Výpoveď zmluvy o nájme nebytových priestorov

Alternatívny názov: Vypovedanie zmluvy o prenájme skladových priestorov

Popis: Vyberte si vzor výpovede, ktorou rušíte prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve bytového družstva predčasne z dôvodu dlhodobého neplatenia nájomného zo strany nájomcu.

vložené: 15.júna 2010 10:15
zobrazené: 11659

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Výpoveď zmluvy o nájme nebytových priestorov vo vlastníctve bytového družstva

Bytové družstvo Bratislava I.
Mýtna 11
851 01 Bratislava
IČO: 123456789
Zapísané v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I. v Bratislave
oddiel: Dr, vložka číslo: 123

Nájomca NP:
Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890
Vypovedanie zmluvy o nájme nebytových priestorov

1.
Zmluvou o nájme nebytových priestorov zo dňa 15.06.2009 Vám boli prenechané do nájmu nebytové priestory na Prievozskej ulici č. 25 v Bratislave, 852 02 Bratislava za účelom zriadenia skladových priestorov. Nájom bol dohodnutý na dobu určitú - 2 roky so začiatkom od 20.06.2009 do 20.06.2011.

2.
Podľa § 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 116/1990 Zb.“) a uzavretej zmluvy o nájme nebytových priestorov

v y p o v e d á m e

nájomnú zmluvu, ktorou Vám boli označené nebytové priestory prenechané na užívanie.

Odôvodnenie:

3.
Podľa citovaného ustanovenia zákona č. 116/1990 Zb. je postačujúcim výpovedným dôvodom skutočnosť, že nájomca viac ako jeden mesiac mešká s platením nájomného alebo za služby, ktorých poskytovanie je spojené s nájmom. Podľa účtovnej evidencie dlhujete na nájomnom a službách spojených s nájmom sumu vo výške 3 000,- EUR, slovom: jedentisícpäťsto EUR, čo je neuhradené nájomné a cena služieb spojených s nájmom za obdobie od 10.04.2010 do 10.06.2010, t. j. za čas dlhší ako jeden mesiac. Na základe vyššie uvedeného je preto daný dôvod na vypovedanie nájomnej zmluvy.

4.
Podľa zmluvy o nájme a § 12 zákona č. 116/1990 Zb. je výpovedná lehota tri mesiace, ktorá začína plynúť od 1. dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede, t. j. od 01.07.2010 do 01.10.2010.

5.
Ku dňu skončenia nájmu žiadame Váš dlh v sume 3 000,- EUR vyrovnať a uvoľnené predmetné nebytové priestory zápisnične odovzdať p. Miroslavovi Peknému, osoba poverená družstvom prevziať uvoľnené nebytové priestory.

V Bratislave, dňa 10.06.2010

Jozef Novotný
predseda predstavenstva
Miroslav Pekný
podpredseda predstavenstva

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa