Rezervačná zmluva na nehnuteľnosť

Alternatívny názov: Zmluva na rezerváciu nehnuteľnosti

Popis: Ponúkame Vám vzor zmluvy na rezerváciu nehnuteľnosti, ktorou si budúci kupujúci vyhradí právo na kúpu nehnuteľnosti od budúceho predávajúceho, ktorá zatiaľ nie je postavená.

vložené: 7.júla 2010 11:36
zobrazené: 33034

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Obchodná firma:
ABC a.s.
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
IČO: 12345678
Zastúpená: Ján Vážny, konateľ
Zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka 1234/A
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s.
Číslo účtu: 123456789/0900

ďalej len „budúci predávajúci“ na strane jednej

a
Kupujúci:
Miroslav Pekný
Prievozská 25
852 02 Bratislava
r.č.: 123456/7890

ďalej len „budúci kupujúci“ na strane druhej
uzatvorili podľa ustanovení § 50a Občianskeho zákonníka, dole uvedeného dňa, mesiaca a roku túto

Rezervačnú zmluvu na nehnuteľnosť

Článok I.
Prehlásenie budúceho predávajúceho

1.
Budúci predávajúci prehlasuje, že

a) je na základe kúpnej zmluvy, s právnymi účinkami vkladu vlastníckeho práva ku dňu 12.02.2009, výlučným vlastníkom pozemku parc. číslo 1234/12 o výmere 700m2, druh pozemku orná pôda zapísaného na LV 1234, vedený Katastrálnym úradom v Bratislave, Správa katastra Bratislava pre obec a k. ú. Bratislava III. - Rača,

b) sa stane stavebníkom a budúcim vlastníkom apartmánového domu s 12 jednotkami – prázdninovými bytmi (ďalej len „apartmány“). Apartmánový dom - REZIDENCIA PANORAMA – pozostáva z jedného podzemného a troch nadzemných podlaží, ktorého výstavbu budúci predávajúci uskutoční na vyššie uvedenom pozemku, na základe rozhodnutia o umiestnení stavby, ktoré bolo vydané dna 14.8.2009 Stavebným úradom v Bratislave pod č. SP/123-001/01-Ab.

Článok II.
Predmet zmluvy

1.
Budúci predávajúci sa zaväzuje rezervovať budúcemu kupujúcemu za podmienok dojednaných v tejto zmluve nasledovnú nehnuteľnosť:

a) Apartmán – prázdninový byt číslo 12 o výmere 75 m2 , balkón o výmere 10 m2 a pivničnej kobky číslo 12 o výmere 20 m2.

b) Spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach, zariadeniach a príslušenstve domu zodpovedajúci pomeru plochy apartmánového bytu k celkovej ploche apartmánového domu

c) Spoluvlastnícky podiel na pozemku špecifikovanom v čl. I tejto zmluvy zodpovedajúci pomeru plochy apartmánového bytu k celkovej ploche apartmánového domu (ďalej spolu aj ako „nehnuteľnosť“ v príslušnom gramatickom tvare).

2.
Výmera prázdninového bytu, balkóna a pivničnej kobky, uvedená v ods. 1. tohto článku, sa môže po dokončení stavby odchýliť od skutočnej výmery maximálne +/- 3% s tým, že takáto odchýlka nebude mať vplyv na výšku dohodnutej kúpnej ceny.

3.
Schematické umiestnenie prázdninového bytu v apartmánovom dome a pôdorys prázdninového bytu je uvedený v prílohe č. 1 tejto zmluvy. Popis štandardného stavebného vyhotovenia prázdninového domu, a prehľad štandardného vybavenia domu a apartmánu tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy.

Článok III.
Kúpna cena za nehnuteľnosť

1.
Kúpna cena nadobúdanej nehnuteľnosti je zmluvnými stranami dohodnutá spolu na sumu 100 000,- EUR (slovom: stotisíc Eur) vrátane DPH. Náklady za realizáciu nadštandardných úprav bytu a jeho vybavenia požadovaných budúcim kupujúcim budú vyčíslené samostatne.

2.
Účastníci tejto zmluvy sú si vedomí a súhlasia s tým, že výška kúpnej ceny sa môže zmeniť v prípade, ak sa v období od uzavretia tejto zmluvy do uzavretia zmluvy o budúcej kúpnej zmluve alebo kúpnej zmluvy, zmení daňový predpis súvisiaci s daňou z pridanej hodnoty. Budúci predávajúci sa zaväzuje v prípade takejto zmeny upraviť kúpnu cenu v súlade s platnými daňovými predpismi a premietnuť ich do vyčíslenia doplatku kúpnej ceny, o ktorom bude budúceho kupujúceho informovať bez zbytočného odkladu.

Článok IV.
Rezervačný poplatok

1.
Zmluvné strany sa dohodli, že budúci kupujúci zaplatí budúcemu predávajúcemu rezervačný poplatok vo výške 3 300,- EUR (slovom tritisíctristo Eur), ktorý poukáže na účet budúceho predávajúceho č. účtu: 123456789/0900, vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., variabilný symbol: 1234, a to do štyroch pracovných dní odo dňa uzavretia tejto zmluvy. Za deň splnenia platobnej povinnosti budúceho kupujúceho sa považuje deň, kedy bol rezervačný poplatok v plnej výške pripísaný na účet budúceho predávajúceho.

2.
Nezaplatenie rezervačného poplatku v plnej výške a lehote tak, ako je uvedené v predchádzajúcom odseku bude rozväzovacou podmienkou platnosti a účinnosti tejto zmluvy.

Článok V.
Ostatné dojednania

1.
Budúci predávajúci sa zaväzuje:

a) Rezervovať budúcemu kupujúcemu nehnuteľnosť uvedenú v čl. II tejto zmluvy, a to od okamihu uzatvorenia tejto zmluvy, až do okamihu uplynutia lehoty 14 dní odo dňa, kedy budúci predávajúci odoslal výzvu na uzavretie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve podľa tohto článku (ďalej len „budúca kúpna zmluva“). Výzvu na uzatvorenie budúcej kúpnej zmluvy odošle budúci predávajúci najneskôr do desiatich (10) kalendárnych dní, odo dňa vydania právoplatného stavebného povolenia na stavbu apartmánového domu - REZIDENCIA PANORAMA podľa čl. I tejto zmluvy, najneskôr však do 31.12.2010,

b) Uzatvoriť s budúcim kupujúcim zmluvu o budúcej zmluve, a to do štrnástich (14) kalendárnych dní odo dňa, kedy odoslal budúcemu kupujúcemu výzvu k uzatvoreniu budúcej kúpnej zmluvy. Zmluvné strany sú povinné uzavrieť túto zmluvu v znení a za podmienok uvedených v návrhu zmluvy o budúcej zmluve, ktorý tvorí prílohu č. 3 tejto zmluvy s tým, že údaje v nej doteraz chýbajúce, budú doplnené podľa skutočnosti či podľa v zmluve obsiahnutých pravidiel,

c) Započítať rezervačný poplatok zaplatený budúcim kupujúcim do prvej časti kúpnej ceny uvedenej v čl. II tejto zmluvy, v prípade ak bude uzatvorená budúca kúpna zmluva,

d) Vrátiť rezervačný poplatok v plnej výške budúcemu kupujúcemu v prípade, ak budúci predávajúci nezabezpečí právoplatné stavebné povolenie na stavbu apartmánového domu - REZIDENCIA PANORAMA v lehote podľa ods. 1 a) tohto článku alebo v prípade, ak nebude budúca kúpna zmluva uzatvorená v lehote dohodnutej podľa ods. 1 b) tohto článku z dôvodu na strane budúceho predávajúceho, a to v oboch prípadoch najneskôr do štrnástich (14) kalendárnych dní odo dňa uplynutia konkrétnych lehôt priamo na účet budúceho kupujúceho č. účtu: 987654321/0900, vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s..

2.
Budúci kupujúci sa zaväzuje uzatvoriť s budúcim predávajúcim budúcu kúpnu zmluvu k nehnuteľnosti uvedenej v čl. II tejto zmluvy, ktorej návrh je prílohou č. 3 tejto zmluvy, v lehote do štrnástich (14) kalendárnych dní, odo dňa, kedy mu budúci predávajúci odoslal (prostredníctvom doporučenej pošty na adresu budúceho kupujúceho uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, alebo inú adresu, ktorú budúci kupujúci písomne oznámi budúcemu predávajúcemu) výzvu na uzatvorenie budúcej kúpnej zmluvy, tak ako je uvedené v ods. 1 b) tohto článku. Údaje v návrhu textu budúcej kúpnej zmluvy, ktoré nie sú v zmluve uvedené, budú doplnené podľa skutočnosti alebo podľa zmluvne dohodnutých pravidiel. Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že v prípade, ak nedôjde k uzatvoreniu budúcej kúpnej zmluvy zo strany budúceho kupujúceho v lehote podľa ods. 1 písm. b) tohto článku a ani v dodatočne primeranej lehote, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak, nie je budúci predávajúci povinný vrátiť budúcemu kupujúcemu zaplatený rezervačný poplatok vo výške 3 300,- EUR (slovom: tritisíc tristo Eur) z dôvodu, že zmluvné strany sa dohodli, pre prípad omeškania sa budúceho kupujúceho s uzatvorením budúcej kúpnej zmluvy, resp. ak k uzavretiu budúcej kúpnej zmluvy nedôjde zo strany budúceho kupujúceho, je budúci kupujúci povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške rezervačného poplatku, t. j.3 300,- EUR,- Sk (slovom: tritisíc tristo Eur), pričom nárok na jej zaplatenie je budúci predávajúci oprávnený započítať si so zaplateným rezervačným poplatkom, k čomu dáva budúci kupujúci svoj výslovný súhlas.

3.
Zmluvné strany sa dohodli, že pre účely tejto zmluvy sa za okamih doručenia považuje tretí (3) kalendárny deň odo dňa odoslania doporučenej zásielky s výzvou na uzatvorenie budúcej kúpnej zmluvy na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, pokiaľ budúci kupujúci neoznámi písomne budúcemu predávajúcemu inú adresu na doručovanie.
Budúci kupujúci súhlasí s tým, aby mu bola v prípade naliehavej potreby náhradne zasielaná korešpondencia elektronickou formou na e-mailovú adresu.

4.
Za splnený záväzok podľa tejto zmluvy sa považuje i uzatvorenie dohodnutej budúcej kúpnej zmluvy s právnym nástupcom budúceho predávajúceho, resp. budúceho kupujúceho.

Článok VI.
Záverečné ustanovenia

1.
Táto zmluva je vyhotovená vo 2 vyhotoveniach, z ktorých každý má platnosť originálu, pričom každá zo zmluvných strán obdrží po podpise jedno vyhotovenie. Práva a povinnosti, vyplývajúce z tejto zmluvy, prechádzajú na právnych nástupcov zmluvných strán.

2.
Zmluvné strany sa dohodli, že pre účely tejto zmluvy sa za okamih doručenia považuje tretí (3) deň odo dňa odoslania.

3.
Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej uzatvorenia.

4.
Zmeny alebo dodatky k tejto zmluve je možné vykonať len formou písomných dodatkov, uzatvorených oboma zmluvnými stranami.

5.
Zmluvné strany sa dohodli, že budúci predávajúci poskytne budúcemu kupujúcemu bežné služby, ktoré súvisia s kúpou nehnuteľnosti bezodplatne, okrem správnych poplatkov týkajúcich sa zápisu vlastníckeho alebo záložného práva k nehnuteľnosti na príslušnom katastrálnom úrade, resp. vypracovania znaleckého posudku potrebného na získanie úveru na kúpu nehnuteľnosti podľa čl. II tejto zmluvy. Nadštandardné služby, pokiaľ sa na nich zmluvné strany dohodnú, budú poskytnuté za poplatok, ktorého výška bude stanovená písomnou dohodou.

6.
Účastníci tejto zmluvy zhodne prehlasujú, že táto zmluva bola uzatvorená na základe ich slobodnej, vážnej a zrozumiteľnej vôle a že ju neuzatvorili v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok. Na dôkaz súhlasu s obsahom zmluvy, s ktorým sa oboznámili pred jej uzatvorením, pripájajú vlastnoručné podpisy.

V Bratislave, dňa 01.07.2010

Prílohy:
Schematický plán a umiestnenie predmetu prevodu v dome
Popis štandardného stavebného prevedenia apartmánového domu, prázdninového bytu a prehľad ich štandardného vybavenia
Návrh zmluvy o budúcej kúpnej zmluve

Ján Vážny
ABC a.s.
budúci predávajúci
Miroslav Pekný
XYZ a.s.
budúci kupujúci

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa