl. OBZ) mal žalovaný ako dopravca záväzok vykonať pre žalobcu ako odosielateľa prepravu zásielky do miesta určenia v dohodnutej lehote, v danom prípade do 20. 04. 2008.
Počas prepravy však došlo k strate zásielky, a preto v súlade s ustanovením § 399 OBZ začala plynúť jednoročná premlčacia doba práva na náhradu škody na dopravovaných veciach odo dňa, keď zásielka mala byť príjemcovi doručená, t.j. od 20. 06. 2008.


2.
Žalobca svoje právo na náhradu škody vzniknutej z celkovej straty zásielky uplatnil voči žalovanému žalobou až dňa 20.06.2010.

3.
Vo veci teda žalobca uplatnil voči žalovanému právo po uplynutí jednoročnej premlčacej doby, a preto žalovaný vznáša námietku premlčania.

4.
Žalovaný navrhuje, aby súd takto

r o z h o d o l :

Žaloba sa zamieta.
Žalobca je povinný nahradiť žalovanému trovy konania do 3 dní od právoplatnosti rozsudku.

V Bratislave dňa 31. 10. 2010

Ing. Miroslav Pekný
XYZ a.s.
žalovaný

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa