Vydavateľská licenčná zmluva

Alternatívny názov: Licenčná zmluva vydavateľská

Popis: Nájdite vzor vydavateľskej licenčnej zmluvy,na základe ktorej autor poskytuje vydavateľstvu licenciu na rozmnožovanie svojho diela.

vložené: 17.augusta 2010 13:45
zobrazené: 7406

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Vydavateľská licenčná zmluva

Vydavateľstvo ABC, a.s.
Jarná 12, 896 66 Bratislava
IČO: 896 88 99
Zastúpené: Ing. Jaroslava Kmecová
(ďalej len vydavateľstvo)

a

Ján Silný
Nábrežná 12, 896 66 Zvolen
r. č.: 123456/8962
(ďalej len autor)

uzatvárajú tútovydavateľskú licenčnú zmluvu:

1.
Autor touto zmluvou poskytuje vydavateľstvu licenciu k rozmnožovaniu a rozširovaniu svojho diela Ideme do sveta.

2.
Táto licencia sa poskytuje výhradne na obdobie dvoch rokov.

3.
Do 30 od podpisu tejto zmluvy sa autor zaväzuje odovzdať dielo v elektronickej podobe.

4.
Do 90 dní od prijatia diela sa vydavateľstvo zaväzuje dielo vydať.

5.
Dielo môže byť vytlačené v minimálnom počte 20 000 výtlačkov a maximálnom počte 90 000 výtlačkov. Výšku skutočných nákladov v rámci tohto rozpätia má právo určiť vydavateľstvo.

6.
Odmenu vo výške 10 000 EUR a 8% z ceny každého predaného výtlačku uhradí vydavateľstvo autorovi diela. Vyúčtovanie odmeny bude vždy do 30 dní po ukončení každého štvrťroka.

7.
Rozsah diela nepresiahne 600 strán rukopisu.

8.
V prípade pripomienok redaktora publikácie má vydavateľstvo právo požadovať od autora, aby podľa pokynov dielo upravil. V prípade, že autor odmietne, má vydavateľstvo právo od zmluvy odstúpiť.

9.
Autor má právo na uskutočnenie autorských korektúr. Odstúpiť od zmluvy môže v prípade, že by mu vydavateľstvo uskutočnenie korektúr neumožnilo, v dôsledku čoho by bola znížená hodnota diela. V prípade, že by autorská korektúra zmenila povahu diela alebo vyžadovala neprimerané náklady, vydavateľstvo ju nemusí akceptovať.

10.
3 výtlačky diela obdrží autor po jeho vydaní.

11.
Podať výzvu k plneniu zmluvy môže autor v prípade, že nedôjde k vydaniu podľa bodu 4 tejto zmluvy alebo bude vydané menšie množstvo ako je uvedený minimálny počet podľa bodu 5 tejto zmluvy. Dňom, kedy je vydavateľstvu doručené odstúpenie od zmluvy, sa zmluva ruší.

12.
Nárok na odmenu autora nie je dotknutý v prípade, že dôjde k odstúpeniu od zmluvy podľa bodu 11 tejto zmluvy.

13.
V prípade vzniku škody z dôvodu odstúpenia od zmluvy podľa bodu 11 tejto zmluvy, je autor povinný ju nahradiť. Dôvody, ktoré sa v tomto prípade vezmú do úvahy, sú nevydanie diela v stanovenej lehote alebo v nedostatočnom množstve.

14.
V prípade, že by zverejnením diela došlo k dotknutiu osobných záujmov autora alebo pokiaľ by dielo prestalo zodpovedať jeho presvedčeniu, môže autor , pokiaľ nebolo dielo vydané, odstúpiť od zmluvy. Škodu, ktorá takto vydavateľstvu vznikla, je povinný uhradiť.

15.
Previesť licenciu na iné vydavateľstvo môže pôvodné vydavateľstvo po písomnom súhlase autora.

16.
Autor prehlasuje, že pred podpisom tejto zmluvy neposkytol nikomu nevýhradnú licenciu na dielo uvedené v bode 1 tejto zmluvy.

17.
Ak nie je v zmluve uvedené inak, platia ustanovenia autorského zákona.

V Bratislave, dňa 17. augusta 2010

......................
Ing. Jaroslava Kmecová


......................
Ján Silný

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa