Nájomná zmluva na štvorkolku

Alternatívny názov: Zmluva o prenájme štvorkolky

Popis: Ponúkame vzor nájomnej zmluvy o prenájme štvorkolky, v ktorej sa nájomca a prenajímateľ dohodnú na základných ustanoveniach týkajúcich sa nájmu.

vložené: 30.augusta 2010 13:05
zobrazené: 5563

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Nájomná zmluva na štvorkolku

uzavretá podľa § 630 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

I.
Zmluvné strany

Prenajímateľ :
ABC, s.r.o.
So sídlom Nábrežná 12, 789 66 Bratislava
IČO: 44 912 684
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel
Sro, vložka č. 123/B
Zastúpená: Ján Pekný
(ďalej len „prenajímateľ“)

a

Nájomca:
Andrej Malý
Bytom Romanova 10, 896 66 Bratislava
Dátum narodenia: 25.8.1970
R. č.: 123456/8960
(ďalej len „nájomca“)

sa dohodli na tejto nájomnej zmluve:

II.
Predmet nájmu

1.
Prenajímateľ ako vlastník motorového vozidla (štvorkolka):
značka: Highlander
typ: RX300C Quattro
farba: čierna
evidenčné číslo: BA 123 AB
VIN: 12345AWER449
stav palivovej nádrže: 5 l
stav km: 68 km

(ďalej len „vozidlo“)

2.
Touto zmluvou, prenajímateľ prenecháva nájomcovi do užívania predmetné vozidlo a nájomca sa zaväzuje zaplatiť nájomné podľa bodu IV tejto zmluvy. Prenajímateľ spolu s prenechaným vozidlom do nájmu odovzdáva nájomcovi:
- osvedčenie o evidencii vozidla,
- bielu kartu,
- zelenú kartu,
- kľúče
- bezpečnostná prilba,
- reflexná vesta,
- rukavice.

III.
Doba nájmu

1.
Nájom sa uzatvára na dobu určitú a začína dňom 1.9.2010 od 10:00 hod. a zaniká dňom 1.12.2010 do 18:00 hod..

2.
Po skončení nájmu sa nájomca zaväzuje odovzdať prenajaté vozidlo prenajímateľovi v priestoroch prenajímateľa a v stave v akom ho prevzal, s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie a s plnou nádržou.

3.
Pokiaľ nájomca nevráti vozidlo v dohodnutom termíne, prenajímateľ oznamuje túto skutočnosť na políciu. Ak je nájomca s vrátením vozidla v omeškaní, je povinný zaplatiť prenajímateľovi poplatok vo výške 20 EUR a poplatok z omeškania vo výške 100 % ceny nájmu stanovenej v tejto zmluve za každý začatý deň omeškania.

IV.
Výška a splatnosť nájomného

1.
Nájomca sa zaväzuje zaplatiť prenajímateľovi nájomné za prenajaté vozidlo vo výške 300.,- Eur (podľa platného cenníka).

2.
Nájomné sa platí vopred na účet prenajímateľa, alebo v hotovosti pri podpise zmluvy.

V.
Práva a povinnosti prenajímateľa

1.
Prenajímateľ je povinný prenechať prenajaté vozidlo nájomcovi v stave spôsobilom na obvyklé užívanie a zabezpečiť mu plný a nerušený výkon práv spojených s nájmom.

2.
Prenajímateľ pristaví vozidlo pre účel nájmu pred podpisom tejto zmluvy, alebo v dohodnutom čase pred sídlom prenajímateľa alebo na inom vopred dohodnutom mieste, kde dôjde k jeho prevzatiu nájomcom.

3.
Prenajímateľ umožní nájomcovi pred podpisom tejto zmluvy vykonanie podrobnej prehliadky vozidla spolu s vykonaním skúšobnej jazdy.

4.
Prenajímateľ prehlasuje, že oboznámi nájomcu s technickým stavom vozidla, ktorý je predmetom tejto nájomnej zmluvy.

5.
Prenajímateľ nezodpovedá za stratu, alebo iné poškodenie vozidla počas doby nájmu.

VI.
Práva a povinnosti nájomcu

1.
Nájomca podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že je uzrozumený s technickým stavom vozidla, najmä v súvislosti s jej používaním a jazdnými vlastnosťami.

2.
Nájomca je oprávnený vozidlo užívať primerane jeho povahe a jeho určeniu.

3.
Nájomca prehlasuje, že je oprávnený a spôsobilý viesť motorové vozidlo, je držiteľom vodičského preukazu skupiny „A“.

4.
Nájomca je oprávnený dať prenajaté vozidlo do podnájmu len s predchádzajúcim písomným súhlasom prenajímateľa, inak má prenajímateľ právo od zmluvy odstúpiť a prenajímateľ má nárok na úhradu vzniknutého ušlého zisku.

5.
Nájomca je povinný oznámiť prenajímateľovi bez zbytočného odkladu vzniknutú vadu na vozidle.

6.
Pri porušení tejto povinnosti zodpovedá nájomca za škodu tým spôsobenú a nemá nároky, ktoré by mu prislúchali pre nemožnosť, resp. obmedzenú možnosť prenajatú vec užívať pre vady veci, ktoré včas prenajímateľovi neoznámil.

7.
V prípade poškodenia vozidla nájomcom alebo osobou, ktorej nájomca umožnil prístup k vozidlu, sa nájomca zaväzuje oznámiť prenajímateľovi bez zbytočného odkladu vzniknuté poškodenie, alebo odcudzenie prenajatého vozidla a zaväzuje sa zaplatiť povinnú poistnú spoluúčasť podľa poistnej zmluvy (5.% minimálne 15.€).

8.
V prípade dopravnej nehody spôsobenej, resp. zapríčinenej nájomcom sa nájomca zaväzuje uhradiť nájom počas celej doby opravy predmetného vozidla, t.j. nahradiť prenajímateľovi ušlý zisk.

9.
Pre prípad vzniknutej škody na vozidle spôsobenej nájomcom vzniká prenajímateľovi nárok na odškodnenie v plnej výške, ako aj nárok na ušlý zisk.

10.
Nájomca je povinný dbať na to, aby na vozidle nevznikla škoda, či už jeho prevádzkou, technikou jazdy, nedbanlivosťou a nepozornosťou pri jazde a v najvyššej miere zabezpečiť vozidlo pred jeho krádežou, alebo zničením.

11.
Nájomca je povinný dodržiavať zákon a iné všeobecné záväzné právne predpisy súvisiace s prevádzkou motorových vozidiel a to najmä je povinný používať bezpečnostnú prilbu a reflexnú vestu.

12.
Nájomca sa zaväzuje používať predmet nájmu len na komunikáciách, na ktorých je zákonom povolené prevádzkovanie predmetu nájmu. Nájomca bol výslovne poučený o zákaze prevádzky predmetu nájmu v chránených prírodných oblastiach najmä v súlade so zákonom č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

13.
Nájomca podpisom na tejto zmluve výslovne vyhlasuje, že bol poučený o bezpečnosti prevádzky vozidla a spôsobe jazdy na tomto vozidle.

IX.
Záverečné ustanovenia

1.
Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania zmluvy.

2.
Nájomca podpisom na tejto zmluve potvrdzuje prebratie predmetu nájmu uvedeného bode 1. článku II tejto zmluvy a príslušenstvo uvedené v bode 2. článku II tejto zmluvy pri podpise tejto zmluvy.

3.
Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú stranu. Akákoľvek zmena zmluvy môže byť urobená len písomne, ako dodatok k tejto zmluve.

4.
Vzťahy v tejto zmluve neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

5.
Účastníci tejto zmluvy boli riadne oboznámení s jej celým obsahom a pristupujú k nej vážne a bez nátlaku, na znak čoho ju potvrdzujú svojim podpisom.

V Bratislave dňa 30.augusta 2010

......................
Ján Pekný
(prenajímateľ)
......................
Andrej Malý
(nájomca)

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa