Výpoveď nájomnej zmluvy na pôdu

Alternatívny názov: Vypovedanie zmluvy o nájme pôdy

Popis: Ponúkame vám vzor výpovede nájomnej zmluvy na pôdu - pozemok. Nájomca vypovedá nájom v trojmesačnej lehote.

vložené: 16.augusta 2010 09:47
zobrazené: 29483

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Výpoveď nájomnej zmluvy na pôdu

Nájomca:
Jozef Pekný
Romanova 25
841 01 Bratislava
r.č. 145982/9856
(ďalej len ,,nájomca“)
a

Prenajímateľ:
Martin Múdry
Prievozská 45
852 02 Bratislava
r.č. 745632/9652
(ďalej len ,,prenajímateľ“)
Výpoveď nájomnej zmluvy a nájmu pozemku

Na základe nájomnej zmluvy zo dňa 20.07.2005 mám na dobu neurčitú prenajatý pozemok parc. KN-B č. 120 vedeného na LV č. 123 ako poľnohospodárska pôda o výmere 600 m2 v katastrálnom území Bratislava – Rača, obec Bratislava, okres Bratislava III.


Nájom uvedenej pôdy týmto vypovedám v trojmesačnej lehote, ktorá začne plynúť dňom 20.08.2010. Nájom sa tak skončí ku dňu 20.11.2010.

V Bratislave, dňa 15.08.2010

Jozef Pekný
nájomca

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa